Terma dan Syarat
Pilih bahasa anda

Crosby Straightpoint

  Alamat emel ini telah dilindungi dari spambots. Perlukan JavaScript untuk melihatnya.

 UK: + 44 (0) 2392 484491    Amerika Syarikat: +1 918 834 4611

SYARAT-SYARAT DAN SYARAT-SYARAT STANDAR UNTUK PEMBEKALAN BARANG DAN PERKHIDMATAN Straightpoint UK Ltd.

istilah jualan langsung
DEFINISI 1

Dalam dokumen ini, perkataan yang berikut hendaklah mempunyai erti yang berikut:

"Perjanjian" 1.1 bermaksud Terma dan Syarat ini bersama-sama dengan syarat-syarat yang berkenaan
Dokumen Spesifikasi;
1.2 "Pelanggan" bermaksud organisasi atau orang yang membeli barangan dan perkhidmatan dari
Pembekal;
1.3 "Hak Harta Intelek" bermaksud semua paten, reka bentuk berdaftar dan tidak berdaftar,
Hak cipta, cap dagangan, pengetahuan dan segala bentuk harta intelek di mana pun di dalamnya
Dunia boleh dikuatkuasakan;
1.4 "Dokumen Spesifikasi" bermaksud pernyataan kerja, sebut harga atau lain-lain yang serupa
Dokumen yang menghuraikan barang dan perkhidmatan yang disediakan oleh Pembekal;
1.5 "Pembekal" bermaksud Straightpoint UK Ltd, Dakota Park, Havant, Hampshire, UK.

1.6 "Arahan Perlindungan Data" bermaksud Arahan 95 / 46 / EC mengenai perlindungan individu berkenaan dengan pemprosesan data peribadi dan pergerakan bebas data tersebut;

1.7 "Undang-undang Perlindungan Data" bermaksud [sebelum 25 Mei 2018, Akta Perlindungan Data 1998 dan Arahan Perlindungan Data dan dari 25 Mei 2018] Peraturan Perlindungan Data Umum bersama [(sebelum dan selepas 25 Mei 2018)] Privasi UK dan Peraturan Komunikasi Elektronik 2003 dan [Akta Perlindungan Data 2018];

1.8 "Data Peribadi" mempunyai erti yang diberikan dalam Akta Perlindungan Data 1998 atau Peraturan Perlindungan Data Am, sesuai.

1.9 "Notis Privasi" bermaksud notis privasi Straightpoints dari semasa ke semasa, seperti yang ditetapkan di: www.straightpoint.com/privacy-policy.html


2 AM
2.1 Terma dan Syarat ini terpakai bagi semua kontrak bagi pembekalan barang dan
Perkhidmatan oleh Pembekal kepada Pelanggan.
 2.2 Sebelum perkhidmatan dimulakan, Pembekal akan menyerahkan kepada Pelanggan a
Dokumen Spesifikasi yang akan menentukan barang dan perkhidmatan yang akan dibekalkan dan harga
Boleh dibayar. Pelanggan akan memberitahu Pembekal dengan segera jika Pelanggan tidak bersetuju dengan
Kandungan Dokumen Spesifikasi. Semua Dokumen Spesifikasi hendaklah tertakluk kepada Terma-terma ini
Dan keadaan.
2.3 Pembekal hendaklah menggunakan segala usaha yang munasabah untuk melengkapkan perkhidmatan tersebut
Bingkai masa yang dianggarkan tetapi masa tidak akan menjadi intipati dalam pelaksanaan sebarang perkhidmatan.

