Villkor
Välj ditt språk

Crosby Straightpoint

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen.

Storbritannien: + 44 (0) 2392 484491 USA: + 1 918 834 4611

STANDARD VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV VAROR OCH TJÄNSTER av Straightpoint UK Ltd.

raka försäljningsvillkor
1 DEFINITIONER

I detta dokument följande ord skall ha följande innebörd:

1.1 "Överenskommelse" innebär dessa Villkor tillsammans med villkoren för alla tillämpliga
Specifikationsdokument
1.2 "Kund" betyder den organisation eller person som köper varor och tjänster från
Leverantör;
1.3 "Immateriella rättigheter" avser alla patent, registrerade och oregistrerade mönster,
Upphovsrätt, varumärken, kunskaper och alla andra former av immateriell äganderätt var som helst i
Världen verkställbar
1.4 "Specifikationsdokument" betyder ett uttalande om arbete, offert eller liknande
Dokument som beskriver varorna och tjänsterna som tillhandahålls av Leverantören
1.5 "Leverantör" betyder Straightpoint UK Ltd, Dakota Park, Havant, Hampshire, Storbritannien.

1.6 "Dataskyddsdirektivet" betyder direktiv 95 / 46 / EG om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter.

1.7 "Data Protection Laws" betyder [före 25 May 2018, dataskyddslagen 1998 och dataskyddsdirektivet och från 25 May 2018] den allmänna databeskrivningsförordningen tillsammans med [(före och efter 25 May 2018)] Storbritanniens sekretess och Electronic Communications Regulations 2003 och [Data Protection Act 2018];

1.8 "Personuppgifter" har den betydelse som anges i dataskyddslagen 1998 eller de allmänna dataskyddsbestämmelserna, i förekommande fall.

1.9 "Sekretessmeddelande" betyder Straightpoints sekretessmeddelande från tid till annan, som anges på: www.straightpoint.com/privacy-policy.html


2 GENERAL
2.1 Dessa villkor gäller för alla kontrakt för leverans av varor och
Leverantörens tjänster till Kunden.
2.2 Innan tjänsten påbörjas ska Leverantören överlämna till kunden a
Specifikationsdokument som anger vilka varor och tjänster som ska levereras och priset
betalas. Kunden ska omedelbart underrätta Leverantören om Kunden inte håller med
Innehållet i specifikationsdokumentet. Alla specifikationsdokument ska omfattas av dessa villkor
Och villkor.
2.3 Leverantören ska använda alla rimliga ansträngningar för att slutföra tjänsterna inom
Beräknade tidsramar men tiden ska inte vara avgörande för utförandet av några tjänster.

3 PRIS OCH BETALNING

3.1 Priset för leverans av varor och tjänster är som anges i specifikationen
Dokumentera.
3.2 Fakturerade belopp ska betalas och betalas inom 30 dagar efter mottagande av faktura. Leverantören
Har rätt att debitera ränta på förfallna fakturor från det datum då betalningen förfaller
Från dag till dag till betalningsdatum till en hastighet av 12% per år över basfrekvensen för
Bank of England. I händelse av att kundens förfaranden kräver att en faktura lämnas in
Mot en inköpsorder till betalning, är kunden ansvarig för utfärdandet av sådant köp
Beställa innan varorna och tjänsterna levereras.

4 SPECIFIKATION AV VARORNA
Alla varor ska vara obligatoriska endast för att överensstämma med specifikationen i specifikationsdokumentet. För
Undvikande av tvivel Ingen beskrivning, specifikation eller illustration i någon produkt
Broschyr eller annan försäljnings- eller marknadsföringslitteratur hos Leverantören och ingen skriftlig representation eller
Muntlig, korrespondens eller uttalande ska ingå i kontraktet.

5 LEVERANS
5.1 Leveransdatumet specificerat av Leverantören är endast en uppskattning. Leveranstid ska inte vara kärnan i kontraktet och Leverantören är inte ansvarig för förluster, kostnader, skador, avgifter eller kostnader som direkt eller indirekt orsakas av eventuella förseningar i varornas leverans.
5.2 All risk i varorna ska överföras till Kunden vid leverans.

6 TITLE
Titel i varorna ska inte överföras till Kunden tills Leverantören har betalats i sin helhet för Varorna.

7 KUNDENS SKYLDIGHETER
7.1 För att leverantören ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal ska kunden:
7.1.1 samarbetar med Leverantören
7.1.2 ger leverantören all information som rimligen krävs av Leverantören.
7.1.3 erhålla alla nödvändiga tillstånd och samtycke som kan krävas före tjänsternas början och
7.1.4 uppfyller övriga krav som anges i specifikationsdokumentet eller på annat sätt överenskommits mellan parterna.
7.2 Kunden är skyldig att ersätta Leverantören för eventuella utgifter som uppkommit av Leverantören till följd av Kundens underlåtenhet att följa Clause 7.1.

