Regulamin
Wybierz swój język

Crosby Straightpoint

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wielka Brytania: + 44 (0) 2392 484491 USA: + 1 918 834 4611

STANDARDOWE WARUNKI DOTYCZĄCE TOWARÓW I USŁUG UKRAINA BEZPIECZEŃSTWA

warunki sprzedaży straightpoint
1 DEFINICJE

W tym dokumencie następujące słowa będą miały następujące znaczenie:

1.1 "Umowa" oznacza niniejsze Warunki Umowy wraz z warunkami obowiązującymi
Dokument specyfikacji;
1.2 "Klient" oznacza organizację lub osobę, która kupuje towary i usługi z
Dostawca;
1.3 "Prawa własności intelektualnej" oznacza wszystkie patenty, wzory zarejestrowane i nie zarejestrowane,
Prawa autorskie, znaki towarowe, know-how oraz wszelkie inne formy własności intelektualnej w każdym miejscu
Egzekwowalny świat;
Dokument specyfikacji "1.4" oznacza oświadczenie o pracy, notatniku lub inne podobne
Dokument opisujący towary i usługi, które mają dostarczyć Dostawca;
1.5 "Dostawca" oznacza Straightpoint UK Ltd, Dakota Park, Havant, Hampshire, Wielka Brytania.

1.6 "Dyrektywa o ochronie danych" oznacza dyrektywę 95 / 46 / WE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych;

1.7 "Przepisy o ochronie danych" oznaczają [przed 25 May 2018, ustawą o ochronie danych 1998 i dyrektywą o ochronie danych oraz od 25 May 2018] Ogólne rozporządzenie o ochronie danych wraz z [(przed i po 25 May 2018)] oraz przepisy dotyczące komunikacji elektronicznej 2003 i [Data Protection Act 2018];

1.8 "Dane osobowe" mają znaczenie określone w ustawie o ochronie danych 1998 lub w ogólnych przepisach o ochronie danych.

1.9 "Informacje na temat ochrony prywatności" oznaczają od czasu do czasu informacje o ochronie prywatności Straightpoints, określone w: www.straightpoint.com/privacy-policy.html


2 GENERAL
2.1 Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich umów dotyczących dostaw towarów i
Usług świadczonych przez Dostawcę Klientowi.
2.2 Przed rozpoczęciem świadczenia Usługodawca przedkłada Klientowi a
Dokument specyfikacji, który określa towary i usługi, które mają być dostarczone oraz cenę
płatny. Klient niezwłocznie powiadomi Dostawcę, jeśli Klient nie zgadza się z
Treść Dokumentu Specyfikacji. Wszystkie Dokumenty Specyfikacji podlegają niniejszym Warunkom
I warunków.
2.3 Dostawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich starań w celu ukończenia świadczonych usług
Szacowane ramy czasowe, ale czas nie ma istotnego znaczenia w wykonywaniu jakichkolwiek usług.

3 CENA I PŁATNOŚĆ

3.1 Cena za dostawę towarów i usług jest określona w Specyfikacji
Dokument.
3.2 Fakturowane kwoty będą należne i płatne w ciągu 30 dni od otrzymania faktury. Dostawca
Jest uprawniony do naliczania odsetek od zaległych faktur od dnia zapłaty
Z dnia na dzień do dnia zapłaty w wysokości 12% rocznie powyżej stopy bazowej
Bank Anglii. W przypadku, gdy procedury Klienta wymagają wystawienia faktury
W stosunku do zlecenia zakupu do płatności klient ponosi odpowiedzialność za wydanie takiego zakupu
Zamów przed dostawą towarów i usług.

4 SPECYFIKACJA TOWARÓW
Wszystkie towary muszą być wymagane tylko w celu spełnienia wymagań zawartych w Specyfikacji Dokumentu. Dla
Unikanie wątpliwości w opisie, specyfikacji lub ilustracji zawartej w jakimkolwiek produkcie
Broszurze lub innej literaturze handlowej lub marketingowej Dostawcy i nie pisemnej ani pisemnej, ani
Ustne, korespondencyjne lub oświadczenie stanowią część umowy.

