Termenii si conditiile
Selectează limba

Crosby Straightpoint

Această adresă de e-mail este protejată de spamboți. Aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru ao vizualiza.

Regatul Unit: + 44 (0) 2392 484491 SUA: + 1 918 834 4611

TERMENII ȘI CONDIȚIILE STANDARD PENTRU FURNIZAREA MĂRFURILOR ȘI SERVICIILOR ALE Straightpoint UK Ltd.

punct de vânzare direct
1 DEFINIȚII

În acest document, următoarele cuvinte au următoarele semnificații:

1.1 "Acord" înseamnă acești Termeni și condiții împreună cu termenii oricăror convenții
Documentul de specificație;
1.2 "Client" înseamnă organizația sau persoana care achiziționează bunuri și servicii de la
Furnizor;
1.3 "Drepturi de proprietate intelectuală" înseamnă toate brevetele, desenele și modelele înregistrate și neînregistrate,
Drepturile de autor, mărcile comerciale, know-how-ul și toate celelalte forme de proprietate intelectuală oriunde în UE
Lume aplicabilă;
1.4 "Document de specificație" înseamnă o declarație de muncă, un citat sau altul similar
Document care descrie bunurile și serviciile care trebuie furnizate de Furnizor;
1.5 "Furnizor" înseamnă Straightpoint UK Ltd, Dakota Park, Havant, Hampshire, Marea Britanie.

1.6 "Directiva privind protecția datelor" înseamnă Directiva 95 / 46 / CE privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

1.7 "Legile privind protecția datelor" înseamnă [înainte de 25 Mai 2018, Legea privind protecția datelor 1998 și Directiva privind protecția datelor și de la 25 May 2018] Regulamentul general privind protecția datelor împreună cu [(înainte și după 25 Mai 2018) și Reglementările privind comunicațiile electronice 2003 și [Legea privind protecția datelor 2018];

1.8 "Date personale" are semnificația dată de Legea privind protecția datelor 1998 sau de Regulamentul general privind protecția datelor, după caz.

1.9 "Notificare privind confidențialitatea" înseamnă notificarea de confidențialitate Privilegii din când în când, așa cum se prevede la: www.straightpoint.com/privacy-policy.html


2 GENERAL
2.1 Acești Termeni și condiții se vor aplica tuturor contractelor de furnizare de bunuri și servicii
Serviciile furnizate de către furnizor către client.
2.2 Înainte de începerea serviciilor, Furnizorul va prezenta Clientului a
Document de specificare care specifică bunurile și serviciile care urmează să fie furnizate și prețul
de plătit. Clientul va notifica imediat Furnizorul dacă Clientul nu este de acord cu acesta
Conținutul documentului de specificație. Toate Documentele de Specificare vor fi supuse acestor Termeni
Și condițiile.
2.3 Furnizorul va face toate eforturile rezonabile pentru a finaliza serviciile în cadrul acestuia
Perioadele de timp estimate, însă timpul nu trebuie să fie esențial în realizarea oricărui serviciu.

PRETUL ȘI PLĂȚILE 3

3.1 Prețul pentru livrarea de bunuri și servicii este stabilit în specificație
Document.
Sumele facturate 3.2 sunt datorate și plătibile în termen de 30 zile de la primirea facturii. Furnizorul
Are dreptul de a percepe dobânzi la facturile restante de la data la care plata devine scadentă
De la o zi la alta până la data plății la o rată de 12% pe an peste rata de bază a
Bank of England. În cazul în care procedurile Clientului impun prezentarea unei facturi
În cazul unei comenzi de achiziție la plată, Clientul este responsabil pentru emiterea unei astfel de achiziții
Înainte de livrarea bunurilor și a serviciilor.

SPECIFICAȚIA 4 A MĂRFURILOR
Toate mărfurile sunt obligate numai să se conformeze caietului de sarcini din documentul de specificație. Pentru
Evitarea oricărei îndoieli, nici o descriere, specificație sau ilustrație conținute în nici un produs
Broșură sau altă literatură de vânzări sau de marketing a furnizorului și nici o reprezentare scrisă sau scrisă
Oral, corespondență sau declarație fac parte din contract.