7.3 Utan att det påverkar eventuella andra rättigheter som leverantören kan ha rätt till, om kunden olagligen upphör eller upphäver de varor och tjänster som avtalats i specifikationsdokumentet, ska kunden betala till leverantören som överenskomna skador och Inte som ett straff det fulla beloppet för eventuella tredje partskostnader som leverantören har begått och vid uppsägningar på mindre än fem arbetsdagars skriftligt meddelande hela beloppet för de varor och tjänster som avtalats enligt beskrivningen i specifikationsdokumentet, Och Kunden instämmer i detta är en äkta uppskattning av Leverantörens förluster i ett sådant fall. För att undvika tvivel anses Kundens underlåtenhet att följa några skyldigheter enligt Clause 7.1 anses vara en uppsägning av varorna och tjänsterna och med förbehåll för betalning av skadorna enligt denna paragraf.
7.4 Om kunden eller någon tredje part, som inte är underentreprenör av Leverantören, ska utelämna eller begå något som förhindrar eller försenar Leverantören från att åta sig eller fullgöra sina skyldigheter enligt detta Avtal, skall Leverantören Meddela kunden så snart som möjligt och:
7.4.1 Leverantören är inte ansvarig för eventuella förseningar till slutförandet av något projekt.
7.4.2, om tillämpligt, tidsplanen för projektet kommer att ändras i enlighet därmed
7.4.3 Leverantören ska underrätta Kunden samtidigt om han avser att kräva ytterligare kostnader.

8 ÄNDRINGAR TILL SPECIFIKATIONSDOKUMENTET
8.1 Parterna kan när som helst ömsesidigt komma överens om och genomföra nya specifikationsdokument. Eventuella förändringar av omfattningen av varor och / eller tjänster som ska tillhandahållas enligt detta avtal skall anges i specifikationsdokumentet, som ska återspegla de ändrade varorna och / eller tjänsterna och priset och andra villkor som parterna har kommit överens om.
8.2 Kunden kan när som helst begära ändringar i specifikationsdokumentet genom skriftlig uppsägning till leverantören. Vid mottagandet av begäran om ändringar ska Leverantören, inom 5-arbetsdagar eller en annan period som överenskommits mellan parterna, underrätta Kunden genom skriftligt meddelande om effekten av sådana ändringar, om någon, på priset och någon annan Villkor som redan har kommit överens mellan parterna.
8.3 Om Leverantören skriftligen meddelar Kunden att han eller hon accepterar att göra ändringar på villkor som skiljer sig från de avtal som parterna redan har kommit överens om, ska Kunden inom 5 arbetsdagar efter mottagandet av sådant meddelande eller en annan period som avtalas mellan parterna , Ge råd till Leverantören genom skriftlig underrättelse om huruvida det önskas att ändringarna fortsätter.
8.4 Om Leverantören skriftligen meddelar Kunden att han accepterar att utföra ändringar på villkor som skiljer sig från de avtal som parterna redan har kommit överens om och Kunden bekräftar skriftligen att det önskar att ändringarna fortsätter på dessa villkor, skall Specifikationsdokumentet ändras för att återspegla Sådana ändringar och därefter ska Leverantören utföra detta avtal på grundval av sådana ändrade villkor.

9 GARANTI
9.1 Leverantören garanterar att varorna och alla deras beståndsdelar, från och med leveransdatumet under en period på 24 månader, är fri från eventuella brister i konstruktion, tillverkning, konstruktion eller material.

9.2 Leverantören garanterar att de tjänster som utförs enligt detta avtal ska utföras med rimlig skicklighet och vård och av en kvalitet som överensstämmer med allmänt accepterade branschstandarder och praxis.
9.3 Med undantag för vad som uttryckligen anges i detta avtal utesluts alla garantier, oavsett om de är uttryckliga eller underförstådda, genom lag eller på annat sätt, i förhållande till de varor och tjänster som tillhandahålls av Leverantören.

10 INDEMNIFICATION
Kunden skall ersätta Leverantören mot alla fordringar, kostnader och kostnader som Leverantören kan ådra sig och som uppkommer direkt eller indirekt från Kundens åsidosättande av någon av sina skyldigheter enligt detta Avtal, inklusive eventuella påståenden mot Leverantören som påstod att några varor Och / eller tjänster som tillhandahålls av Leverantören i enlighet med Specifikationsdokumentet strider mot ett patent, upphovsrätt eller affärshemlighet eller annan liknande rätt till en tredje part.

