Правила и услови
Изберете го вашиот јазик

Crosby Straightpoint

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Вие треба да вклучите JavaScript за да ја видите.

Велика Британија: + 44 (0) 2392 484491 САД: + 1 918 834 4611

СТАНДАРДНИ УСЛОВИ И УСЛОВИ ЗА СНАБДУВАЊЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ НА Straightpoint UK Ltd.

рамни услови за продажба
Дефиниции на 1

Во овој документ следните зборови го имаат следново значење:

1.1 "Договор" ги означува овие Услови и услови, заедно со условите на било кое применливо
Спецификација Документ;
1.2 "Клиент" значи организацијата или лицето кое купува стоки и услуги од
Добавувачот;
1.3 "Права на интелектуална сопственост" значи сите патенти, регистрирани и нерегистрирани дизајни,
Авторски права, трговски марки, know-how и сите други форми на интелектуална сопственост каде и да е
Светот применлив;
1.4 "Спецификација документ" значи изјава за работа, цитат или други слични
Документ кој ги опишува стоките и услугите кои треба да ги обезбеди Добавувачот;
1.5 "снабдувач" значи Straightpoint UK Ltd, Дакота Парк, Хавант, Хемпшир, Велика Британија.

1.6 "Директива за заштита на податоци" значи Директива 95 / 46 / EC за заштита на поединци во однос на обработката на личните податоци и слободното движење на таквите податоци;

1.7 "Закони за заштита на податоците" значи [пред 25 Мај 2018, Закон за заштита на податоците 1998 и Директивата за заштита на податоците и од 25 May 2018] Општиот закон за заштита на податоците заедно со [(и пред и по 25 May 2018)] приватност во Обединетото Кралство и регулативите за електронски комуникации 2003 и Законот за заштита на податоците 2018;

1.8 "Лични податоци" го има значењето дадено во Законот за заштита на податоците 1998 или општите регулативи за заштита на податоците, како што е соодветно.

1.9 "Известување за приватност" значи извесно време известување за заштита на приватноста, како што е наведено на: www.straightpoint.com/privacy-policy.html


2 ОПШТО
2.1 Овие услови и услови се применуваат на сите договори за набавка на стоки и
Услуги од добавувачот до купувачот.
2.2 Пред отпочнувањето на услугите, Добавувачот ќе ги достави до Клиентот а
Документ за спецификација кој ќе ги специфицира стоките и услугите што треба да се испорачаат и цената
Се плаќа. Клиентот веднаш ќе го извести Добавувачот ако Клиентот не се согласи со
Содржината на спецификациониот документ. Сите спецификациони документи се предмет на овие Услови
И услови.
2.3 Добавувачот треба да ги користи сите разумни напори за да ги комплетира услугите во него
Проценетите временски рамки, но времето нема да биде суштинско во вршењето на услугите.

3 ЦЕНА И ПЛАЌАЊЕ

3.1 Цената за набавка на стоки и услуги е како што е наведено во Спецификацијата
Документ.
3.2 Фактурираните износи се достасани и се плаќаат во рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата. Добавувачот
Има право да наплатува камата на задоцнети фактури од датумот на кој треба да се плати исплатата
Од ден на ден до датумот на плаќање по стапка од 12% годишно над основната стапка на
Банката на Англија. Во случај постапките на Клиентот да бараат да се поднесе фактура
Против нарачката за купување, Клиентот е одговорен за издавање на таквото купување
Цел пред да се испорачаат стоките и услугите.

4 СПЕЦИФИКАЦИЈА НА СТОКИТЕ
Сите стоки се потребни само за да се усогласат со спецификацијата во Спецификацискиот документ. За
Избегнување на сомневање нема опис, спецификација или илустрација содржан во кој било производ
Памфлет или друга продажна или маркетинг-литература на Добавувачот и нема напишано претставување или
Усна, преписка или изјава се дел од договорот.

5 ДОСТАВУВАЊЕ
5.1 Датумот на испорака назначен од Добавувачот е само проценка. Времето на испорака нема да биде суштина на договорот и Добавувачот нема да биде одговорен за каква било загуба, трошоци, штети, трошоци или трошоци предизвикани директно или индиректно со задоцнување во испораката на стоката.
5.2 Сите ризици во стоката ќе поминат на купувачот по испорака.