Livrare 5
5.1 Data livrării specificată de Furnizor este doar o estimare. Timpul de livrare nu va constitui esența contractului, iar Furnizorul nu va fi răspunzător pentru nici o pierdere, costuri, daune, cheltuieli sau cheltuieli cauzate direct sau indirect de orice întârziere în livrarea bunurilor.
5.2 Toate riscurile din bunuri trebuie să fie transmise Clientului la livrare.

TITLUL 6
Titlul bunurilor nu va trece la Client până când Furnizorul nu va fi plătit integral pentru Bunuri.

Obligațiile clienților 7
7.1 Pentru a permite furnizorului să-și îndeplinească obligațiile care îi revin în temeiul prezentului acord, Clientul:
7.1.1 cooperează cu Furnizorul;
7.1.2 furnizează furnizorului toate informațiile solicitate în mod rezonabil de către furnizor;
7.1.3 obține toate permisiunile și consimțămintele necesare care pot fi solicitate înainte de începerea serviciilor; și
7.1.4 respectă alte cerințe care pot fi stabilite în documentul de specificație sau convenite altfel între părți.
7.2 Clientul este obligat să despăgubească Furnizorul pentru orice cheltuieli suportate de Furnizor ca urmare a neîndeplinirii de către Client a Clauzei 7.1.

7.3 Fără a aduce atingere oricăror alte drepturi la care Furnizorul ar putea avea dreptul, în cazul în care Clientul anulează sau anulează în mod ilegal bunurile și serviciile convenite în Documentul de Specificație, Clientul este obligat să plătească Furnizorii daune convenite și Nu ca o pedeapsă suma totală a oricăror costuri terțe la care Furnizorul a comis și în cazul anulărilor cu o notificare scrisă mai mică de cinci zile lucrătoare suma totală a bunurilor și serviciilor contractate în conformitate cu Documentul de specificație, Iar Clientul este de acord că aceasta este o estimare reală a pierderilor furnizorului în astfel de cazuri. Pentru a evita orice dubiu, neîndeplinirea de către Client a oricăror obligații în conformitate cu clauza 7.1 va fi considerată o anulare a bunurilor și serviciilor și va fi supusă plății daunelor prevăzute în această clauză.
7.4 În cazul în care Clientul sau orice terță parte, care nu este subcontractant al Furnizorului, va omite sau va comite orice lucru care împiedică sau întârzie Furnizorul să întreprindă sau să respecte oricare dintre obligațiile sale în temeiul prezentului Acord, atunci Furnizorul Notificați clientul cât mai curând posibil și:
7.4.1 Furnizorul nu va avea nici o responsabilitate în ceea ce privește orice întârziere a finalizării oricărui proiect;
7.4.2, dacă este cazul, calendarul pentru proiect va fi modificat în consecință;
7.4.3 Furnizorul va notifica Clientul în același timp dacă intenționează să solicite costuri suplimentare.

ALTERAȚIILE 8 LA DOCUMENTUL DE SPECIFICAȚIE
8.1 Părțile pot conveni în orice moment și executa noi documente de specificație. Orice modificare a domeniului de aplicare a bunurilor și / sau serviciilor care urmează a fi furnizate în temeiul prezentului acord este stabilită în documentul de specificație care reflectă produsele și / sau serviciile modificate și prețul și orice alte condiții convenite între părți.
8.2 Clientul poate oricând să solicite modificări documentului de specificare prin notificarea în scris a furnizorului. La primirea cererii de modificare, Furnizorul va notifica Clientului, în termen de 5 zile lucrătoare sau orice altă perioadă convenită între părți, printr-o notificare scrisă cu privire la efectul unor astfel de modificări, dacă este cazul, asupra prețului și a oricăror alte Termeni conveniți deja între părți.
8.3 În cazul în care Furnizorul notifică în scris Clientului și acceptă să efectueze orice modificări în condiții diferite de cele deja convenite între părți, Clientul va trebui, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de notificări sau a altei perioade convenite între părți , Îl sfătuiește pe Furnizor printr-o notificare în scris dacă dorește sau nu ca modificările să continue.
8.4 În cazul în care Furnizorul notifică Clientului în scris, acceptând să efectueze modificări în condiții diferite de cele deja convenite între părți, iar Clientul confirmă în scris că dorește ca modificările să continue cu privire la acei termeni, Documentul de Specificare va fi modificat pentru a reflecta Astfel de modificări și ulterior Furnizorul va efectua acest Acord pe baza unor astfel de termene modificate.

