ข้อตกลงและเงื่อนไข
เลือกภาษาของคุณ

Crosby Straightpoint

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริ

สหราชอาณาจักร: + 44 (0) 2392 484491 สหรัฐอเมริกา: + 1 918 834 4611

ข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานสำหรับการจัดหาสินค้าและบริการของ บริษัท Straightpoint UK Ltd.

เงื่อนไขการขายตรง
1 คำจำกัดความ

ในเอกสารฉบับนี้คำต่อไปนี้ให้มีความหมายดังต่อไปนี้:

1.1 "ข้อตกลง" หมายถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้รวมถึงข้อกำหนดของข้อใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เอกสารข้อกำหนด
1.2 "ลูกค้า" หมายถึงองค์กรหรือบุคคลที่ซื้อสินค้าและบริการจาก
ผู้ผลิต;
1.3 "สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา" หมายถึงสิทธิบัตรการออกแบบที่ลงทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนทั้งหมด
ลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, ความรู้ความชำนาญและรูปแบบอื่น ๆ ทั้งหมดของทรัพย์สินทางปัญญาในที่ใดก็ตาม
บังคับใช้โลก;
1.4 "เอกสารข้อมูลจำเพาะ" หมายถึงเอกสารแสดงการทำงานใบเสนอราคาหรือเอกสารอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
เอกสารอธิบายสินค้าและบริการที่ผู้จัดหาจัดหา
1.5 "Supplier" หมายถึง Straightpoint UK Ltd, Dakota Park, Havant, Hampshire, UK

1.6 "คำแนะนำในการปกป้องข้อมูล" หมายถึงคำสั่ง 95 / 46 / EC ในการคุ้มครองบุคคลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและการเคลื่อนไหวข้อมูลดังกล่าวโดยอิสระ

1.7 "กฎหมายคุ้มครองข้อมูล" หมายถึง [ก่อน 25 May 2018, Data Protection Act 1998 และ Directive ป้องกันข้อมูลและจาก 25 May 2018] กฎระเบียบคุ้มครองข้อมูลทั่วไปพร้อมกับ [(ทั้งก่อนและหลัง 25 พฤษภาคม 2018)] ข้อมูลส่วนบุคคลของสหราชอาณาจักร และข้อกำหนดการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 2003 และ [Data Protection Act 2018];

1.8 "ข้อมูลส่วนบุคคล" มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูล 1998 หรือกฎการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปตามความเหมาะสม

1.9 "Privacy Notice" หมายถึงความเป็นส่วนตัวของ Straightpoints เป็นระยะ ๆ ตามที่กำหนดไว้ที่: www.straightpoint.com/privacy-policy.html


ข้อมูลทั่วไป 2
2.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะใช้บังคับกับสัญญาทั้งหมดสำหรับการจัดหาสินค้าและ
บริการโดยผูจัดหาสินคาใหกับลูกคา
2.2 ก่อนการเริ่มให้บริการผู้จัดหาจะต้องยื่นต่อลูกค้า a
เอกสารข้อกำหนดซึ่งจะระบุสินค้าและบริการที่จะจัดหาและราคา
ที่ต้องชำระ ลูกค้าจะแจ้งให้ผู้จัดหาทราบทันทีหากลูกค้าไม่เห็นด้วยกับ
เนื้อหาของเอกสารข้อมูลจำเพาะ เอกสารข้อกำหนดทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้
และเงื่อนไข
2.3 ผู้จัดหาสินค้าจะต้องใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในการทำบริการภายใน
ระยะเวลาโดยประมาณ แต่เวลาจะต้องไม่เป็นสาระสําคัญในการทํางานของบริการใด ๆ