Dostawa 5
5.1 Data dostawy określona przez Dostawcę jest jedynie szacunkiem. Czas dostawy nie jest istotny dla umowy, a Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za straty, koszty, szkody, opłaty lub wydatki spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez jakiekolwiek opóźnienia w dostawie towaru.
5.2 Wszystkie ryzyko towaru przechodzi na klienta po dostarczeniu.

6 TYTUŁ
Tytuł w Towarze nie przechodzi na Klienta, dopóki Dostawca nie zostanie w całości zapłacony za Towary.

OBOWIĄZKI KLIENTA 7
7.1 Aby umożliwić Dostawcy wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy Klient:
7.1.1 współpracuje z Dostawcą;
7.1.2 dostarcza Dostawcy wszelkich informacji w sposób racjonalnie wymagany przez Dostawcę;
7.1.3 uzyskuje wszelkie niezbędne uprawnienia i zgody, które mogą być wymagane przed rozpoczęciem usług; i
7.1.4 spełniają takie inne wymagania, jakie mogą zostać określone w Dokumentie Specyfikacji lub w inny sposób uzgodnione przez strony.
7.2 Klient będzie zobowiązany do wyrównywania Dostawcy wszelkich kosztów poniesionych przez Dostawcę w wyniku niezastosowania się Klienta do Klauzuli 7.1.

7.3 Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw przysługujących Dostawcy, w przypadku niezgodnego z prawem rozwiązania lub unieważnienia towarów i usług uzgodnionych w Dokumentie Specyfikacji, Klient zobowiązany jest do zapłaty Dostawcy za uzgodnione szkody i Nie jako kara pełna kwota wszelkich kosztów osób trzecich, na które Dostawca zobowiązał się, aw przypadku odwołania z wyprzedzeniem niższego niż pięć dni roboczych pisemnego powiadomienia o pełnej kwocie towarów i usług zakontraktowanych w sposób określony w Dokumentie Specyfikacji, A Klient zgadza się, że jest to prawdziwa pre preliminarz strat Dostawcy w takim przypadku. W celu uniknięcia wątpliwości, uchybienie przez Klienta obowiązkowi wynikającemu z klauzuli 7.1 uważa się za anulowanie towarów i usług i podlega zapłacie odszkodowania określonemu w niniejszej klauzuli.
7.4 W przypadku, gdy Klient lub osoba trzecia, niebędąca podwykonawcą Dostawcy, pomija lub zobowiązuje się do niczego, co uniemożliwia lub opóźnia Dostawcę z obowiązku wynikającego z niniejszej Umowy lub spełnienia któregokolwiek z jego obowiązków, wówczas Dostawca Niezwłocznie powiadomić Klienta i:
7.4.1 Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji projektu;
7.4.2, jeśli ma to zastosowanie, harmonogram projektu zostanie odpowiednio zmodyfikowany;
7.4.3 Dostawca informuje Klienta równocześnie, jeśli zamierza zażądać dodatkowych kosztów.

8 ALTERATIONS DO DOKUMENTU SPECYFIKACJI
8.1 Strony mogą w każdej chwili wzajemnie uzgodnić i wykonać nowe Dokumenty Specyfikacji. Wszelkie zmiany w zakresie towarów i / lub usług świadczonych na podstawie niniejszej Umowy są określone w dokumencie specyfikacji, który odzwierciedla zmienione towary i / lub usługi i cenę oraz wszelkie inne warunki uzgodnione przez strony.
8.2 Klient może w każdym czasie zażądać zmian w dokumencie specyfikacji w drodze pisemnego powiadomienia Dostawcy. Po otrzymaniu prośby o zmianę Dostawcy, w ciągu 5 dni roboczych lub w innym okresie uzgodnionym przez strony, doradzamy Klientowi w drodze pisemnego powiadomienia o skutkach takich zmian (jeśli istnieją), o cenie i każdym innym Terminy uzgodnione już przez strony.
8.3 Jeśli Dostawca zawiadomi pisemnie Klienta, który wyraża zgodę na dokonanie jakichkolwiek zmian na warunkach innych niż te, które zostały już uzgodnione między stronami, w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania takiego powiadomienia lub innego okresu, który może zostać uzgodniony między stronami , Doradzać Dostawcy w drodze pisemnego powiadomienia, czy chce, aby zmiany zostały wprowadzone.
8.4 Jeśli Dostawca zawiadomi pisemnie Klienta, wyrażając zgodę na dokonywanie zmian na warunkach innych niż uzgodnione przez strony, a Klient potwierdza na piśmie, że chce, aby zmiany zostały wprowadzone na tych warunkach, Dokument Specyfikacji zostanie zmieniony w celu odzwierciedlenia Takie zmiany i następnie Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niniejszej Umowy na podstawie takich zmienionych warunków.

