Selecteer je taal

Crosby Straightpoint

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Verenigd Koninkrijk: + 44 (0) 2392 484491 VS: + 1 918 834 4611

STANDAARDVOORWAARDEN EN VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN GOEDEREN EN DIENSTEN VAN Straightpoint UK Ltd.

Rechtstreekse verkoopvoorwaarden
1 DEFINITIES

In dit document worden de volgende woorden hebben de volgende betekenis:

1.1 "Overeenkomst" betekent deze Algemene Voorwaarden, samen met de voorwaarden van toepasselijk
Specificatie Document;
1.2 "Klant" betekent de organisatie of persoon die goederen en diensten aankoopt van de
Leverancier;
1.3 "Intellectuele Eigendomsrechten" betekent alle octrooien, geregistreerde en ongeregistreerde ontwerpen,
Auteursrechten, merken, knowhow en alle andere vormen van intellectuele eigendom waar dan ook in de
Wereld afdwingbaar;
1.4 "Specificatie Document" betekent een werkopgave, offerte of andere gelijkwaardige
Document dat de goederen en diensten omschrijft die door de leverancier worden verstrekt;
1.5 "Leverancier" betekent Straightpoint UK Ltd, Dakota Park, Havant, Hampshire, Verenigd Koninkrijk.

1.6 "Richtlijn gegevensbescherming": Richtlijn 95 / 46 / EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens;

1.7 "Wetten omtrent gegevensbescherming" betekent [vóór 25 kunnen 2018, de Gegevensbeschermingswet 1998 en de Gegevensbeschermingsrichtlijn en van 25 kunnen 2018] de Algemene Verordening Gegevensbescherming samen met [(zowel voor als na 25 Mei 2018)] de Britse Privacy en voorschriften voor elektronische communicatie 2003 en de [Wet gegevensbescherming 2018];

1.8 "Persoonlijke gegevens" heeft de betekenis die wordt gegeven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens 1998 of de Algemene Verordening Gegevensbescherming, indien van toepassing.

1.9 "Privacykennisgeving" betekent van tijd tot tijd privacyverklaring van Straightpoints, zoals uiteengezet op: www.straightpoint.com/privacy-policy.html


2 ALGEMEEN
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten voor de levering van goederen en
Diensten door de leverancier aan de klant
2.2 Vóór de aanvang van de dienstverlening dient de leverancier aan de klant a
Specificatie Document met vermelding van de te leveren goederen en diensten en de prijs
verschuldigd. De Klant zal de Leverancier onmiddellijk in kennis stellen indien de Klant niet akkoord gaat met de
Inhoud van het specificatie document Alle specificatie documenten zijn onderworpen aan deze voorwaarden
En voorwaarden.
2.3 Leverancier zal alle redelijke inspanningen gebruiken om de diensten binnen te richten
Geschatte tijdframes, maar de tijd zal niet van essentieel belang zijn bij het uitvoeren van diensten.

3 PRIJS EN BETALING

3.1 De prijs voor de levering van goederen en diensten is zoals uiteengezet in de Specificatie
Document.
3.2 gefactureerde bedragen zijn verschuldigd en betalen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. De leverancier
Is gerechtigd de rente op achterstallige facturen te rekenen vanaf de datum waarop de betaling verschuldigd is
Van dag tot dag tot de datum van betaling tegen een percentage van 12% per jaar boven de basistarief van de
Bank of England. Indien de procedures van de klant vereisen dat een factuur wordt ingediend
Tegen een aankooporder tot betaling, is de klant verantwoordelijk voor de afgifte van deze aankoop
Bestel voordat de goederen en diensten worden geleverd.

4 SPECIFICATIE VAN DE GOEDEREN
Alle goederen zijn alleen verplicht conform de specificatie in het Specificatie Document. Voor
Het vermijden van twijfel geen beschrijving, specificatie of illustratie in een product
Pamflet of andere verkoop- of marketingliteratuur van de leverancier en geen vertegenwoordiging geschreven of
Mondeling, correspondentie of verklaring zullen deel uitmaken van het contract.