ราคาและการชำระเงิน 3

3.1 ราคาสำหรับการจัดหาสินค้าและบริการมีการระบุไว้ในข้อกำหนด
เอกสาร.
3.2 จำนวนใบแจ้งหนี้จะครบกำหนดและจะต้องชำระภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ ผู้จัดจำหน่าย
จะมีสิทธิเรียกเก็บดอกเบี้ยจากใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระนับ แต่วันที่ครบกำหนด
จากวันแล้ววันเลศจนถึงวันที่ชำระเงินในอัตราร้อยละ 12 ต่อปีมากกว่าอัตราดอกเบี้ยฐานของ
ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ ในกรณีที่ขั้นตอนของลูกค้าต้องการให้ส่งใบกำกับสินค้า
กับใบสั่งซื้อเพื่อการชำระเงินลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการออกการซื้อดังกล่าว
สั่งซื้อก่อนที่สินค้าและบริการจะได้รับ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสินค้าของ 4
สินค้าทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในเอกสารข้อกำหนดเท่านั้น สำหรับ
หลีกเลี่ยงข้อสงสัยไม่มีคำอธิบายข้อกำหนดหรือภาพประกอบที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ใด ๆ
หนังสือเล่มเล็ก ๆ หรือเอกสารการขายหรือการตลาดอื่น ๆ ของผู้จัดจำหน่ายและไม่มีตัวแทนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือ
ช่องปากการติดต่อหรือข้อความจะเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

5 DELIVERY
5.1 วันที่จัดส่งที่ระบุโดยผู้จัดจำหน่ายเป็นเพียงค่าประมาณเท่านั้น เวลาในการจัดส่งจะต้องไม่เป็นสาระสำคัญของสัญญาและผู้จัดจำหน่ายจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียค่าเสียหายค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากความล่าช้าในการส่งมอบสินค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม
5.2 ความเสี่ยงทั้งหมดในสินค้าจะส่งต่อลูกค้าเมื่อส่งมอบ

6 TITLE
ชื่อในสินค้าจะไม่ส่งผ่านไปยังลูกค้าจนกว่าผู้จัดหาจะได้รับเงินเต็มจำนวนสำหรับสินค้า

ข้อผูกมัดของลูกค้า 7
7.1 เพื่อให้ผู้จัดหาสินค้าสามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้ลูกค้าจะต้อง:
7.1.1 ร่วมมือกับ Supplier;
7.1.2 จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดจำหน่ายโดยผู้จัดหา
7.1.3 ได้รับสิทธิ์และความยินยอมที่จำเป็นทั้งหมดซึ่งอาจต้องใช้ก่อนเริ่มให้บริการ และ
7.1.4 ปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารข้อกำหนดหรือตกลงกันระหว่างคู่สัญญา
7.2 ลูกค้าจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก Supplier เนื่องจากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อ 7.1

7.3 โดยปราศจากอคติต่อสิทธิอื่นใดที่ผู้จัดหาอาจได้รับในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกหรือยกเลิกสินค้าและบริการที่ได้ตกลงไว้ในเอกสารคุณสมบัติโดยชัดแจ้งลูกค้าจะต้องชำระเงินแก่ผู้จัดหาตามที่ตกลงกันไว้และ ไม่เป็นโทษจำนวนเงินเต็มจำนวนของค่าใช้จ่ายของบุคคลภายนอกที่ผู้จัดหาได้กระทำและในส่วนที่เกี่ยวกับการยกเลิกการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่าห้าวันทำการจำนวนเงินเต็มจำนวนของสินค้าและบริการที่หดตัวตามที่กำหนดไว้ในเอกสารข้อมูลจำเพาะ, และลูกค้ายอมรับว่านี่เป็นประมาณการที่แท้จริงของผู้ขายในกรณีดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยการที่ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันตามข้อ 7.1 จะถือว่าเป็นการยกเลิกสินค้าและบริการและต้องได้รับการชำระเงินตามความเสียหายที่กำหนดไว้ในข้อนี้
7.4 ในกรณีที่ลูกค้าหรือบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้เป็นผู้รับเหมาช่วงของ Supplier จะละเว้นหรือกระทำการใด ๆ ที่ป้องกันหรือทำให้ผู้จัดส่งไม่สามารถปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามภาระผูกพันใด ๆ ของตนภายใต้ข้อตกลงนี้ แจ้งให้ลูกค้าทราบโดยเร็วที่สุดและ:
7.4.1 ผู้จัดจำหน่ายจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าในการดำเนินโครงการใด ๆ
7.4.2 ถ้ามีกำหนดตารางเวลาสำหรับโครงการจะได้รับการแก้ไขให้เหมาะสม
7.4.3 ผู้จัดหาสินค้าจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบพร้อมกันหากประสงค์จะเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