HARGA 3 DAN PEMBAYARAN

3.1 Harga untuk pembekalan barangan dan perkhidmatan adalah seperti yang ditetapkan dalam Spesifikasi
Dokumen.
Jumlah invois 3.2 akan jatuh tempo dan perlu dibayar dalam masa 30 selepas menerima invois. Pembekal
Berhak untuk mengenakan faedah ke atas invois tertunggak dari tarikh pembayaran dibayar
Dari hari ke hari sehingga tarikh pembayaran pada kadar 12% setahun di atas kadar asas
Bank of England. Sekiranya prosedur Pelanggan memerlukan invois dihantar
Terhadap perintah pembelian untuk pembayaran, Pelanggan bertanggungjawab untuk mengeluarkan pembelian tersebut
Pesanan sebelum barangan dan perkhidmatan dibekalkan.

SPESIFIKASI 4 BARANG
Semua barangan hanya perlu untuk mematuhi spesifikasi dalam Dokumen Spesifikasi. Untuk
Penghindaran keraguan tiada perihalan, spesifikasi atau ilustrasi yang terkandung dalam mana-mana produk
Risalah atau lain-lain jualan atau literatur pemasaran Pembekal dan tiada perwakilan bertulis atau
Lisan, surat menyurat atau pernyataan hendaklah menjadi sebahagian daripada kontrak.

PENGHANTARAN 5
5.1 Tarikh penghantaran yang ditentukan oleh Pembekal adalah anggaran sahaja. Masa untuk penghantaran tidak akan menjadi intipati kontrak dan Pembekal tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa kerugian, kos, ganti rugi, caj atau perbelanjaan yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh apa-apa kelewatan dalam penghantaran barangan.
5.2 Semua risiko dalam barang akan diserahkan kepada Pelanggan setelah penghantaran.

6 TITLE
Tajuk dalam Barang tidak boleh diserahkan kepada Pelanggan sehingga Pembekal telah dibayar sepenuhnya untuk Barangan.

OBLIGASI PELANGGAN 7
7.1 Untuk membolehkan Pembekal melaksanakan kewajipannya di bawah Perjanjian ini, Pelanggan hendaklah:
7.1.1 bekerjasama dengan Pembekal;
7.1.2 menyediakan Pembekal dengan apa-apa maklumat yang semunasabahnya dikehendaki oleh Pembekal;
7.1.3 mendapatkan semua kebenaran dan persetujuan yang diperlukan yang mungkin diperlukan sebelum permulaan perkhidmatan; Dan
7.1.4 mematuhi keperluan lain seperti yang ditetapkan dalam Dokumen Spesifikasi atau yang dipersetujui antara pihak-pihak lain.
7.2 Pelanggan bertanggungjawab untuk mengimbangi Pembekal untuk apa-apa perbelanjaan yang dilakukan oleh Pembekal sebagai akibat kegagalan Pelanggan untuk mematuhi Klausa 7.1.

7.3 Tanpa menjejaskan apa-apa hak lain yang Pembekal boleh berhak, sekiranya Pelanggan secara tidak sah menamatkan atau membatalkan barang dan perkhidmatan yang dipersetujui dalam Dokumen Spesifikasi, Pelanggan dikehendaki membayar kepada Pembekal sebagai ganti rugi yang dipersetujui dan Tidak sebagai penalti jumlah penuh apa-apa kos pihak ketiga yang dilakukan oleh Pembekal dan berkenaan dengan pembatalan pada notis bertulis kurang daripada lima hari bekerja jumlah penuh barang dan perkhidmatan yang dikontrak seperti yang dinyatakan dalam Dokumen Spesifikasi, Dan Pelanggan bersetuju bahawa ini merupakan prapesan sebenar kerugian Pembekal dalam kes sedemikian. Untuk mengelakkan keraguan, kegagalan Pelanggan untuk mematuhi sebarang kewajipan di bawah Klausa 7.1 akan dianggap sebagai pembatalan barangan dan perkhidmatan dan tertakluk kepada pembayaran ganti rugi yang dinyatakan dalam Klausa ini.
7.4 Sekiranya Pelanggan atau mana-mana pihak ketiga, tidak menjadi subkontraktor Pembekal, akan meninggalkan atau melakukan apa-apa yang menghalang atau menangguhkan Pembekal daripada menjalankan atau mematuhi mana-mana kewajipannya di bawah Perjanjian ini, maka Pembekal hendaklah Memberitahu Pelanggan secepat mungkin dan:
Pembekal 7.4.1 tidak akan mempunyai liabiliti berkenaan dengan apa-apa kelewatan untuk menyiapkan mana-mana projek;
7.4.2 jika berkenaan, jadual waktu bagi projek itu akan diubah suai dengan sewajarnya;
7.4.3 Pembekal akan memberitahu Pelanggan pada masa yang sama jika ia berhasrat membuat sebarang tuntutan untuk kos tambahan.