11 BEGRÄNSNING AV ANSVAR
11.1 Med undantag för dödsfall eller personskada på grund av försummelse, för vilken ingen gräns gäller, ska Leverantörens fullständiga ansvar gentemot kunden avseende eventuella påståenden om eller överträdelse av detta avtal, oavsett om det uppstår försumlighet, begränsas Till det pris som Kunden betalat som fordran avser.
11.2 Leverantören är under inga omständigheter skyldig till Kunden för förlust av verksamhet, förlust av möjlighet eller förlust av vinst eller för någon annan indirekt eller följdskada eller skada som helst. Detta gäller även om en sådan förlust var rimligt förutsägbar eller Leverantören hade fått kännedom om möjligheten för Kunden att drabbas av en sådan förlust.
11.3 Inget i dessa användarvillkor ska utesluta eller begränsa Leverantörens ansvar för dödsfall eller personskada som följer av Leverantörens oaktsamhet eller dess anställda, agenter eller underleverantörer.

12-AVSLUTNING
Endera parten kan säga upp detta avtal omedelbart genom skriftlig underrättelse till den andra om
12.1 den andra parten begår en väsentlig överträdelse av detta avtal och, om det föreligger ett brott som kan lösas, underlåter att åtgärda det inom 30 kalenderdagar efter skriftligt meddelande från den andra parten att göra det,
12.2 den andra parten begår en väsentlig överträdelse av detta avtal som inte kan åtgärdas under några omständigheter.
12.3 den andra parten lämnar en lösning för likvidation (annan än i syfte att lösningsmedelsförening eller återuppbyggnad), eller en behörig domstol beslutar därav.
12.4 den andra parten upphör att fortsätta sin verksamhet eller väsentligen hela sin verksamhet; eller
12.5 den andra parten förklaras vara insolvent eller sammankallar eller gör eller föreslår att arrangemang eller sammansättning med sina fordringsägare Eller en likvidator, mottagare, administrativ mottagare, chef, förvaltare eller liknande tjänsteman utses över någon av dess tillgångar.

13 INTELLEKTUELLA EGENDOMSRÄTTIGHETER
Alla immateriella rättigheter som framställts av eller uppstår som resultat av avtalets utförande ska, såvitt inte redan är etablerade, bli Leverantörens absoluta egendom och Kunden ska göra allt som är rimligt nödvändigt för att säkerställa att sådana rättigheter väcker I Leverantören genom genomförandet av lämpliga instrument eller avtal med tredje man.

14 FORCE MAJEURE
Ingendera parten ansvarar för eventuell försening eller underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter om förseningen eller felet beror på händelser eller omständigheter utanför sin rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till Guds handlingar, strejker, utlåsningar, olyckor, krig, eld , Handling eller underlåtenhet av regering, motorvägsmyndigheter eller något telekommunikationsföretag, operatör eller administration eller annan behörig myndighet eller förseningen eller felet vid tillverkning, produktion eller tillhandahållande av utrustning eller tjänster av tredje man, och parten ska ha rätt till En rimlig förlängning av sina skyldigheter efter att ha underrättat den andra parten om arten och omfattningen av sådana händelser.

15 OIHÄNGANDE KONTRAKTÖRER
Leverantören och kunden är entreprenörer oberoende av varandra och har varken befogenhet att binda den andra till någon tredje part eller agera på något sätt som den andra representanten, såvida inte annat uttryckligen avtalats skriftligen av båda parter. Leverantören kan utöver sina egna anställda engagera underleverantörer att tillhandahålla hela eller delar av tjänsterna till Kunden och sådant engagemang får inte avhjälpa Leverantören av sina skyldigheter enligt detta avtal eller något tillämpligt specifikationsdokument.

16-UPPGIFTER
Kunden har inte rätt att tilldela sina rättigheter eller skyldigheter eller delegera sina uppgifter enligt detta avtal utan föregående skriftligt samtycke från Leverantören.

17 SEVERABILITY
Om någon bestämmelse i detta avtal hålls ogiltig, ska en sådan bestämmelse av någon anledning vara olaglig eller otillåtet av någon domstol av behörig behörighet, och resten av bestämmelserna häri ska fortsätta i full kraft och verkan som om denna överenskommelse hade kommit överens med Ogiltig olaglig eller obestridlig bestämmelse elimineras.

18 AVVISNING
Underlåtenhet av endera parten att vid något tillfälle eller för någon tid tillämpa någon eller flera av villkoren härmed ska inte
Vara ett upphävande av dem eller av rätten när som helst senare att genomdriva alla villkoren i detta avtal.