8 เปลี่ยนแปลงไปยังเอกสารข้อมูลจำเพาะ
8.1 คู่สัญญาอาจตกลงร่วมกันและดำเนินการเอกสารข้อกำหนดใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในขอบเขตของสินค้าและ / หรือบริการที่จะให้ตามข้อตกลงนี้จะระบุไว้ในเอกสารข้อมูลจำเพาะซึ่งจะสะท้อนถึงสินค้าและ / หรือบริการที่มีการเปลี่ยนแปลงและข้อตกลงอื่น ๆ ที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา
8.2 ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนแปลงเอกสารข้อกำหนดโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ Supplier ได้ตลอดเวลา เมื่อได้รับคำขอแก้ไขผู้จัดหาจะต้องดำเนินการภายใน 5 วันทำการหรือระยะเวลาอื่นตามที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญาให้คำแนะนำแก่ลูกค้าโดยการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหากมีในราคาและอื่น ๆ ข้อตกลงที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา
8.3 ในกรณีที่ผู้จัดหาส่งหนังสือแจ้งไปยังลูกค้าโดยยินยอมที่จะดำเนินการแก้ไขข้อตกลงต่างไปจากที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันไว้แล้วลูกค้าจะต้องดำเนินการภายใน 5 วันทำการหลังจากได้รับหนังสือแจ้งหรือระยะเวลาอื่นตามที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา แจ้งให้ผู้จัดหาทราบโดยการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรว่าต้องการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
8.4 ในกรณีที่ผู้จัดหาสินค้าแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อลูกค้าที่ตกลงจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลในข้อตกลงที่แตกต่างไปจากที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันไว้แล้วและลูกค้ายืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่าประสงค์จะเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและหลังจากนั้นผู้จัดหาสินค้าจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงนี้โดยอิงตามข้อกำหนดที่แก้ไขเพิ่มเติม

รับประกัน 9
9.1 ผู้จัดหาสินค้ารับประกันว่าตั้งแต่วันที่จัดส่งเป็นระยะเวลาสิบสองเดือนสินค้าและส่วนประกอบทั้งหมดของ บริษัท จะไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ ในการออกแบบการผลิตการก่อสร้างหรือวัสดุ

9.2 ผู้จัดหาสินค้ารับประกันว่าบริการที่ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงนี้จะต้องดำเนินการโดยใช้ทักษะและความระมัดระวังที่เหมาะสมและมีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและแนวปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
9.3 ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อตกลงฉบับนี้การรับประกันทั้งหมดไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยโดยการดำเนินการตามกฎหมายหรืออื่น ๆ จะได้รับการยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการที่ผู้จัดหาจัดหาไว้

10 INDEMNIFICATION
ลูกค้าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้จัดหาสินค้าจากการเรียกร้องค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผู้จัดหาอาจเกิดขึ้นและเกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยอ้อมจากการที่ลูกค้าละเมิดพันธกรณีใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้รวมถึงการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้จัดหาโดยอ้างว่าสินค้าใด ๆ และ / หรือบริการที่ซัพพลายเออร์จัดหาให้โดยสอดคล้องกับเอกสารข้อมูลจำเพาะจะเป็นการละเมิดสิทธิบัตรลิขสิทธิ์หรือความลับทางการค้าหรือสิทธิอื่นที่คล้ายคลึงกันของบุคคลที่สาม