6 TITLE
Насловот на стоката нема да му го предаде на купувачот додека Добавувачот не е целосно платен за стоката.

Обврски на клиентот 7
7.1 За да му овозможи на Добавувачот да ги исполни своите обврски според овој Договор, Клиентот:
7.1.1 соработува со Добавувачот;
7.1.2 го снабдува снабдувачот со какви било информации кои Разузнавањето ги бара од Добавувачот;
7.1.3 ги добива сите потребни дозволи и согласности кои може да се бараат пред почетокот на услугите; И
7.1.4 ги исполнуваат другите барања што можат да бидат наведени во Спецификацискиот документ или поинаку договорени помеѓу страните.
7.2 Клиентот е должен да му ги надомести на Добавувачот за сите трошоци направени од Добавувачот како резултат на неисполнување на Клиентот од Клаузула 7.1.

7.3 Без повреда на други права на кои Добавувачот може да има право, доколку Клиентот незаконски ги прекине или ги откаже стоките и услугите договорени во Спецификацискиот документ, од Клиентот се бара да му плати на Добавувачот како договорено оштетување и А не како казна целосниот износ на трошоците на трети лица на кои Добавувачот сторил и во врска со откажувањата на писмено известување на помалку од пет работни дена, целосниот износ на стоките и услугите склучени во согласност со спецификациониот документ, И Клиентот се согласува дека ова е вистинска претходна проценка на загубите на Добавувачот во таков случај. За да се избегне сомнеж, неисполнувањето на обврските од страна на Клиентот на 7.1 од страна на Клиентот ќе се смета за откажување на стоките и услугите и предмет на плаќање на штетите утврдени во оваа клаузула.
7.4 Во случај дека Клиентот или било која трета страна, а не како подизведувач на Добавувачот, ќе пропушти или ќе стори нешто што го спречува или одложува Испорачателот да преземе или да ги исполни своите обврски од овој Договор, тогаш Добавувачот Да го извести Клиентот колку што е можно поскоро и:
7.4.1 Добавувачот нема никаква одговорност во однос на секое одложување до завршување на кој било проект;
7.4.2, доколку е применливо, временскиот распоред за проектот ќе се измени соодветно;
7.4.3 Добавувачот ќе го извести Клиентот истовремено ако има намера да поднесе барање за дополнителни трошоци.

8 ПРОМЕНИ НА СПЕЦИФИКАЦИСКИОТ ДОКУМЕНТ
8.1 Страните можат во било кое време да се договорат и да извршат нови спецификациони документи. Сите измени во опфатот на стоките и / или услугите што треба да се обезбедат според овој Договор ќе бидат наведени во Спецификацискиот документ, кој ќе ги одразува изменетите стоки и / или услуги и цената и сите други услови договорени помеѓу страните.
8.2 Клиентот може во секое време да побара измена на Спецификацискиот документ со писмено известување до Добавувачот. По приемот на барањето за измени, Добавувачот, во рок од 5 работни дена или друг период што може да се договорат меѓу страните, го извести Клиентот со писмено известување за ефектот од таквите измени, доколку ги има, на цената и која било друга Термини веќе договорени меѓу страните.
8.3 Доколку Добавувачот писмено го извести Клиентот дека се согласува да изврши какви било измени на условите различни од оние што се веќе договорени меѓу страните, Клиентот, во рок од 5 работни дена од приемот на таквото известување или друг период што може да се договорат меѓу страните , Советувајте го Добавувачот со писмено известување дали сака или не сака промените да продолжат.
8.4 Доколку Добавувачот писмено го извести Клиентот дека се согласи да изврши измени на поинакви услови од оние што се веќе договорени меѓу страните, а Клиентот во писмена форма потврди дека сака промени да продолжи по тие услови, спецификациониот документ се менува за да се одрази Таквите промени, а потоа Добавувачот го врши овој Договор врз основа на таквите измени.

9 ГАРАНЦИЈА
9.1 Добавувачот гарантира дека од датумот на испорака за период од 24 месеци стоката и сите нивни составни делови, каде што е применливо, не се ослободени од дефекти во дизајнот, изработката, конструкцијата или материјалите.

9.2 Добавувачот гарантира дека услугите што се извршуваат според овој Договор се вршат со разумна вештина и грижа, како и со квалитет што е во согласност со општоприфатените индустриски стандарди и практики.
9.3 Освен како што е изрично наведено во овој Договор, сите гаранции дали се изразени или имплицирани, со закон или на друг начин, се исклучуваат во врска со стоките и услугите што треба да ги обезбеди Добавувачот.

10 ОСИГУРУВАЊЕ
Клиентот ќе го обештети снабдувачот од сите побарувања, трошоци и издатоци што може да ги направи Добавувачот и кои произлегуваат, директно или индиректно, од прекршувањето на Клиентот на било која од нејзините обврски според овој Договор, вклучувајќи ги и сите барања поднесени против Добавувачот наведувајќи дека секоја стока И / или услуги обезбедени од Добавувачот во согласност со Спецификацискиот документ, прекршува патент, авторско право или трговска тајна или друго слично право на трето лице.

