Vyberte svoj jazyk

Crosby Straightpoint

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Spambotmi, aby ste ju videli, musíte mať povolený JavaScript.

Veľká Británia: + 44 (0) 2392 484491 USA: + 1 918 834 4611

ŠTANDARDNÉ PODMIENKY DODÁVANIA TOVARU A SLUŽIEB spoločnosti Straightpoint UK Ltd.

priame predajné podmienky
DEFINÍCIE 1

V tomto dokumente sa uvedú slová majú nasledujúci význam:

1.1 "Zmluva" znamená tieto Zmluvné podmienky spolu s podmienkami všetkých platných podmienok
Špecifikačný dokument;
1.2 "Zákazník" znamená organizáciu alebo osobu, ktorá nakupuje tovar a služby od spoločnosti
dodávateľ;
1.3 "Práva duševného vlastníctva" znamenajú všetky patenty, registrované a neregistrované dizajny,
Autorských práv, ochranných známok, know-how a všetkých ostatných foriem duševného vlastníctva, kdekoľvek v EÚ
Svet vynútiteľný;
1.4 "špecifikačný dokument" znamená vyhlásenie o práci, citát alebo iné podobné
Dokument popisujúci tovary a služby, ktoré má poskytnúť dodávateľ;
Dodávateľ 1.5 znamená spoločnosť Straightpoint UK Ltd, Dakota Park, Havant, Hampshire, Veľká Británia.

1.6 "Smernica o ochrane údajov" znamená smernicu 95 / 46 / ES o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov;

1.7 "Zákony na ochranu údajov" znamenajú [pred 25 máj 2018, zákon o ochrane údajov 1998 a smernica o ochrane údajov a od 25 May 2018] všeobecné nariadenie o ochrane údajov spolu s [(pred a po 25 máj 2018) a predpisy o elektronickej komunikácii 2003 a zákon o ochrane údajov 2018;

1.8 "Osobné údaje" má význam uvedený v Zákone o ochrane osobných údajov 1998 alebo podľa všeobecných pravidiel ochrany údajov.

1.9 "Oznámenie o ochrane osobných údajov" znamená čas od času oznámenie o ochrane osobných údajov Straightpoints, ako je stanovené na adrese: www.straightpoint.com/privacy-policy.html


2 GENERAL
2.1 Tieto Zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetky zmluvy o dodaní tovaru a
Služieb Dodávateľom zákazníkovi.
2.2 Pred začatím služieb poskytne Dodávateľ Zákazníkovi a
Špecifikačný dokument, v ktorom sa uvedú dodávané tovary a služby a cena
splatné. Zákazník ihneď oznámi dodávateľovi, ak s ním zákazník nesúhlasí
Obsahu špecifikačného dokumentu. Na všetky špecifikácie sa vzťahujú tieto podmienky
A podmienky.
2.3 Dodávateľ vynaloží všetko primerané úsilie na dokončenie služieb v rámci
Predpokladané časové rámce, ale čas nesmie mať podstatu pri vykonávaní služieb.

3 CENA A PLATBA

3.1 Cena za dodávku tovaru a služieb je uvedená v špecifikácii
Dokument.
3.2 Fakturované čiastky sú splatné a splatné do 30 dní od prijatia faktúry. Dodávateľ
Je oprávnený účtovať úroky z omeškaných faktúr odo dňa splatnosti platby
Zo dňa na deň až do dátumu platby vo výške 12% ročne nad základnou sadzbou
Bank of England. V prípade, že postupy zákazníka vyžadujú predloženie faktúry
V prípade nákupnej objednávky na zaplatenie je zákazník zodpovedný za vydanie takéhoto nákupu
Pred dodaním tovaru a služieb.

4 ŠPECIFIKÁCIA TOVARU
Všetok tovar sa vyžaduje iba na to, aby spĺňal špecifikáciu špecifikácie. pre
Vyhýbanie sa pochybnostiam žiadny popis, špecifikácia alebo ilustrácia obsiahnuté v akomkoľvek výrobku
Brožúru alebo inú predajnú alebo marketingovú literatúru Dodávateľa a žiadne písomné vyhlásenie alebo
Ústne, korešpondencia alebo vyhlásenie tvoria súčasť zmluvy.