ALUMATI 8 UNTUK DOKUMEN SPESIFIKASI
8.1 Pihak-pihak boleh pada bila-bila masa bersetuju dan melaksanakan Dokumen Spesifikasi yang baru. Sebarang perubahan dalam skop barang dan / atau perkhidmatan yang disediakan di bawah Perjanjian ini hendaklah dinyatakan dalam Dokumen Spesifikasi, yang akan mencerminkan barang dan / atau perkhidmatan dan harga yang diubah dan apa-apa terma lain yang dipersetujui antara pihak-pihak.
8.2 Pelanggan boleh pada bila-bila masa meminta perubahan kepada Dokumen Spesifikasi melalui notis secara bertulis kepada Pembekal. Apabila menerima permintaan untuk perubahan, Pembekal hendaklah, dalam tempoh hari 5 atau tempoh lain yang dipersetujui antara pihak-pihak, menasihati Pelanggan dengan notis secara bertulis tentang kesan perubahan tersebut, jika ada, mengenai harga dan apa-apa yang lain Syarat yang telah dipersetujui antara pihak-pihak.
8.3 Sekiranya Pembekal memberikan notis bertulis kepada Pelanggan yang bersetuju untuk melakukan apa-apa perubahan pada segi yang berbeza dengan yang telah dipersetujui antara pihak-pihak, Pelanggan hendaklah, dalam 5 hari kerja penerimaan notis itu atau apa-apa tempoh lain sebagaimana yang dipersetujui antara pihak-pihak , Menasihati Pembekal melalui notis secara bertulis sama ada mahu mengalihkan perubahan tersebut.
8.4 Sekiranya Pembekal memberikan notis bertulis kepada Pelanggan yang bersetuju untuk melakukan perubahan terhadap istilah yang berbeza dengan yang telah dipersetujui antara pihak-pihak, dan Pelanggan mengesahkan secara bertulis bahawa ia menginginkan perubahan tersebut meneruskan syarat-syarat tersebut, Dokumen Spesifikasi akan dipinda untuk mencerminkan Perubahan sedemikian dan selepas itu Pembekal akan melaksanakan Perjanjian ini berdasarkan syarat yang diubah.

WARANTI 9
9.1 Pembekal membenarkan bahawa dari tarikh penghantaran untuk tempoh 24 bulan barang-barang dan semua bahagian komponennya, jika berkenaan, bebas daripada apa-apa kecacatan reka bentuk, mutu kerja, pembinaan atau bahan.

9.2 Pembekal membenarkan bahawa perkhidmatan yang dilakukan di bawah Perjanjian ini akan dilakukan dengan menggunakan kemahiran dan penjagaan yang munasabah, dan kualiti yang mematuhi standard dan amalan industri yang diterima umum.
9.3 Kecuali sebagaimana dinyatakan secara nyata dalam Perjanjian ini, semua waranti sama ada nyata atau tersirat, melalui undang-undang atau sebaliknya, dengan ini dikecualikan berhubung dengan barang dan perkhidmatan yang disediakan oleh Pembekal.