11 ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА
11.1 Освен во однос на смрт или лична повреда поради небрежност за која не важи никаков лимит, целата одговорност на Добавувачот на Клиентот во врска со кое било побарување или повреда на овој Договор, без разлика дали произлегуваат од небрежност или не, е ограничена На цената што ја плаќа Клиентот на кој се однесува побарувањето.
11.2 Во никој случај, Добавувачот не е одговорен на Клиентот за губење на деловната активност, губење на можноста или загуба на профит или за каква било друга индиректна или последователна загуба или штета. Ова ќе се применува дури и кога таквата загуба е разумно предвидлива или Добавувачот бил свесен за можноста на клиентот да настане таква загуба.
11.3 Ништо во овие Услови и правила не ја исклучува или ограничува одговорноста на Добавувачот за смрт или лична повреда што произлегува од небрежност на Добавувачот или нејзините вработени, агенти или подизведувачи.

12 престанок
Секоја од страните може веднаш да го раскине овој Договор со писмено известување до другата ако:
12.1 другата страна прекршува материјален прекршок на овој Договор и, во случај на прекршување што може да се отстрани, не успее да го отстрани во рок од 30 календарски дена откако ќе добие писмено известување од другата страна да го стори тоа;
12.2 другата страна извршува материјална прекршување на овој Договор кој не може да се отстрани под никакви околности;
12.3 другата страна донесува решение за ликвидација (освен за целите на соединување или реконструкција на растворувачи), или ако надлежниот суд донесе налог за тоа;
12.4 другата страна престанува да го врши своето работење или значително целиот свој бизнис; Или
12.5 другата страна е прогласена за несолвент или свикува состанок или дава или предлага да направи било каков аранжман или состав со своите доверители; Или ликвидатор, примател, административен примател, управител, повереник или сличен службеник се назначува над кое било од неговите средства.

13 ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
Сите права од интелектуална сопственост произведени од или кои произлегуваат како резултат на извршувањето на овој Договор, доколку не се веќе доделени, стануваат апсолутна сопственост на Добавувачот, а Клиентот ќе стори сé што е разумно неопходно за да се осигура дека таквите права Во Добавувачот преку извршување на соодветни инструменти или договарање со трети страни.

14 FORCE MAJEURE
Ниту една од страните нема одговорност за било какво одложување или неисполнување на некоја од своите обврски ако доцнењето или неуспехот се резултат на настани или околности надвор од неговата разумна контрола, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на Божји дела, штрајкови, заклучување, несреќи, војна, пожар , Дејството или пропуштањето на власта, органите за автопат или секој телекомуникациски оператор, оператор или администрација или друг надлежен орган или одложување или неуспех во производството, производството или обезбедувањето на опрема или услуги од страна на трети страни, а страната има право Разумно проширување на своите обврски по известување на другата страна за природата и степенот на таквите настани.

15 НЕЗАВИСНИ ИЗВЕДУВАЧИ
Добавувачот и купувачот се изведувачи независни еден од друг, и ниту овластување да ги обврзе другите на трети лица ниту пак да дејствуваат на кој било начин како претставник на другиот, освен ако поинаку не е поинаку изјаснето писмено од двете страни. Добавувачот може, покрај своите сопствени вработени, да ангажира подизведувачи да ги обезбедат сите или дел од услугите што му се обезбедуваат на Клиентот и таквиот ангажман нема да го ослободи Добавувачот на неговите обврски според овој Договор или кој било применлив спецификациски документ.

16 ASSIGNMENT
Клиентот нема да има право да ги пренесе своите права или обврски или да ги делегира своите должности според овој Договор без претходна писмена согласност од Добавувачот.

17 СЕВЕРABILITY
Ако некоја одредба од овој Договор се смета за неважечка, незаконита или неспроведлива од која било причина од кој било надлежен суд, таквата одредба ќе биде отсечена, а остатокот од одредбите во овој дел ќе продолжат со сила и сила како овој Договор да биде договорен со Елиминирана неправилна нелегална или неизвршлива одредба.

18 WAIVER
Неисполнувањето на било која од страните да изврши во било кое време или за било кој период било кој еден или повеќе од условите во овој текст нема
Да биде откажување од нив или од правото во секое време последователно да ги спроведуваат сите Услови и правила на овој Договор.