5 LEVERING
5.1 De leveringsdatum gespecificeerd door Leverancier is slechts een schatting. Leveringstermijn is niet van de essentie van het contract en leverancier is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen, kosten, schade, heffingen of kosten die rechtstreeks of onrechtstreeks worden veroorzaakt door vertraging bij de levering van de goederen.
5.2 Alle risico's in de goederen worden bij aflevering aan de klant doorgegeven.

6 TITEL
Titel in de Goederen zal niet doorgegeven worden aan de Klant totdat Leverancier volledig is betaald voor de Goederen.

7 KLANTENVERPLICHTINGEN
7.1 Om Leverancier in staat te stellen zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst uit te voeren, zal de Klant:
7.1.1 werkt samen met Leverancier;
7.1.2 verstrekt de leverancier alle informatie die redelijkerwijs door Leverancier vereist is;
7.1.3 verkrijgen alle benodigde toestemmingen en toestemmingen die nodig kunnen zijn voor de aanvang van de diensten; en
7.1.4 voldoet aan de andere eisen die kunnen worden uiteengezet in het Specificatie Document of anders overeengekomen tussen de partijen.
7.2 De Klant is aansprakelijk om de Leverancier te compenseren voor eventuele kosten die door Leverancier zijn gemaakt doordat de Klant niet voldoet aan Clause 7.1.

7.3 Onverminderd eventuele andere rechten waarop de Leverancier recht heeft, indien de klant de goederen en diensten die in het Specificatie Document zijn overeengekomen, onrechtmatig beëindigt of annuleert, is de Klant verplicht aan Leverancier te betalen als overeengekomen schadevergoeding en Niet als een boete het volledige bedrag van derdenkosten waarop de leverancier heeft gepleegd en met betrekking tot annuleringen op minder dan vijf werkdagen schriftelijke kennisgeving het volledige bedrag van de aangevraagde goederen en diensten zoals vermeld in het Specificatie Document, En de klant ermee akkoord is dit een echte voorschatting van de verliezen van de leverancier in een dergelijk geval. Om twijfel te voorkomen zal de Klant het niet nakomen van verplichtingen uit hoofde van artikel 7.1 worden beschouwd als een annulering van de goederen en diensten en onder voorbehoud van betaling van de schade die in dit artikel wordt vermeld.
7.4 In het geval dat de Klant of een derde partij, die geen onderaannemer van de Leverancier is, iets wegneemt of begaan die de Leverancier voorkomt of vertraging onderneemt of nakomt aan zijn verplichtingen krachtens deze Overeenkomst, dan zal Leverancier Stel de klant zo spoedig mogelijk in kennis en:
7.4.1 de leverancier is niet aansprakelijk voor eventuele vertraging bij het afronden van een project;
7.4.2, indien van toepassing, zal het dienstregeling voor het project dienovereenkomstig worden gewijzigd;
7.4.3 zal de Leverancier de Klant tegelijkertijd op de hoogte stellen indien hij van plan is om aanvullende kosten te vorderen.

8 WIJZIGINGEN AAN HET SPECIFICATIE DOCUMENT
8.1 De partijen kunnen te allen tijde onderling overleggen en uitvoeren van nieuwe specificatie documenten. Eventuele wijzigingen in het toepassingsgebied van de goederen en / of diensten die onder deze Overeenkomst zullen worden verstrekt, worden vermeld in het Specificatie Document, dat de gewijzigde goederen en / of diensten en prijzen en eventuele andere afspraken tussen partijen overeengaat.
8.2 De klant kan te allen tijde wijzigingen aanvragen bij het Specificatie Document door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Leverancier. Bij ontvangst van het verzoek om wijzigingen dient de leverancier binnen een termijn van 5 of een andere termijn die door de partijen is overeengekomen, de Klant door middel van schriftelijke kennisgeving van het effect van dergelijke wijzigingen, eventueel op de prijs en andere Voorwaarden die al door partijen zijn overeengekomen.
8.3 Wanneer de Leverancier schriftelijk bericht geeft aan de Klant die akkoord gaat met eventuele wijzigingen op andere voorwaarden dan die welke reeds door partijen zijn overeengekomen, zal de Klant binnen 5 werkdagen na ontvangst van een dergelijke kennisgeving of een andere termijn die tussen partijen is overeengekomen , Adviseer de leverancier door middel van schriftelijke kennisgeving of zij de wijzigingen wil doorgaan of niet.
8.4 Wanneer de Leverancier schriftelijk bericht geeft aan de Klant die akkoord gaat met wijzigingen in andere voorwaarden dan die welke reeds door partijen zijn overeengekomen, en de Klant schriftelijk bevestigt dat zij de wijzigingen wenst voort te zetten op die voorwaarden, wordt het Specificatie Document gewijzigd om te weerspiegelen Dergelijke wijzigingen en daarna zal de Leverancier deze Overeenkomst op basis van dergelijke gewijzigde voorwaarden uitvoeren.