PENGERUSI 10
Pelanggan akan menanggung rugi Pembekal terhadap segala tuntutan, kos dan perbelanjaan yang mungkin dikenakan oleh Pembekal dan yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari pelanggaran Pelanggan terhadap sebarang obligasi di bawah Perjanjian ini, termasuk sebarang tuntutan yang dibawa terhadap Pembekal yang mendakwa bahawa apa-apa barang Dan / atau perkhidmatan yang disediakan oleh Pembekal selaras dengan Dokumen Spesifikasi yang melanggar hak paten, hak cipta atau perdagangan atau hak sejenis pihak ketiga yang serupa.

11 BATASAN LIABILITI
11.1 Kecuali berkenaan dengan kematian atau kecederaan diri disebabkan kecuaian yang tidak ada batasan yang dikenakan, keseluruhan liabiliti Pembekal kepada Pelanggan berkenaan dengan apa-apa tuntutan atau pelanggaran Perjanjian ini, sama ada atau tidak timbul akibat kecuaian, adalah terhad Kepada harga yang dibayar oleh Pelanggan yang mana tuntutan itu berkaitan.
11.2 Tidak boleh, Pembekal bertanggungjawab kepada Pelanggan untuk sebarang kehilangan perniagaan, kehilangan peluang atau kehilangan keuntungan atau untuk apa-apa kerugian atau kerosakan tidak langsung atau akibat langsung. Ini hendaklah terpakai walaupun kerugian sedemikian adalah munasabah yang dapat dijangka atau Pembekal telah dimaklumkan mengenai kemungkinan Pelanggan yang menanggung kerugian sedemikian.
11.3 Tidak ada apa-apa dalam Terma dan Syarat ini yang mengecualikan atau membatasi liabiliti Pembekal untuk kematian atau kecederaan peribadi yang disebabkan oleh kecuaian Pembekal atau pekerja, ejen atau subkontraktornya.

PENAMATAN 12
Mana-mana pihak boleh menamatkan Perjanjian ini dengan segera melalui notis secara bertulis kepada yang lain jika:
12.1 pihak yang satu lagi melakukan pelanggaran material Perjanjian ini dan, dalam hal suatu pelanggaran yang dapat diperbaiki, gagal untuk memperbaikinya dalam masa kalendar 30 diberi notis bertulis daripada pihak yang satu lagi untuk berbuat demikian;
12.2 pihak lain melakukan pelanggaran material Perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan di bawah keadaan apa pun;
12.3 pihak yang lain meluluskan resolusi untuk penggulungan (selain untuk tujuan penggabungan atau penyusunan semula pelarut), atau mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten membuat perintah itu berlaku;
12.4 pihak lain tidak lagi menjalankan perniagaannya atau sebahagian besarnya perniagaannya; Atau
12.5 pihak lain diisytiharkan tidak solven, atau mengadakan mesyuarat atau membuat atau bercadang untuk membuat apa-apa susunan atau komposisi dengan pemiutangnya; Atau pelikuidasi, penerima, penerima pentadbiran, pengurus, pemegang amanah atau pegawai yang serupa dilantik atas mana-mana asetnya.

HAK HARTA INTELEKTUAL 13
Semua Hak Harta Intelek yang dihasilkan daripada atau timbul akibat daripada pelaksanaan Perjanjian ini akan, setakat yang belum diletak hak, menjadi hak mutlak Pembekal, dan Pelanggan hendaklah melakukan semua yang semunasabahnya perlu untuk memastikan bahawa hak hak tersebut Dalam Pembekal dengan pelaksanaan instrumen yang sesuai atau membuat perjanjian dengan pihak ketiga.

14 FORCE MAJEURE
Kedua-dua pihak tidak bertanggungjawab untuk sebarang kelewatan atau kegagalan untuk melaksanakan apa-apa kewajipannya jika kelewatan atau kegagalan itu mengakibatkan peristiwa atau keadaan di luar kawalannya yang munasabah, termasuk tetapi tidak terhad kepada tindakan Tuhan, serangan, penguncian, kemalangan, peperangan, api , Perbuatan atau peninggalan kerajaan, pihak berkuasa lebuh raya atau mana-mana pembawa telekomunikasi, pengendali atau pentadbiran atau pihak berkuasa berwibawa lain, atau kelewatan atau kegagalan dalam pembuatan, pengeluaran, atau pembekalan oleh pihak ketiga peralatan atau perkhidmatan, dan pihak itu berhak untuk Suatu pelanjutan kewajipan yang munasabah selepas memberitahu pihak lain tentang sifat dan sejauh mana kejadian tersebut.