19 ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ

Вие признавате и се согласувате дека ние (и нашите изведувачи и добавувачи) може да користиме лични податоци добиени од вас во врска со обезбедувањето опрема, производи и / или услуги или на друг начин за време на траењето на договорот ("вашите податоци"), за следниве цели:

19.1.1 кој го спроведува договорот (вклучувајќи, без ограничување, поврзување со трети страни кои се релевантни за обезбедување на опрема, производи и / или услуги, помагање со барања и / или обработка на налози);

19.1.2 ве известува за промени во опремата, производите и / или услугите или какви било услови и услови;

19.1.3 ни овозможува (и / или изведувач или добавувач) да ги направи опремата, производите и / или услугите достапни за вас / делегат номиниран од вас;

19.1.4 за целите на фактурирање; и

19.1.5 како што е дозволено поинаку во овие услови и Известување за приватност на Straightpoint.

19.2 Ние нема да ги пренесуваме Вашите податоци (како што е дефинирано погоре) на трети лица, освен ако (а) тоа е неопходно да го сторите за целите на Договорот, или (б) во согласност со нашиот легитимен интерес да извршиме директен маркетинг за Вас , или (в) кога имаме ваша согласност за директен маркетинг. Во тие околности можеме да ги пренесуваме Вашите податоци до, избраните трети лица (вклучувајќи ги и нашите изведувачи и добавувачи). Ние и таквите други лица може да ве контактираат (и вашите претставници) за маркетинг цели (по пошта, СМС, телефон, електронска пошта и други електронски средства) и може да ви испрати (и вашите претставници) информации за нивните производи и услуги за кои сметаме дека може да од интерес за вас во согласност со нашето известување за приватност

19.3 Вие признавате дека за целите на Законот за заштита на податоците 1998, општата регулатива за заштита на податоците 2018, Директивата за заштита на податоците, заедно со (и пред и по 25 May 2018)] регулативите за приватност и електронски комуникации на Велика Британија 2003 и [Data Закон за заштита 2018];

Straightpoint (UK) Limited е контролор на податоци за сите лични податоци што ги доставувате. Деталите за тоа како ги користиме Вашите податоци и како ги остваруваме Вашите права според Законите за заштита на податоците се наведени во нашиот Заштита на личните податоци.

19.4 Вие се согласувате дека ние или било кој што дејствува во наше име може да ги следи и снима евидентираните повици до вас или од вас (и / или некој од вашите вработени или персонал), за цели на обука, за подобрување на квалитетот на нашите / нивните услуги за клиентите и за помош со постапување со жалби. Вие се обврзувате да ги информирате вработените и персоналот за одредбите на оваа состојба, вклучувајќи го и нашето известување за приватност и да се осигурате дека сте ги почитувале одредбите на Законите за заштита на податоците и вашата политика за приватност во врска со обезбедувањето на вашите податоци за нас.

20 NOTICES
Секое известување што треба да го даде било која од страните во другото може да се достави преку електронска пошта, факс, лична услуга или по пошта на адресата на другата страна наведена во Спецификацискиот документ или друга адреса како што може од време на време да комуницира До другиот во писмена форма, а ако е испратен по е-пошта, освен ако не се докаже спротивното, се смета дека е примена на денот кога е испратена, доколку испратена по факс, се смета дека е доставена при приемот на извештајот за грешка без грешка, доколку е даден Со писмо ќе се смета дека е доставено во моментот кога писмото било доставено лично или ако испратено по пошта се смета дека е доставено во текот на редовното работно време.

21 ЦЕЛЕН ДОГОВОР
Овој Договор го содржи целиот договор помеѓу страните во врска со предметот и ги заменува сите претходни договори, аранжмани, обврски или предлози, орални или писмени. Доколку не е изречно пропишано на друго место во овој Договор, овој Договор може да се менува само со документ потпишан од двете страни.

22 НЕ ТРЕТИ ЛИЦА
Ништо во овој Договор не е наменето, ниту пак ќе им даде никакви права на трето лице.

23 УПРАВНИ ПРАВО И ЈУРИСДИКЦИЈА
Овој Договор ќе се регулира и ќе се толкува во согласност со законот на Англија, а страните под ова подлежат на исклучива надлежност на англиските судови.

Ве молиме кажете ни го вашето име.

Невалиден влез

Невалиден влез

Невалиден влез

Ве молиме кажете ни вашата email адреса.

Вашата е-пошта не одговара, ве молиме внесете повторно

Невалиден влез

Невалиден влез

Откако ќе го испратите овој формулар веднаш ќе стигнете до претставник на СП, директно, кој ќе одговори на вашето барање по електронска пошта побрзо. Или ако би сакале да се јавите повторно, ве молиме да ги известите во пораката.

enzh-TWnlfrdenoes