9 GARANTIE
9.1 Leverancier garandeert dat vanaf de datum van levering voor een periode van 24 maanden de goederen en al hun onderdelen, indien van toepassing, vrij zijn van gebreken in ontwerp, vakmanschap, constructie of materialen.

9.2 De Leverancier garandeert dat de diensten die onder deze Overeenkomst worden verricht, worden uitgevoerd met behulp van redelijke vaardigheden en zorg en van een kwaliteit die voldoet aan algemeen aanvaarde normen en praktijken van de industrie.
9.3 Behoudens de uitdrukkelijke vermelding in deze Overeenkomst worden alle garanties, uitdrukkelijk of impliciet, door wet- of anderszins uitgesloten, uitgesloten in verband met de door Leverancier te leveren goederen en diensten.

10-INDEMNIFICATIE
De Klant zal Leverancier vrijwaren tegen alle vorderingen, kosten en kosten die de Leverancier kan veroorzaken en die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit de schending van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst door de Klant, met inbegrip van eventuele vorderingen tegen de Leverancier die beweren dat goederen En / of diensten die door de Leverancier overeenkomstig het Specificatie Document zijn verstrekt, inbreuk maken op een octrooi, auteursrecht of handelsgeheim of ander dergelijk recht van derden.

11 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
11.1 Met uitzondering van overlijden of persoonlijk letsel door nalatigheid waarvoor geen limiet van toepassing is, wordt de volledige aansprakelijkheid van de leverancier aan de klant ten aanzien van elke vordering of overtreding van deze Overeenkomst, al dan niet voortvloeiend uit nalatigheid, beperkt Tegen de door de klant betaald prijs waarop de vordering betrekking heeft.
11.2 In geen geval is de Leverancier aansprakelijk voor de Klant voor verlies van zaken, verlies van kans of winstverlies of voor enig ander indirect of consequent verlies of schade hoegenaamd. Dit geldt zelfs wanneer een dergelijk verlies redelijkerwijs te verwachten was of de leverancier op de hoogte was gebracht van de mogelijkheid van de klant die een dergelijk verlies heeft geleden.
11.3 Niets in deze Algemene Voorwaarden zal de Leverancier aansprakelijk maken voor de dood of persoonlijk letsel als gevolg van de nalatigheid van de Leverancier of die van zijn werknemers, agenten of onderaannemers.

12-BEËINDIGING
Iedere partij kan deze Overeenkomst onverwijld opzeggen bij schriftelijke kennisgeving aan de andere indien:
12.1 de wederpartij begint een wezenlijke inbreuk op deze Overeenkomst en, in het geval van een inbreuk die kan worden opgelost, verzuimt het zich te verhelpen binnen 30 kalenderdagen nadat de wederpartij hiervan schriftelijk heeft op de hoogte gebracht;
12.2 de wederpartij verbindt een wezenlijke inbreuk op deze Overeenkomst, die onder geen enkele omstandigheid kan worden opgelost;
12.3 de wederpartij voorziet in een oplossing voor liquidatie (anders dan voor het samenvoegen van oplosmiddelen of wederopbouw), of een bevoegde rechterlijke instantie voert een bevel in dat verband;
12.4 de wederpartij ophoudt met zijn werkzaamheden of in hoofdzaak de gehele onderneming uit te oefenen; of
12.5 de wederpartij wordt insolvent verklaard, of een vergadering bijeenkomt of stelt of voornemens om een ​​afspraak of samenstelling met haar schuldeisers te maken; Of een liquidator, ontvanger, administratieve ontvanger, manager, trustee of soortgelijke ambtenaar wordt aangewezen over een van zijn activa.