9 GWARANCJA
9.1 Dostawca gwarantuje, że od daty dostawy przez okres 24 miesięcy towary i wszystkie ich części składowe, w stosownych przypadkach, są wolne od wad konstrukcyjnych, wykonawczych, konstrukcji lub materiałów.

9.2 Dostawca gwarantuje, że usługi świadczone na mocy niniejszej Umowy będą wykonywane z należytą starannością i starannością, a także jakością zgodną z powszechnie uznanymi normami i praktykami branżowymi.
9.3 Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie, wszelkie gwarancje wyraźne lub dorozumiane, z mocy prawa lub w inny sposób są wyłączone z tytułu dostaw i usług, które mają być dostarczone przez Dostawcę.

OZNAKOWANIE 10
Klient zwalnia Dostawcę od wszelkich roszczeń, kosztów i wydatków poniesionych przez Dostawcę i powstających, bezpośrednio lub pośrednio, z tytułu naruszenia przez Klienta jakiegokolwiek z jego obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym wszelkich roszczeń wobec Dostawcy, które zarzucają, że jakiekolwiek towary I / lub usługi świadczone przez Dostawcę zgodnie z Dokumentem Specyfikacji naruszają patent, prawa autorskie lub tajemnicę handlową lub inne podobne prawa osoby trzeciej.

11 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
11.1 Z wyjątkiem przypadków śmierci lub obrażeń ciała z powodu zaniedbań, w odniesieniu do których nie stosuje się żadnego limitu, cała odpowiedzialność Dostawcy wobec Klienta w odniesieniu do jakiegokolwiek roszczenia lub naruszenia niniejszej Umowy, niezależnie od tego, czy jest ona spowodowana zaniedbaniem, jest ograniczona Do ceny zapłaconej przez Klienta, której dotyczy roszczenie.
11.2 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za utratę firmy, utratę możliwości lub utratę zysków lub za jakiekolwiek inne pośrednie lub wtórne straty lub szkody. Powyższe stosuje się nawet wtedy, gdy taka strata była racjonalnie przewidywalna lub Dostawca został poinformowany o możliwości wystąpienia takiej straty przez Klienta.
11.3 Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Dostawcy za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z zaniedbania Dostawcy lub jego pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców.

12 ZAKOŃCZENIE
Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę niezwłocznie w drodze pisemnego powiadomienia drugiej stronie, jeśli:
12.1 druga strona dopuszcza się istotnego naruszenia niniejszej Umowy, aw przypadku naruszenia, które może zostać naprawiona, nie zlikwiduje jej w ciągu 30 dni kalendarzowych od otrzymania pisemnego powiadomienia od drugiej strony;
12.2 druga strona dopuszcza się istotnego naruszenia niniejszej Umowy, której nie można zaradzić w żadnym wypadku;
12.3 druga strona podejmuje uchwałę o likwidacji (inne niż w celu ich zharmonizowania lub odbudowy), lub właściwy sąd orzeka w tym celu;
12.4 druga strona przestaje prowadzić działalność lub zasadniczo całą swoją działalność; lub
12.5 druga strona zostaje uznana za niewypłacalną lub zwołuje zebranie lub proponuje, aby uzgodnić z jego wierzycielem dowolny układ lub skład; Lub likwidator, odbiorca, odbiorca administracyjny, menedżer, powiernik lub podobny oficer jest mianowany przez dowolny jego majątek.