KONTRAKTOR INDEKS 15
Pembekal dan Pelanggan adalah kontraktor yang bebas antara satu sama lain, dan tidak mempunyai kuasa untuk mengikat pihak lain kepada pihak ketiga atau bertindak dengan cara apa pun sebagai wakil pihak yang lain, melainkan dinyatakan sebaliknya secara nyata untuk secara bertulis oleh kedua belah pihak. Pembekal boleh, sebagai tambahan kepada pekerjanya sendiri, melibatkan subkontraktor untuk menyediakan semua atau sebahagian daripada perkhidmatan yang diberikan kepada Pelanggan dan penglibatan tersebut tidak akan melepaskan Pembekal kewajipannya di bawah Perjanjian ini atau mana-mana Dokumen Spesifikasi yang berkenaan.

PENYERAHAN 16
Pelanggan tidak berhak menyerahkan hak atau kewajipannya atau mewakilkan tugasnya di bawah Perjanjian ini tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu dari Pembekal.

KEBERKESANAN 17
Jika mana-mana peruntukan Perjanjian ini diadakan tidak sah, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan atas apa-apa sebab oleh mana-mana Mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten peruntukan sedemikian akan dipotong dan baki peruntukan di dalam ini akan terus berkuatkuasa dan seolah-olah Perjanjian ini telah dipersetujui dengan Peruntukan tidak sah atau tidak sah dihapuskan.

18 WAIVER
Kegagalan oleh mana-mana pihak untuk menguatkuasakan pada bila-bila masa atau untuk sebarang tempoh mana-mana satu atau lebih Terma dan Syarat yang terkandung di sini tidak akan berlaku
Menjadi pengabaian mereka atau hak pada bila-bila masa untuk menguatkuasakan semua Terma dan Syarat Perjanjian ini.

19 PERLINDUNGAN DATA

 Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami (dan kontraktor dan pembekal kami) boleh menggunakan Data Peribadi yang diperoleh daripada anda berkaitan dengan penyediaan Peralatan, Produk dan / atau Perkhidmatan, atau selainnya dalam tempoh Kontrak ("Data Anda"), untuk tujuan berikut:

19.1.1 mentadbir Kontrak (termasuk, tanpa batasan, hubungan dengan mana-mana pihak ketiga yang berkaitan dengan penyediaan Peralatan, Produk dan / atau Perkhidmatan, membantu permintaan, dan / atau memproses pesanan);

19.1.2 memberitahu anda mengenai perubahan pada Peralatan, Produk dan / atau Perkhidmatan atau apa-apa terma dan syarat;

19.1.3 membolehkan kami (dan / atau kontraktor atau pembekal) untuk menyediakan Peralatan, Produk dan / atau Perkhidmatan kepada anda / seorang Delegasi yang dinamakan oleh anda;

19.1.4 untuk tujuan penginvoisan; dan

19.1.5 sebagaimana yang dibenarkan dalam keadaan ini dan Notis Privasi Straightpoint.

19.2 Kami tidak akan menyampaikan Data Anda (seperti yang ditentukan di atas) kepada pihak ketiga kecuali (a) perlu untuk itu untuk tujuan Kontrak, atau (b) sesuai dengan kepentingan sah kami untuk melakukan pemasaran langsung kepada anda , atau (c) jika kami mempunyai persetujuan anda untuk pemasaran langsung Dalam keadaan tersebut, kami mungkin menyampaikan Data Anda kepada pihak ketiga terpilih (termasuk kontraktor dan pembekal kami). Kami dan orang lain seperti itu boleh menghubungi anda (dan wakil anda) untuk tujuan pemasaran (melalui pos, SMS, Telefon, e-mel dan cara elektronik lain) dan boleh menghantar anda (dan wakil anda) maklumat mengenai produk dan perkhidmatan mereka yang kami anggap mungkin menarik minat anda mengikut Notis Privasi kami