5 DODÁVKA
5.1 Dátum dodávky určený dodávateľom je iba odhad. Lehota na doručenie nesmie byť podstatou zmluvy a Dodávateľ nezodpovedá za žiadnu stratu, náklady, škody, poplatky alebo výdavky spôsobené priamo alebo nepriamo akýmkoľvek omeškaním dodávky tovaru.
5.2 Všetky riziká tovaru prechádzajú zákazníkovi po doručení.

6 TITLE
Názov tovaru nesmie prechádzať na zákazníka, kým dodávateľ nebol zaplatený za tovar v plnej výške.

ZÁVÄZKY ZÁKAZNÍKA 7
7.1 Aby mohol Dodávateľ plniť svoje záväzky podľa tejto Zmluvy, zákazník:
7.1.1 spolupracuje s dodávateľom;
Spoločnosť 7.1.2 poskytne Dodávateľovi akékoľvek informácie primerane požadované Dodávateľom;
Spoločnosť 7.1.3 získa všetky potrebné povolenia a súhlasy, ktoré môžu byť požadované pred začiatkom poskytovania služieb. a
Spoločnosť 7.1.4 spĺňa ostatné požiadavky, ktoré môžu byť stanovené v špecifikačnom dokumente alebo inak dohodnuté medzi stranami.
7.2 Zákazník je povinný nahradiť Dodávateľovi všetky výdavky, ktoré vznikli Dodávateľovi v dôsledku nedodržania ustanovenia 7.1 Zákazníkom.

7.3 Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné práva, na ktoré môže mať Dodávateľ nárok, v prípade, že Zákazník neoprávnene ukončí alebo zruší výrobky a služby dohodnuté v Špecifikačnom dokumente, je od Objednávateľa povinný zaplatiť Dodávateľovi dohodnutú náhradu škody a Nie ako penále celá suma všetkých nákladov tretích strán, na ktoré sa dodávateľ zaviazal, a vzhľadom na zrušenie za menej ako päť pracovných dní písomné oznámenie o plnej výške tovaru a služieb, na ktoré sa vzťahuje zmluva, ako je uvedené v špecifikovanom dokumente, A zákazník súhlasí, že ide o skutočný predbežný odhad straty dodávateľa v takom prípade. Aby sa predišlo pochybnostiam, nedodržanie akýchkoľvek záväzkov podľa doložky 7.1 Zákazníkom sa považuje za zrušenie tovaru a služieb a za predpokladu, že došlo k úhrade škody stanovenej v tomto ustanovení.
7.4 V prípade, že zákazník alebo akákoľvek tretia strana, ktorá nie je subdodávateľom dodávateľa, vynechá alebo sa dopustí akéhokoľvek, čo zabraňuje alebo oneskorenie dodávateľa vykonať alebo splniť niektorú z jeho povinností vyplývajúcich z tejto dohody, potom dodávateľ Čo najskôr oznámiť zákazníkovi a:
7.4.1 dodávateľ nebude niesť žiadnu zodpovednosť za akékoľvek omeškanie s dokončením akéhokoľvek projektu;
7.4.2, ak je to vhodné, časový harmonogram projektu bude zodpovedajúcim spôsobom upravený;
7.4.3 dodávateľ oznámi Objednávateľovi súčasne, ak má v úmysle podať akýkoľvek nárok na dodatočné náklady.

ZMENY 8 DO ŠPECIFIKAČNÉHO DOKUMENTU
8.1 Zmluvné strany sa môžu kedykoľvek vzájomne dohodnúť a vyhotoviť nové Špecifikácie. Akékoľvek zmeny v rozsahu tovarov a / alebo služieb, ktoré sa majú poskytovať podľa tejto dohody, budú stanovené v špecifikačnom dokumente, ktorý bude odrážať zmenené tovary a / alebo služby a cenu a akékoľvek iné podmienky dohodnuté medzi stranami.
8.2 Zákazník môže kedykoľvek požiadať o zmenu špecifikačného dokumentu prostredníctvom písomného oznámenia Dodávateľovi. Po obdržaní žiadosti o zmeny dodávateľ poskytne v rámci 5 pracovných dní alebo inej doby dohodnutej medzi stranami písomné oznámenie o vplyve takýchto prípadných zmien na cenu a akékoľvek iné Dohodnuté medzi stranami.
8.3 Ak dodávateľ písomne ​​oznámi zákazníkovi súhlas s vykonaním akýchkoľvek zmien za podmienok odlišných od podmienok dohodnutých medzi zmluvnými stranami, zákazník v rámci 5 pracovných dní od doručenia takéhoto oznámenia alebo inej doby dohodnutej medzi stranami , Poskytne dodávateľovi písomné oznámenie, či si želá, aby zmeny prebehli.
8.4 Ak dodávateľ písomne ​​oznámi zákazníkovi súhlas s vykonaním zmien za podmienok odlišných od podmienok dohodnutých medzi zmluvnými stranami a zákazník písomne ​​potvrdí, že si želá, aby zmeny pokračovali v týchto podmienkach, špecifikovaný dokument sa zmení tak, aby odrážal Takéto zmeny a následne dodávateľ vykoná túto dohodu na základe takýchto zmenených a doplnených podmienok.