13 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Wszelkie prawa własności intelektualnej powstałe w wyniku wykonania niniejszej Umowy lub powstałe w wyniku wykonania niniejszej Umowy staną się bezwzględną własnością Dostawcy, a Klient podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić, że takie prawa zostaną przyznane W Dostawcy poprzez realizację odpowiednich instrumentów lub zawieranie umów z osobami trzecimi.

14 FORCE MAJEURE
Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niewypełnienie któregokolwiek ze swoich obowiązków, jeśli opóźnienie lub niepowodzenie są wynikiem zdarzeń lub okoliczności pozostających poza jego rozsądną kontrolą, w tym między innymi akty Boga, strajki, blokady, wypadki, wojna, pożar , Działania lub zaniedbania władz rządowych, autostrad lub jakiegokolwiek przewoźnika telekomunikacyjnego, operatora, administrującego lub innego właściwego organu, opóźnienia lub niepowodzenia w produkcji, produkcji lub dostarczania przez osoby trzecie sprzętu lub usług, a strona ma prawo Rozsądnego przedłużenia obowiązków po powiadomieniu drugiej strony o naturze i zasięgu takich wydarzeń.

15 NIEZALEŻNE WYKONAWCY
Dostawca i Klient są kontrahentami niezależnymi od siebie i nie są upoważnieni do wiązania się z innymi osobami trzecimi ani działać w jakikolwiek sposób jako przedstawiciel drugiej strony, chyba że obie strony uzgodniły na piśmie wyraźnie na piśmie. Dostawca może, oprócz własnych pracowników, zlecić podwykonawcom świadczenie całości lub części usług świadczonych na rzecz Klienta, a takie zaangażowanie nie zwalnia Dostawcy z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub jakiegokolwiek odpowiedniego Dokumentu Specyfikacyjnego.

16 ASSIGNMENT
Klient nie ma prawa do przenoszenia swoich praw i obowiązków ani delegowania swoich obowiązków na mocy niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy.

17 OBJAWNOŚĆ
Jeśli którykolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznany za nieważny, niezgodny z prawem lub niewykonalny z jakiegokolwiek powodu przez właściwy sąd, taki przepis zostanie rozstrzygnięty, a pozostała część postanowień niniejszego dokumentu będzie nadal obowiązywać w mocy, tak jakby niniejsza umowa została uzgodniona z Wykluczono nieważny przepis nielegalny lub niewykonalny.

18 WAIVER
Usterka którejkolwiek ze stron w celu wyegzekwowania w dowolnym momencie lub w dowolnym okresie jednego lub więcej Warunków i Warunków nie będzie
Zrzeczenie się ich lub w każdej chwili prawo do wyegzekwowania wszystkich Warunków niniejszej Umowy.

OCHRONA DANYCH 19

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że my (oraz nasi kontrahenci i dostawcy) możemy używać danych osobowych uzyskanych od Ciebie w związku z dostarczaniem Sprzętu, Produktów i / lub Usług lub w inny sposób w okresie obowiązywania Umowy ("Twoje Dane"), dla następujące cele:

19.1.1 zarządzający Kontraktem (w tym, bez ograniczeń, współpraca z osobami trzecimi, które są związane z dostarczaniem Sprzętu, Produktów i / lub Usług, pomoc przy wnioskach i / lub przetwarzanie zamówień);

19.1.2 powiadamiając Cię o zmianach w sprzęcie, produktach i / lub usługach lub dowolnych warunkach;

19.1.3 umożliwiający nam (i / lub kontrahentowi lub dostawcy) udostępnienie Tobie urządzenia, produktów i / lub usług / delegata wyznaczonego przez ciebie;

19.1.4 do celów fakturowania; i

19.1.5, o ile nie zezwalają na to inne warunki w niniejszych warunkach oraz Informacje na temat ochrony prywatności Straightpoint.