13 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit of voortvloeien uit de uitoefening van deze Overeenkomst zullen, voor zover niet reeds gevestigd zijn, de absolute eigendom van Leverancier worden en de Klant doet alles wat redelijkerwijs noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat dergelijke rechten In de leverancier door de uitvoering van passende instrumenten of het sluiten van afspraken met derden.

14 FORCE MAJEURE
Geen enkele partij is aansprakelijk voor enige vertraging of niet nakoming van zijn verplichtingen indien de vertraging of het falen voortvloeit uit gebeurtenissen of omstandigheden buiten zijn redelijke controle, met inbegrip van maar niet beperkt tot handelingen van God, stakingen, lockouts, ongelukken, oorlog, vuur , De handeling of nalatigheid van de overheid, de snelwegautoriteiten of elke telecommunicatiedrager, exploitant of administratie of andere bevoegde autoriteit of de vertraging of falen bij fabricage, productie of levering door derden van apparatuur of diensten, en de partij heeft recht op Een redelijke verlenging van zijn verplichtingen na kennisgeving aan de wederpartij van de aard en omvang van dergelijke gebeurtenissen.

15 ONAFHANKELIJKE CONTRACTOREN
Leverancier en de Klant zijn contractanten onafhankelijk van elkaar en hebben geen bevoegdheid om de andere te binden aan derden of op te treden als de vertegenwoordiger van de andere, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door beide partijen is overeengekomen. Leverancier kan naast zijn eigen medewerkers onderaannemers aangaan om geheel of gedeeltelijk van de dienstverlening aan de Klant te verschaffen en deze betrokkenheid verliest de Leverancier niet van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst of een toepasselijk Specificatie Document.

16 OPDRAG
De Klant is niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen toe te wijzen of zijn taken uit hoofde van deze Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier te delegeren.

17 SEVERABILITY
Indien een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig wordt gehouden, is een dergelijke bepaling onwettig of niet afdwingbaar voor welke reden dan ook door een bevoegde rechterlijke bevoegdheid, en zal de overige bepalingen van deze bepalingen volledig van kracht blijven alsof deze Overeenkomst met de Overeenkomst is overeengekomen Ongeldige onwettige of onafdwingbare bepaling geëlimineerd.

18 WAIVER
Het mislukken van een van beide partijen om te allen tijde of voor een bepaalde periode een of meer van de Algemene Voorwaarden hierin te handhaven, zal niet
Een afstand doen van hen of het recht om te allen tijde later alle voorwaarden van deze Overeenkomst te handhaven.

19 GEGEVENSBESCHERMING

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij (en onze aannemers en leveranciers) mogelijk persoonlijke gegevens die u van u hebt verkregen met betrekking tot het leveren van apparatuur, producten en / of diensten, of anders gedurende de looptijd van het contract ("uw gegevens"), voor de volgende doelen:

19.1.1 administratie van het Contract (inclusief, maar niet beperkt tot, het onderhouden van contacten met derden die relevant zijn voor het leveren van de Apparatuur, Producten en / of Diensten, assisteren bij verzoeken en / of verwerkingsopdrachten);

19.1.2 u op de hoogte brengen van wijzigingen aan de Apparatuur, Producten en / of Diensten of enige algemene voorwaarden;

19.1.3 stelt ons (en / of een aannemer of leverancier) in staat om de Apparatuur, Producten en / of Diensten aan u / een door u aangewezen Afgevaardigde ter beschikking te stellen;

19.1.4 voor facturatiedoeleinden; en

19.1.5 zoals anderszins toegestaan ​​onder deze voorwaarden en de Privacykennisgeving van Straightpoint.