9 GARANȚIE
9.1 Furnizorul garantează că, de la data livrării pentru o perioadă de 24 luni, mărfurile și toate componentele acestora, dacă este cazul, nu prezintă defecte de proiectare, execuție, construcție sau materiale.

9.2 Furnizorul garantează că serviciile efectuate în temeiul prezentului acord vor fi efectuate cu o abilitate și o îngrijire rezonabilă și cu o calitate conformă standardelor și practicilor industriale general acceptate.
9.3 Cu excepția prevederilor exprese ale prezentului Acord, toate garanțiile, fie exprese, fie implicite, prin aplicarea legii sau prin alte modalități, sunt astfel excluse în legătură cu bunurile și serviciile care trebuie furnizate de Furnizor.

DEZVOLTAREA 10
Clientul va despăgubi Furnizorul împotriva tuturor reclamațiilor, costurilor și cheltuielilor pe care Furnizorul le poate suporta și care apar, direct sau indirect, din încălcarea de către Client a oricăreia dintre obligațiile sale în temeiul prezentului Acord, inclusiv orice reclamații aduse împotriva Furnizorului, Și / sau serviciile furnizate de Furnizor în conformitate cu Documentul de Specificație încalcă un brevet, un drept de autor sau un secret comercial sau un alt drept similar al unei terțe părți.

NUMĂRUL LIMITĂRII RĂSPUNDERII
11.1 Cu excepția cazurilor de deces sau vătămare corporală cauzată de neglijență pentru care nu se aplică limite, întreaga răspundere a Furnizorului față de Client cu privire la orice revendicare sau încălcare a prezentului Acord, indiferent dacă provine din neglijență sau nu, este limitată La prețul plătit de Client la care se referă cererea.
11.2 În nici un caz Furnizorul nu va fi răspunzător față de Client pentru orice pierdere de afaceri, pierdere de oportunitate sau pierdere a profitului sau pentru orice alte pierderi sau daune indirecte sau consecvente. Aceasta se aplică chiar și în cazul în care o astfel de pierdere ar putea fi previzibilă în mod rezonabil sau Furnizorul ar fi fost informat de posibilitatea ca Clientul să sufere o astfel de pierdere.
11.3 Nimic din aceste Termeni și condiții nu exclude sau nu limitează răspunderea furnizorului pentru deces sau vătămare corporală ca urmare a neglijenței furnizorului sau a angajaților, agenților sau subcontractanților săi.

Terminarea 12
Oricare dintre părți poate rezilia imediat acest acord printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părți dacă:
12.1 cealaltă parte săvârșește o încălcare semnificativă a prezentului acord și, în cazul unei încălcări care poate fi remediată, nu reușește să remedieze acest lucru în termen de zile calendaristice 30 de la primirea unei notificări scrise din partea celeilalte părți în acest sens;
12.2 cealaltă parte săvârșește o încălcare semnificativă a prezentului acord care nu poate fi remediată în niciun caz;
12.3 celeilalte părți adoptă o rezoluție pentru dizolvare (altfel decât în ​​scopul amestecării sau reconstituirii solventului) sau o instanță competentă de jurisdicție face o ordonanță în acest sens;
12.4 cealaltă parte încetează să își desfășoare activitatea sau în mod substanțial întreaga sa activitate; sau
12.5 cealaltă parte este declarată insolvabilă sau convoacă o reuniune sau face sau intenționează să facă orice aranjament sau compoziție cu creditorii săi; Sau un lichidator, un destinatar, un administrator administrativ, un administrator, un mandatar sau un agent de conducere similar este desemnat peste oricare dintre activele sale.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 13
Toate Drepturile de proprietate intelectuală produse din sau rezultând ca urmare a executării prezentului Acord vor deveni, în măsura în care nu sunt deja în proprietate, proprietatea absolută a Furnizorului, iar Clientul va face tot ce este rezonabil necesar pentru a se asigura că aceste drepturi În cadrul furnizorului prin executarea unor instrumente adecvate sau prin încheierea de acorduri cu terți.