19 DATA SKYDD

Du bekräftar och samtycker till att vi (och våra entreprenörer och leverantörer) får använda personuppgifter som erhållits från dig i samband med tillhandahållande av utrustning, produkter och / eller tjänster eller på annat sätt under kontraktets löptid ("dina uppgifter") för följande syften:

19.1.1 administrerar kontraktet (inklusive, utan begränsning, koppling till tredje part som är relevant för tillhandahållandet av utrustningen, produkterna och / eller tjänsterna, bistå med förfrågningar och / eller behandlingsorder)

19.1.2 meddelar dig om ändringar i utrustningen, produkterna och / eller tjänsterna eller några villkor

19.1.3 gör det möjligt för oss (och / eller en entreprenör eller leverantör) att göra utrustning, produkter och / eller tjänster tillgängliga för dig / en delegat som nominerats av dig

19.1.4 för fakturering och

19.1.5 som annars tillåts under dessa förhållanden och Straightpoints sekretessmeddelande.

19.2 Vi kommer inte att vidarebefordra dina uppgifter (enligt definitionen ovan) till någon tredje part om inte (a) det är nödvändigt att göra det i enlighet med kontraktet, eller (b) i enlighet med vårt legitima intresse att utföra direktmarknadsföring till dig , eller (c) där vi har ditt samtycke till direkt marknadsföring. Under dessa omständigheter kan vi vidarebefordra dina uppgifter till utvalda tredje parter (inklusive våra leverantörer och leverantörer). Vi och andra personer kan kontakta dig (och dina representanter) för marknadsföringsändamål (via post, SMS, telefon, e-post och andra elektroniska medel) och kan skicka (och dina representanter) information om sina produkter och tjänster som vi anser vara av intresse för dig i enlighet med vår sekretesspolicy

19.3 Du erkänner att i enlighet med dataskyddslagen 1998, Allmänna dataskyddsförordningen 2018, dataskyddsdirektivet tillsammans med (både före och efter 25 May 2018)] Storbritanniens sekretess- och elektroniska kommunikationsförordningar 2003 och [Data Skyddslagen 2018];

Straightpoint (UK) Limited är en datakontrollant av alla personuppgifter du tillhandahåller. Uppgifter om hur vi använder dina data och hur du utövar dina rättigheter enligt lagen om personuppgiftsskydd anges i vår sekretesspolicy.

19.4 Du godkänner att vi eller någon som agerar på vår vägnar kan övervaka och registrera samtal som görs till eller av dig (och / eller någon av dina anställda eller personal), för utbildning, för att förbättra kvaliteten på våra kundservice och att hjälpa med hantering av klagomål. Du förbinder dig att göra dina anställda och medarbetare medvetna om bestämmelserna i detta villkor, inklusive vår sekretesspolicy och för att säkerställa att du har följt tillhandahållandet av dataskyddslagarna och din egen integritetspolicy i samband med att du lämnar dina uppgifter till oss.

20 MEDDELAR
Eventuella upplysningar som lämnas av endera parten till den andra kan delges via e-post, fax, personlig tjänst eller post till adressen till den andra parten som anges i specifikationsdokumentet eller annan adress som en sådan part kan meddela från tid till annan Till den andra skriftligen och om sändningen sker via e-post, om inte det motsatta bevisas anses vara mottaget den dag det sändes, om det skickas per fax skall anses betjänas vid mottagandet av en felfri överföringsrapport, om den ges Med bokstäver anses vara betjänad vid tidpunkten då brevet har levererats personligen eller om det skickas via post ska anses ha levererats i vanligt brev.

21 ENTIRE AVTAL
Detta avtal innehåller hela avtalet mellan parterna om ämnet och ersätter tidigare avtal, arrangemang, företag eller förslag, muntliga eller skriftliga. Om inte annat anges uttryckligen i detta avtal kan denna överenskommelse endast varieras med ett dokument som undertecknats av båda parter.

22 NO THIRD PARTIES
Ingenting i detta avtal är avsett att heller inte ge några rättigheter till tredje part.

23 GÄLLANDE LAG OCH JURISDIKTION
Detta avtal ska regleras av och tolkas i enlighet med Englands lagar och parterna tillhör härmed de engelska domstolarnas exklusiva behörighet.

Vänligen meddela oss ditt namn.

felaktig input

felaktig input

felaktig input

Vänligen meddela oss din e-postadress.

Din e-postadress matchar inte. Vänligen ange igen

felaktig input

felaktig input

När du har skickat detta formulär kommer det direkt att nå en SP-representativ direkt, som svarar på din förfrågan via e-post. Eller om du föredrar ett samtal, vänligen meddela oss det.

enzh-TWnlfrdenoes