19.2 We zullen uw gegevens (zoals hierboven gedefinieerd) niet aan derden doorgeven tenzij (a) dit noodzakelijk is voor de doeleinden van het contract, of (b) in overeenstemming met ons rechtmatig belang om u direct marketing te laten uitvoeren of (c) waar we uw toestemming hebben voor direct marketing. In dat geval kunnen we uw gegevens doorgeven aan geselecteerde derden (inclusief onze aannemers en leveranciers). Wij en dergelijke andere personen kunnen contact met u opnemen (en uw vertegenwoordigers) voor marketingdoeleinden (per post, sms, telefoon, e-mail en andere elektronische middelen) en kunnen u (en uw vertegenwoordigers) informatie sturen over hun producten en diensten waarvan wij denken dat ze mogelijk zijn van belang voor u in overeenstemming met onze Privacyverklaring

19.3 U erkent dat voor de doeleinden van de Wet Bescherming Persoonsgegevens 1998, de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018, de Richtlijn Gegevensbescherming, samen met (zowel vóór als na 25 mei 2018)] de Britse Privacy- en Elektronische Communicatieregels 2003 en de [Gegevens Protection Act 2018];

Straightpoint (UK) Limited is een gegevensbeheerder van alle persoonlijke gegevens die u verstrekt. Details over hoe wij uw gegevens gebruiken en hoe u uw rechten uit hoofde van de gegevensbeschermingswetgeving kunt uitoefenen, zijn uiteengezet in onze privacyverklaring.

19.4 U stemt ermee in dat wij of iedereen die namens ons optreedt oproepen naar of door u (en / of een van uw werknemers of personeel) kan volgen en opnemen voor trainingsdoeleinden, om de kwaliteit van onze / hun klantenservice te verbeteren en om te helpen met klachtenbehandeling. U verbindt zich ertoe uw werknemers en personeel op de hoogte te stellen van de bepalingen van deze voorwaarde, inclusief onze Privacykennisgeving en om ervoor te zorgen dat u hebt voldaan aan de bepalingen van de Wetten voor gegevensbescherming en uw eigen privacybeleid met betrekking tot het verstrekken van Uw Gegevens aan ons.

20 BERICHTEN
Elk bericht dat door een van beide partijen wordt gegeven, kan per email, fax, persoonlijke dienst of per post worden toegezonden aan het adres van de overige partij die in het Specificatie Document of een ander adres is vermeld, zoals die partij van tijd tot tijd heeft meegedeeld Schriftelijk aan de andere kant en als het per e-mail wordt verzonden, wordt, tenzij het tegendeel wordt aangetoond, geacht te zijn ontvangen op de dag dat het werd verzonden. Indien per fax wordt verzonden, wordt geacht te worden betekend na ontvangst van een foutvrij transmissieverslag, indien gegeven Per brief wordt geacht te zijn betekend op het tijdstip waarop de brief persoonlijk is afgeleverd of indien per post wordt verzonden, wordt geacht te zijn geleverd in de gewone postbus.

21 ENTIRE OVEREENKOMST
Deze Overeenkomst bevat de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp en vervangt eventuele eerdere overeenkomsten, regelingen, verbintenissen of voorstellen, mondeling of schriftelijk. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze Overeenkomst, mag deze Overeenkomst alleen worden gewijzigd door een door beide partijen ondertekend document.

22 GEEN DERDE PARTIJEN
Niets in deze Overeenkomst is bedoeld, noch verleent zij rechten aan derden.

23 BEHEERREG EN JURISDICTIE
Deze Overeenkomst wordt geregeld en uitgelegd in overeenstemming met de Engelse wetgeving en de partijen doen hierbij uitsluitend de exclusieve bevoegdheid van de Engelse rechtbanken.

Laat het ons weten uw naam.

ongeldige invoer

ongeldige invoer

ongeldige invoer

Laat het ons weten uw e-mailadres.

ongeldige invoer

ongeldige invoer

ongeldige invoer

Zodra u dit formulier heeft verzonden, wordt het onmiddellijk een vertegenwoordiger van SP, rechtstreeks, die zo snel mogelijk op uw vraag reageert. Of laat het ons weten in het bericht als u liever terug wilt bellen.

enzh-TWnlfrdenoes