19.2 Nie przekazujemy Twoich Danych (jak określono powyżej) żadnym stronom trzecim, chyba że (a) konieczne jest to zrobić dla celów Umowy, lub (b) zgodnie z naszym uzasadnionym interesem do prowadzenia marketingu bezpośredniego dla ciebie lub (c) w przypadku, gdy posiadamy zgodę na marketing bezpośredni. W takich okolicznościach możemy przekazać Twoje Dane do wybranych stron trzecich (w tym naszych kontrahentów i dostawców). My i inne osoby możemy kontaktować się z Tobą (i twoimi przedstawicielami) w celach marketingowych (pocztą, SMS, telefonem, pocztą e-mail i innymi środkami elektronicznymi) i możemy wysyłać do Ciebie (i Twoich przedstawicieli) informacje o ich produktach i usługach, które naszym zdaniem mogą być zainteresowania zgodnie z naszą Polityką prywatności

19.3 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że do celów ustawy o ochronie danych 1998, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2018, dyrektywy o ochronie danych, wraz z (zarówno przed 25 2018 jak i po 2003)], brytyjskim regulaminie 2018 dotyczącym prywatności i łączności elektronicznej oraz [Data Ustawa o ochronie XNUMX];

Straightpoint (UK) Limited jest administratorem danych osobowych, które udostępniasz. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane i jak egzekwować Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych są określone w naszej Polityce prywatności.

19.4 Zgadzasz się, że my lub ktokolwiek działający w naszym imieniu może monitorować i rejestrować połączenia wykonywane przez Ciebie (i / lub któregokolwiek z Twoich pracowników lub personelu) w celach szkoleniowych, w celu poprawy jakości naszych usług obsługi klienta i pomocy z obsługą reklamacji. Zobowiązujesz się do informowania swoich pracowników i personelu o postanowieniach tego warunku, w tym o naszej Polityce Prywatności i aby upewnić się, że przestrzegasz przepisów prawa o ochronie danych i swojej polityki prywatności w związku z przekazywaniem Twoich danych.

INFORMACJE 20
Wszelkie zawiadomienie, które ma być przekazane przez którąkolwiek ze stron, może być doręczone pocztą elektroniczną, faksem, usługą osobistą lub pocztą na adres drugiej strony podanej w dokumencie specyfikacji lub innym adresie, na który strona ta może od czasu do czasu przekazać Druga na piśmie, a jeśli zostanie wysłana pocztą elektroniczną, chyba że dowodem na to, że zostanie uznane za odebrane w dniu jego wysłania, jeśli zostanie wysłane faksem, uważa się, że zostanie doręczone po otrzymaniu bezpłatnego raportu o błędzie, jeśli zostało to podane List uznaje się za doręczony w czasie, gdy list został doręczony osobiście lub jeśli przesłany pocztą uznaje się za doręczony w zwykłym przebiegu poczty.

21 CAŁKOWITA UMOWA
Niniejsza Umowa zawiera całą umowę między stronami dotyczącą przedmiotu i zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia, uzgodnienia, przedsiębiorstwa lub propozycje, ustne lub pisemne. O ile wyraźnie nie przewidziano inaczej w niniejszej Umowie, niniejsza Umowa może być zmieniona tylko przez dokument podpisany przez obie strony.

22 ŻADNYCH STRON TRZECICH
Żadne z postanowień niniejszego Porozumienia nie ma, ani nie przyznaje żadnych praw osobom trzecim.

23 PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA
Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Anglii, a strony niniejszym poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

Daj nam znać swoją nazwę.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Daj nam znać adres email.

Twój adres e-mail nie pasuje, wprowadź ponownie

Invalid Input

Invalid Input

Po wysłaniu tego formularza natychmiast otrzymasz od przedstawiciela SP bezpośrednio, który odpowie na twoje zapytanie przez e-mail. Lub jeśli wolisz oddzwonić, daj nam znać w wiadomości.

enzh-TWnlfrdenoes