14 FORCE MAJEURE
Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru întârzierea sau neîndeplinirea obligațiilor sale în cazul în care întârzierea sau eșecul rezultă din evenimente sau împrejurări care nu sunt supuse controlului său rezonabil, incluzând dar fără a se limita la acte de Dumnezeu, greve, blocări, accidente, război, incendiu , Actul sau omisiunea autorităților guvernamentale, a autostrăzilor sau a oricărui operator de transport, a operatorului sau a administrației sau a altei autorități competente sau întârzierea sau neîndeplinirea de către terți a fabricării, producției sau furnizării de echipamente sau servicii de către terți, iar partea are dreptul la O extindere rezonabilă a obligațiilor sale după notificarea celeilalte părți cu privire la natura și amploarea acestor evenimente.

15 CONTRACTORI INDEPENDENTI
Furnizorul și Clientul sunt contractori independenți unul de celălalt și nici unul nu are autoritatea de a le lega pe ceilalți față de terți sau de a acționa în vreun fel în calitate de reprezentanți ai celuilalt, cu excepția cazului în care au fost convenite în mod expres în scris de ambele părți. Furnizorul poate angaja subcontractanti, în afară de angajații săi, să furnizeze toate sau o parte din serviciile furnizate Clientului și astfel de angajament nu va scuti Furnizorul de obligațiile ce îi revin în temeiul prezentului Contract sau al oricărui Document de Specificație aplicabil.

NUMĂRUL 16
Clientul nu are dreptul să-și atribuie drepturile sau obligațiile sau să-și delege atribuțiile care îi revin în temeiul prezentului Acord fără acordul prealabil scris al Furnizorului.

17 SEVERABILITY
În cazul în care o dispoziție a prezentului acord este considerată nevalabilă, ilegală sau inaplicabilă din orice motiv de către o instanță competentă, o astfel de prevedere va fi separată, iar restul prevederilor din prezentul document va continua să fie în vigoare și ca efect al acestui Acord. Dispoziție nevalidă ilegală sau neaplicabilă eliminată.

18 WAIVER
Neîndeplinirea de către oricare dintre părți, în orice moment sau pentru orice perioadă, a unuia sau mai multor termeni și condiții din prezentul document nu se va face
Fie o renunțare la acestea sau la un drept, în orice moment, pentru punerea în aplicare a tuturor Termenilor și condițiilor din prezentul acord.

PROTECȚIA DATELOR 19

Recunoașteți și sunteți de acord că noi (și contractorii și furnizorii noștri) să folosim datele personale obținute de dvs. în legătură cu furnizarea de echipamente, produse și / sau servicii sau în alt mod pe durata contractului ("datele dvs."), pentru următoarele scopuri:

19.1.1 care administrează contractul (inclusiv, fără a se limita la legătura cu terțe părți care sunt relevante pentru furnizarea echipamentului, produselor și / sau serviciilor, asistarea la cereri și / sau procesarea comenzilor);

19.1.2 vă notifică despre modificările aduse echipamentului, produselor și / sau serviciilor sau despre orice termeni și condiții;

19.1.3 ne permite (și / sau un antreprenor sau furnizor) să pună la dispoziția dvs. / unui delegat desemnat de dvs. un echipament, produse și / sau servicii;

19.1.4 în scopuri de facturare; și

19.1.5, așa cum este permis în caz contrar în aceste condiții și nota de confidențialitate a lui Straightpoint.