9 ZÁRUKA
9.1 Dodávateľ zaručuje, že od dátumu doručenia počas obdobia 24 mesiacov nebudú tovar a všetky jeho časti, kde to prichádza do úvahy, bez akýchkoľvek chýb dizajnu, spracovania, konštrukcie alebo materiálov.

9.2 Dodávateľ zaručuje, že služby vykonávané na základe tejto Zmluvy budú vykonávané s použitím primeraných zručností a starostlivosti a kvality, ktorá bude zodpovedať všeobecne akceptovaným štandardom a postupom.
9.3 S výnimkou výslovne uvedenej v tejto Zmluve, všetky záruky, či už výslovné alebo implicitné, zo zákona alebo inak, sú týmto vylúčené vo vzťahu k tovarom a službám, ktoré poskytne Dodávateľ.

ODŠKODNENIE 10
Objednávateľ je povinný odškodniť Dodávateľa proti všetkým nárokom, nákladom a výdavkom, ktoré môže vzniknúť Dodávateľovi a ktoré priamo alebo nepriamo vyplývajú z porušenia ktorejkoľvek zo svojich povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy zo strany Zákazníka vrátane akýchkoľvek nárokov voči Dodávateľovi, A / alebo služby poskytované Dodávateľom v súlade s Špecifikačným dokumentom porušujú patent, autorské práva alebo obchodné tajomstvo alebo iné podobné práva tretej strany.

11 OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
11.1 S výnimkou úmrtia alebo zranenia spôsobeného nedbanlivosťou, pre ktorú sa neuplatňuje žiadna hranica, celková zodpovednosť Dodávateľa voči Objednávateľovi v súvislosti s akýmkoľvek nárokom alebo porušením tejto Zmluvy, či už vzniká z nedbanlivosti alebo nie, je obmedzená Na cenu zaplatenú Zákazníkom, ktorého sa reklamácia týka.
11.2 Dodávateľ v žiadnom prípade nebude zodpovedný voči zákazníkovi za stratu podnikania, stratu príležitosti alebo stratu zisku alebo za akúkoľvek inú nepriamu alebo následnú stratu alebo škodu. To platí aj vtedy, ak bola taká strata primerane predvídateľná alebo dodávateľ bol upozornený na možnosť, že takýto úbytok vznikne objednávateľovi.
11.3 Nič v týchto zmluvných podmienkach nevylučuje ani neobmedzuje zodpovednosť Dodávateľa za smrť alebo zranenie spôsobené nedbanlivosťou dodávateľa alebo jeho zamestnancami, zástupcami alebo subdodávateľmi.

12 UKONČENIE
Ktorákoľvek zmluvná strana môže túto dohodu okamžite vypovedať písomným oznámením druhej zmluvnej strane, ak:
12.1 druhej strane sa dopustí podstatného porušenia tejto dohody av prípade porušenia, ktoré je možné napraviť, ju nenapraví v rámci kalendárnych dní 30, ak o tom písomne ​​oznámi druhej zmluvnej strane;
12.2 druhá strana sa dopustí závažného porušenia tejto dohody, ktorú za žiadnych okolností nemožno odstrániť;
12.3 druhá zmluvná strana postúpi uznesenie o likvidácii (inak ako na účely zlúčenia alebo rekonštrukcie rozpúšťadla), alebo súd príslušnej jurisdikcie vydá uznesenie v tomto zmysle;
12.4 druhá strana prestane vykonávať svoju činnosť alebo podstatne celý svoj podnik; alebo
12.5 druhá strana je vyhlásená za platobnú neschopnosť, alebo zvolá schôdzku s jej veriteľmi alebo navrhuje alebo navrhuje, aby sa s jej veriteľmi dohodli alebo zložili; Alebo správca konkurznej podstaty, správca, správca alebo podobný úradník je vymenovaný za akýkoľvek jeho majetok.

PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 13
Všetky práva duševného vlastníctva, ktoré vznikli alebo vznikli v dôsledku plnenia tejto zmluvy, sa v prípade, že už nie sú nadobudnuté, stanú absolútnym majetkom Dodávateľa a Objednávateľ urobí všetko, čo je primerane potrebné na zabezpečenie toho, V dodávateľovi vykonaním vhodných nástrojov alebo uzatváraním zmlúv s tretími stranami.

14 FORCE MAJEURE
Žiadna zmluvná strana nenesie zodpovednosť za akékoľvek omeškanie alebo neplnenie niektorých svojich povinností, ak oneskorenie alebo zlyhanie vyplýva z udalostí alebo okolností mimo jej primeranej kontroly vrátane, ale nie výlučne, božieho činu, štrajku, uzamknutia, nehody, vojny, požiaru , Konanie alebo opomenutie vlády, orgánov diaľnice alebo akéhokoľvek telekomunikačného operátora, operátora alebo správneho orgánu alebo iného príslušného orgánu alebo oneskorenie alebo neúspech pri výrobe, výrobe alebo dodaní vybavenia alebo služieb tretími stranami a strana má právo Primerané predĺženie svojich povinností po tom, ako druhú stranu oznámi povahu a rozsah takýchto udalostí.

Nezávislí kontraktori 15
Dodávateľ a Zákazník sú dodávatelia navzájom nezávislí a ani nemajú právomoc zaviazať druhú stranu akejkoľvek tretej strane alebo akýmkoľvek spôsobom konať ako zástupca druhej strany, pokiaľ nie je výslovne výslovne písomne ​​dohodnuté obe strany. Dodávateľ môže okrem svojich vlastných zamestnancov zapojiť aj subdodávateľov, aby poskytli všetky alebo časť služieb poskytovaných Zákazníkovi a takáto zákazka nezbavuje Dodávateľa jeho povinností podľa tejto Zmluvy alebo akéhokoľvek príslušného Špecifikačného dokumentu.

Priradenie 16
Objednávateľ nie je oprávnený priznať svoje práva alebo povinnosti alebo delegovať svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa.

17 SEVERABILITY
Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy považuje za neplatné, nezákonné alebo nevykonateľné z akéhokoľvek dôvodu akýmkoľvek súdom príslušnej jurisdikcie, takéto ustanovenie bude prerušené a zvyšné ustanovenia týchto ustanovení budú naďalej plne účinné a účinné, ako keby bola dohodnutá táto dohoda s Neplatné neoprávnené alebo nevykonateľné ustanovenie odstránené.

18 WAIVER
Nesplnenie niektorej zo zmluvných strán kedykoľvek alebo počas akéhokoľvek obdobia nie je
Je ich zrieknutie sa práva alebo práva kedykoľvek následne presadiť všetky Zmluvné podmienky tejto Zmluvy.

19 OCHRANA ÚDAJOV

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že my (a naši dodávatelia a dodávatelia) môžeme používať osobné údaje získané od vás v súvislosti s poskytovaním vybavenia, výrobkov a / alebo služieb alebo inak počas trvania Zmluvy ("Vaše údaje") na tieto účely:

Spoločnosť 19.1.1, ktorá spravuje zmluvu (vrátane, bez obmedzenia, kontaktov so všetkými tretími stranami, ktoré sú dôležité pre poskytnutie vybavenia, produktov a / alebo služieb, pomoc pri žiadostiach a / alebo spracovanie objednávok);

Spoločnosť 19.1.2 vás upozorní na zmeny v zariadení, produktoch a / alebo službách alebo akýchkoľvek zmluvných podmienkach;

Spoločnosť 19.1.3, ktorá nám umožňuje (a / alebo dodávateľ alebo dodávateľ) sprístupniť Vybavenie, produkty a / alebo služby vám vymenovaným delegátom;

19.1.4 na účely fakturácie; a

19.1.5, ak je za týchto podmienok povolené inak a upozornenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Straightpoint.