19.3 Anda mengakui bahawa untuk tujuan Akta Perlindungan Data 1998, Peraturan Perlindungan Data Umum 2018, Arahan Perlindungan Data, bersama (baik sebelum dan sesudah 25 Mei 2018)] Peraturan Privasi dan Komunikasi Elektronik UK 2003 dan [Data Akta Perlindungan 2018];

Straightpoint (UK) Limited adalah pengawal data bagi mana-mana Data Peribadi yang anda berikan. Butiran mengenai cara kami menggunakan Data Anda dan cara melaksanakan hak-hak Anda di bawah Undang-undang Perlindungan Data dinyatakan dalam Notis Privasi kami.

19.4 Anda bersetuju bahawa kami atau sesiapa sahaja yang bertindak bagi pihak kami boleh memantau dan merakam panggilan yang dibuat kepada atau oleh anda (dan / atau mana-mana pekerja atau kakitangan anda), untuk tujuan latihan, untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan pelanggan kami dan untuk membantu dengan pengendalian aduan. Anda berjanji untuk membuat karyawan dan personel Anda mengetahui ketentuan dari syarat ini, termasuk Pemberitahuan Privasi kami dan untuk memastikan bahawa Anda telah mematuhi ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data dan kebijakan privasi Anda sendiri sehubungan dengan penyediaan Data Anda kepada kami.

20 NOTICES
Mana-mana notis yang diberikan oleh mana-mana pihak kepada yang lain boleh disampaikan melalui e-mel, faks, perkhidmatan peribadi atau melalui pos ke alamat pihak lain yang diberikan dalam Dokumen Spesifikasi atau alamat lain yang mana pihak itu boleh dari semasa ke semasa telah berkomunikasi Kepada yang lain secara bertulis, dan jika dihantar melalui e-mel hendaklah melainkan jika dibuktikan sebaliknya yang dianggap diterima pada hari ia dikirim, jika dihantar melalui faks hendaklah disifatkan telah disampaikan setelah menerima laporan penghantaran bebas kesalahan, jika diberikan Oleh surat hendaklah disifatkan telah disampaikan pada masa surat itu dihantar secara peribadi atau jika dihantar melalui pos hendaklah disifatkan telah disampaikan dalam jawatan biasa jawatan.

PERJANJIAN 21 TINGGI
Perjanjian ini mengandungi keseluruhan perjanjian antara pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara itu dan menggantikan sebarang perjanjian, perkiraan, usaha atau cadangan sebelumnya, secara lisan atau bertulis. Kecuali disediakan secara nyata di tempat lain dalam Perjanjian ini, Perjanjian ini boleh diubah hanya oleh dokumen yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

22 NO PIHAK KETIGA
Tiada apa-apa dalam Perjanjian ini yang dimaksudkan, dan tidak akan memberikan apa-apa hak kepada pihak ketiga.

UNDANG-UNDANG YANG MENGURUSKAN 23 DAN JURISDISI
Perjanjian ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang England dan pihak-pihak dengan ini mengemukakan kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Inggeris.

 

Sila beritahu kami nama anda.

Input tidak sah

Input tidak sah

Input tidak sah

Sila beritahu kami alamat e-mel anda.

E-mel anda tidak sepadan dengannya sila masukkan lagi

Input tidak sah

Input tidak sah

Sebaik sahaja anda telah menghantar borang ini, ia akan serta merta mencapai representatif SP, secara langsung, yang akan memberi maklum balas kepada pertanyaan anda melalui e-mel asap. Atau jika anda lebih suka panggilan balik sila beritahu kami dalam mesej.

enzh-TWnlfrdenoes