11 ข้อจำกัดความรับผิด
11.1 ยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวกับความตายหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลอันเนื่องมาจากความประมาทซึ่งไม่มีการจำกัดความรับผิดความรับผิดทั้งหมดของผู้จัดหาสินค้าต่อลูกค้าเกี่ยวกับการเรียกร้องใด ๆ หรือการละเมิดข้อตกลงนี้ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทก็ตามหรือไม่ ไปยังราคาที่ลูกค้าจ่ายให้กับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
11.2 ในกรณีใด ๆ ผู้จัดหาสินค้าต้องรับผิดต่อลูกค้าสำหรับการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจการสูญเสียโอกาสหรือการสูญเสียผลกำไรหรือการสูญเสียหรือความเสียหายอื่น ๆ แม้จะมีการสูญเสียดังกล่าวเป็นที่คาดการณ์ได้ก็ตามหรือผู้จัดหาสินค้าได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ที่ลูกค้าจะเกิดการสูญเสียดังกล่าว
11.3 ไม่มีข้อกำหนดใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของผู้จัดจำหน่ายสำหรับความตายหรือการบาดเจ็บที่เป็นผลมาจากความประมาทของผู้จัดหาหรือพนักงานของ บริษัท ตัวแทนหรือผู้รับเหมาช่วง

สิ้นสุดวันที่ 12
คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันทีโดยการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรแก่อีกฝ่ายหนึ่งหาก
12.1 ฝ่ายอื่นฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้และในกรณีที่มีการฝ่าฝืนที่สามารถแก้ไขได้จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากอีกฝ่ายหนึ่งให้ทำเช่นนั้น
12.2 ฝ่ายอื่นฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ
12.3 ฝ่ายอื่นมีมติให้คดเคี้ยว (นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการควบ บริษัท หรือการฟื้นฟู) หรือศาลที่มีเขตอำนาจศาลมีอำนาจสั่งให้ทำเช่นนั้น
12.4 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเลิกประกอบกิจการหรือทำธุรกิจ หรือ
อีกฝ่ายหนึ่งได้รับการบอกกล่าวถึงการล้มละลายหรือเรียกประชุมหรือทำหรือเสนอให้มีการจัดการหรือประกอบกิจการกับเจ้าหนี้ หรือผู้ชำระบัญชีผู้รับมอบอำนาจผู้ดูแลผู้จัดการผู้ดูแลหรือเจ้าหน้าที่ที่คล้ายกันได้รับการแต่งตั้งเหนือสินทรัพย์ใด ๆ ของตน

13 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้จะถือว่าไม่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดหาสินค้าและลูกค้าจะทำทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวมีผล ใน Supplier โดยการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมหรือการทำข้อตกลงกับบุคคลที่สาม

14 FORCE MAJEURE
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องรับผิดต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ หากความล่าช้าหรือความล้มเหลวเกิดขึ้นจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการกระทำของพระเจ้าการนัดหยุดงานการลอบสังหารอุบัติเหตุสงครามการดับเพลิง การกระทำหรือการละเลยของรัฐบาลเจ้าหน้าที่ทางหลวงหรือผู้ให้บริการโทรคมนาคมผู้ดำเนินการหรือผู้บริหารหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีอำนาจหรือความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการผลิตการผลิตหรือการจัดหาอุปกรณ์หรือบริการของบุคคลที่สามและคู่สัญญาฝ่ายนั้นมีสิทธิ การขยายพันธกรณีที่เหมาะสมหลังจากแจ้งให้อีกฝ่ายทราบถึงลักษณะและขอบเขตของเหตุการณ์ดังกล่าว