19.2 Vaše údaje nebudeme predávať (ako je definované vyššie) žiadnym tretím stranám, pokiaľ (a) to nie je potrebné urobiť pre účely Zmluvy, alebo (b) v súlade s naším oprávneným záujmom, , alebo (c) ak máme váš súhlas s priamym marketingom. Za týchto okolností môžeme poskytnúť Vaše dáta, vybraným tretím stranám (vrátane našich dodávateľov a dodávateľov). My a takéto ďalšie osoby sa môžu s Vami (a vašimi zástupcami) obrátiť na obchodné účely (poštou, SMS, telefonicky, e-mailom a inými elektronickými prostriedkami) a môžu vás (a vašich zástupcov) posielať informácie o svojich produktoch a službách, ktoré vás zaujímajú v súlade s našim Oznámením o ochrane osobných údajov

19.3 Beriete na vedomie, že na účely zákona o ochrane osobných údajov 1998, nariadenia o všeobecnej ochrane údajov 2018, smernice o ochrane údajov spolu s (pred a po 25 máj 2018)] predpisy Spojeného kráľovstva o ochrane súkromia a elektronických komunikácií 2003 a [ Zákon o ochrane 2018];

Straightpoint (UK) Limited je správca údajov akýchkoľvek osobných údajov, ktoré ste poskytli. Podrobné informácie o tom, ako používame vaše údaje a ako vykonávať vaše práva podľa zákonov na ochranu údajov, sú uvedené v našom oznámení o ochrane osobných údajov.

19.4 Súhlasíte s tým, že my alebo ktokoľvek, kto koná v našom mene, môže sledovať a zaznamenávať hovory uskutočnené alebo vy (alebo niektorý z vašich zamestnancov alebo zamestnancov) na účely školenia, zlepšovať kvalitu našich zákazníckych služieb a pomáhať s riešením sťažností. Zaväzujete sa informovať svojich zamestnancov a personál o podmienkach tejto podmienky vrátane nášho oznámenia o ochrane osobných údajov a zabezpečiť, aby ste dodržiavali ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov a vašich vlastných zásad ochrany osobných údajov v súvislosti s poskytovaním Vašich údajov.

20 UPOZORNENIA
Každé oznámenie, ktoré má jedna strana doručiť druhej strane, sa môže doručiť e-mailom, faxom, osobným doručením alebo poštou na adresu druhej strany uvedenú v špecifikačnom dokumente alebo na inej adrese, ktorú môže táto strana z času na čas oznámiť Druhej strane písomne ​​a ak je zaslaná e-mailom, ak sa preukáže opak, ak sa preukáže, že bol prijatý v deň jej odoslania, ak sa odoslal faxom, považuje sa za doručenú po doručení bezchybnej správy o prenose, ak je daná Listom sa považuje za doručený v čase, keď bol list doručený osobne alebo ak bol zaslaný poštou, považuje sa za doručený v bežnom pracovnom post.

21 VŠEOBECNÁ ZMLUVA
Táto dohoda obsahuje celú dohodu medzi stranami týkajúcu sa predmetu a nahrádza všetky predchádzajúce dohody, dohody, záväzky alebo návrhy, ústne alebo písomné. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak v tejto dohode, táto dohoda sa môže meniť iba dokumentom podpísaným oboma stranami.

22 NIE TRETIE STRANY
Nič v tejto zmluve nemá za cieľ ani jej priznáva žiadne práva tretej strane.

23, KTORÝ UPLATŇUJE PRÁVO A JURISDIKCIA
Táto dohoda bude riadená a vykladaná v súlade s anglickým právom a zmluvné strany sa týmto podriaďujú výhradnej jurisdikcii anglických súdov.

Prosím, dajte nám vedieť vaše meno.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Prosím, dajte nám prosím vedieť e-mailovú adresu.

Váš e-mail sa nezhoduje, zadajte ho znova

Invalid Input

Invalid Input

Po odoslaní tohto formulára sa okamžite dostane k reprezentatívnemu zástupcovi SP priamo, ktorý odpovie na váš dotaz emailom čo najskôr. Alebo ak by ste radšej volali späť, dajte nám vedieť v správe.

enzh-TWnlfrdenoes