19.2 Nu vom transmite datele Dumneavoastră (conform definiției de mai sus) niciunei terțe părți cu excepția cazului în care (a) este necesar să faceți acest lucru în scopul Contractului sau (b) în conformitate cu interesul nostru legitim de a vă face marketing direct , sau (c) în cazul în care avem consimțământul dvs. pentru marketingul direct. În aceste circumstanțe, putem transmite datele dvs., terților selectați (inclusiv contractorii și furnizorii noștri). Noi și alte persoane vă pot contacta (și reprezentanții dvs.) în scopuri de marketing (prin poștă, SMS, telefon, email și alte mijloace electronice) și vă pot trimite (și reprezentanții dvs.) informații despre produsele și serviciile pe care le considerăm de interes pentru dvs., în conformitate cu Notificarea noastră de confidențialitate

19.3 Recunoașteți că, în sensul Legii privind protecția datelor 1998, a Regulamentului general privind protecția datelor 2018, a Directivei privind protecția datelor, împreună cu (25 mai înainte și după 2018 mai 2003)] Reglementările britanice privind confidențialitatea și comunicațiile electronice 2018 și [ Actul de protecție XNUMX];

Straightpoint (UK) Limited este un controlor de date al oricăror date personale pe care le furnizați. Detaliile privind modul în care utilizăm datele dvs. și modul de exercitare a drepturilor dvs. conform legilor privind protecția datelor sunt stabilite în Notificarea noastră privind confidențialitatea.

19.4 Sunteți de acord ca noi sau oricine acționează în numele nostru să monitorizeze și să înregistreze apelurile făcute către dvs. sau de către dvs. (și / sau oricare dintre angajații sau personalul dvs.), în scopul instruirii, pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor / clienților noștri și a asista cu manipularea reclamațiilor. Vă angajați să vă familiarizați angajații și personalul cu prevederile acestei condiții, inclusiv cu avizul nostru privind confidențialitatea, și să vă asigurați că ați respectat prevederile legilor privind protecția datelor și propria politică de confidențialitate în legătură cu furnizarea datelor dvs. către noi.

INFORMAȚII 20
Orice notificare adresată de oricare dintre părți celeilalte poate fi notificată prin e-mail, fax, serviciu personal sau prin poștă la adresa celeilalte părți din Documentul de specificație sau pe altă adresă pe care o poate transmite din când în când Celuilalt în scris și dacă este trimis prin e-mail, dacă nu se dovedește contrariul, se consideră că a fost primită în ziua în care a fost trimisă, dacă se trimite prin fax se consideră că a fost primită la primirea unui raport de transmisie fără eroare, Prin scrisoare se consideră că a fost comunicată în momentul în care scrisoarea a fost emisă personal sau dacă este trimisă prin poștă se consideră a fi fost livrată în cursul normal al postului.

21 ENTIRE AGREEMENT
Prezentul acord conține întregul acord între părți referitor la obiectul respectiv și înlocuiește orice acorduri, înțelegeri, angajamente sau propuneri anterioare, orale sau scrise. Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres în altă parte în prezentul acord, prezentul acord poate fi modificat numai printr-un document semnat de ambele părți.

22 NU TERȚI PĂRȚI
Nimic din prezentul acord nu este destinat și nici nu conferă vreun drept unei terțe părți.

23 LEGISLATIV ȘI JURISDICȚIE
Prezentul Acord va fi guvernat de și interpretat în conformitate cu legislația Angliei, iar părțile se vor supune jurisdicției exclusive a instanțelor engleze.

Te rugăm să ne spui numele tau.

intrare nevalidă

intrare nevalidă

intrare nevalidă

Te rugăm să ne spui de adresa ta de email.

E-mailul dvs. nu corespunde, vă rugăm să introduceți din nou

intrare nevalidă

intrare nevalidă

Odată ce ați trimis acest formular, acesta va ajunge imediat la un reprezentant SP, direct, care va răspunde la întrebarea dvs. prin e-mail cât mai curând posibil. Sau dacă preferați un apel înapoi, vă rugăm să ne anunțați în mesaj.

enzh-TWnlfrdenoes