15 ผู้ทำสัญญาอิสระ
ผู้จัดจำหน่ายและลูกค้าเป็นผู้รับเหมาอิสระซึ่งกันและกันและไม่มีอำนาจผูกมัดบุคคลอื่นใดหรือกระทำการใด ๆ ในฐานะตัวแทนของอีกฝ่ายหนึ่งเว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งโดยทั้งสองฝ่าย ซัพพลายเออร์อาจนอกเหนือจากพนักงานของตัวเองมีส่วนร่วมกับผู้รับเหมาช่วงเพื่อให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ลูกค้าและการมีส่วนร่วมดังกล่าวจะไม่ช่วยลดภาระผูกพันของผู้จัดหาสินค้าตามข้อตกลงนี้หรือเอกสารข้อมูลจำเพาะที่เกี่ยวข้อง

16 ASSIGNMENT
ลูกค้าไม่มีสิทธิ์ที่จะมอบหมายสิทธิหรือภาระหน้าที่ของตนหรือมอบหมายหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดหาสินค้า

17 ความทนทานต่อสุขภาพ
หากบทบัญญัติใด ๆ ในข้อตกลงนี้ถือเป็นโมฆะไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับใช้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ โดยศาลที่มีเขตอำนาจศาลใด ๆ บทบัญญัติดังกล่าวจะถูกตัดขาดและส่วนที่เหลือของบทบัญญัตินี้จะมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกับที่ข้อตกลงนี้ได้ตกลงกับ บทบัญญัติที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ถูกตัดออก

18 WAIVER
ความล้มเหลวของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งในการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่านี้ในเวลาใด ๆ หรือในระยะเวลาใด ๆ
เป็นสละสิทธิ์ของพวกเขาหรือสิทธิในเวลาต่อมาเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้

การป้องกันข้อมูล 19

คุณรับทราบและยอมรับว่าเรา (และผู้รับเหมาและซัพพลายเออร์ของเรา) อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากคุณเกี่ยวกับการจัดหาอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการหรือในระหว่างระยะเวลาของสัญญา ("ข้อมูลของคุณ") สำหรับ วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

19.1.1 การบริหารสัญญา (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการติดต่อกับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการการช่วยเหลือในการร้องขอและ / หรือคำสั่งในการดำเนินการ)

19.1.2 แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ

19.1.3 ช่วยให้เรา (และ / หรือผู้รับเหมา / ผู้จัดจำหน่าย) ทำอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการที่สามารถใช้ได้กับคุณ / ตัวแทนที่เสนอโดยคุณ

19.1.4 สำหรับวัตถุประสงค์ในการออกใบแจ้งหนี้ และ

19.1.5 ตามที่ระบุไว้ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้และประกาศสิทธิส่วนบุคคลของ Straightpoint

19.2 เราจะไม่ส่งข้อมูลของคุณ (ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น) ไปยังบุคคลที่สามเว้นแต่ (ก) จำเป็นต้องทำเช่นนั้นเพื่อความมุ่งประสงค์ของสัญญาหรือ (ข) ตามความมุ่งหมายที่เรามีอยู่เพื่อดำเนินการทางการตลาดโดยตรงให้กับคุณ หรือ (ค) ที่เราได้รับความยินยอมจากคุณในการกำหนดทิศทางการตลาด ในกรณีดังกล่าวเราอาจส่งข้อมูลของคุณไปให้บุคคลที่สามที่ได้รับการคัดเลือก (รวมถึงผู้รับเหมาและซัพพลายเออร์ของเรา) เราและบุคคลอื่น ๆ อาจติดต่อคุณ (และตัวแทนของคุณ) เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด (ทางไปรษณีย์ SMS โทรศัพท์อีเมลและวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ) และอาจส่งข้อมูล (และตัวแทนของคุณ) ให้กับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของตนซึ่งเราคิดว่าอาจเป็น ที่คุณสนใจตามประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา

19.3 คุณรับทราบว่าเพื่อวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูล 1998, ข้อกำหนดการป้องกันข้อมูลทั่วไป 2018, คำแนะนำการป้องกันข้อมูลพร้อมกับ (ทั้งก่อนและหลัง 25 พฤษภาคม 2018)] กฎความเป็นส่วนตัวและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศอังกฤษ 2003 และ [ข้อมูล พระราชบัญญัติการคุ้มครอง 2018];

บริษัท Straightpoint (UK) จำกัด เป็นผู้ควบคุมข้อมูลของข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณให้ไว้ รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณและวิธีการใช้สิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการปกป้องข้อมูลมีการระบุไว้ในประกาศเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลของเรา

19.4 คุณยอมรับว่าเราหรือบุคคลที่กระทำการในนามของเราสามารถตรวจสอบและบันทึกการโทรที่ทำขึ้นเพื่อหรือโดยคุณ (และ / หรือพนักงานหรือบุคลากรของคุณ) เพื่อจุดประสงค์ในการฝึกอบรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพของบริการลูกค้าของเราและเพื่อช่วยเหลือ กับการจัดการเรื่องร้องเรียน คุณต้องรับผิดชอบเพื่อให้พนักงานและบุคลากรทราบถึงข้อกำหนดของเงื่อนไขนี้รวมถึงประกาศเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลของเราและเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลและนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณในการให้ข้อมูลของคุณแก่เรา

คำประกาศ 20
การแจ้งใด ๆ ที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้แก่บุคคลอื่นอาจได้รับการส่งทางอีเมลล์โทรสารบริการส่วนบุคคลหรือทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของอีกฝ่ายหนึ่งที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลจำเพาะหรือที่อยู่อื่น ๆ ที่บุคคลดังกล่าวได้แจ้งไว้เป็นครั้งคราว ให้ส่งไปที่หนังสืออื่นและถ้าส่งทางอีเมลเว้นแต่จะถือว่าเป็นการพิสูจน์ว่าได้รับในวันส่งให้ส่งแฟกซ์ให้ถือว่าได้รับการแจ้งเมื่อได้รับรายงานการส่งสัญญาณผิดพลาด โดยจดหมายจะถือได้ว่าได้ทำขึ้นในเวลาที่หนังสือมอบฉันทะเป็นการส่วนตัวหรือถ้าส่งทางไปรษณีย์ให้ถือว่าเป็นการส่งมอบตามปกติ

21 ข้อตกลงทั้งหมด
ข้อตกลงนี้มีข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวและแทนที่ข้อตกลงข้อตกลงการดำเนินการหรือข้อเสนอใด ๆ ก่อนหน้านี้ด้วยปากเปล่าหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ข้อตกลงนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยเอกสารที่ลงนามโดยทั้งสองฝ่ายยกเว้นกรณีที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในที่อื่น ๆ ในข้อตกลงนี้

22 ไม่มีบุคคลที่สาม
ไม่มีข้อความใดในข้อตกลงนี้มีจุดมุ่งหมายและจะไม่มีการมอบสิทธิ์ใด ๆ แก่บุคคลที่สาม

กฎหมายและเขตอำนาจศาลที่ใช้บังคับ
ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศอังกฤษและคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะยื่นต่อเขตอำนาจศาลแห่งราชอาณาจักรอังกฤษ

กรุณาแจ้งให้เราทราบชื่อของคุณ

การป้อนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

การป้อนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

การป้อนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

โปรดแจ้งให้เราทราบที่อยู่อีเมลของคุณ

อีเมลของคุณไม่ตรงกันโปรดป้อนอีกครั้ง

การป้อนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

การป้อนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

เมื่อคุณส่งแบบฟอร์มนี้แล้วจะสามารถติดต่อตัวแทนของ SP ได้โดยตรงซึ่งจะตอบคำถามของคุณทางอีเมลโดยเร็วที่สุด หรือถ้าคุณต้องการโทรกลับโปรดแจ้งให้เราทราบในข้อความ

enzh-TWnlfrdenoes