תנאים
בחר את השפה שלך

קרוסבי

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots. אתה צריך לאפשר Javascript בכדי לצפות בה.

בריטניה: + 44 (0) 2392 484491 ארה"ב: + 1 918 834 4611

תנאים והגבלות סטנדרטי עבור אספקת טובין ושירותים של סטריפוינט בריטניה בע"מ

תנאי המכירה
הגדרות 1

במסמך זה במילים הבאות תהא המשמעות הבאות:

1.1 "הסכם" פירושו תנאים והגבלות אלה יחד עם התנאים של כל החלים
מסמך אפיון;
1.2 "לקוח" פירושו הארגון או האדם שרוכש מוצרים ושירותים מתוך
ספק;
1.3 "זכויות קניין רוחני" פירושו כל הפטנטים, עיצובים רשומים ולא רשומים,
זכויות יוצרים, סימני מסחר, ידע וכל צורה אחרת של קניין רוחני בכל מקום בו
אכיפה בעולם;
1.4 "מפרט מסמך" פירושו הצהרת עבודה, ציטוט או דומים אחרים
מסמך המתאר את הסחורות והשירותים שיסופקו על ידי הספק;
1.5 "ספק" פירושו Straightpoint בבריטניה בע"מ, דקוטה פארק, Havant, המפשייר, בריטניה.

1.6 "הוראת הגנת המידע" פירושה הוראה 95 / 46 / EC על הגנת הפרט ביחס לעיבוד נתונים אישיים ועל תנועה חופשית של נתונים אלה;

1.7 "25 May 2018, חוק הגנת הנתונים 1998 והוראת הגנת הנתונים ומ- 25 May 2018] הכללים הכלליים להגנה על נתונים יחד עם [לפני ואחרי 25 May 2018] ותקנות תקשורת אלקטרונית 2003 ו- [חוק הגנת הנתונים 2018];

ל- 1.8 "נתונים אישיים" יש את המשמעות הנתונה בחוק הגנת הנתונים 1998 או בתקנות כלליות להגנה על נתונים, לפי העניין.

"הודעת פרטיות" של 1.9 פירושה הודעת פרטיות של Straightpoints מעת לעת, כמפורט בכתובת: www.straightpoint.com/privacy-policy.html


2 כללי
2.1 תנאים והגבלות אלה יחולו על כל החוזים לאספקת טובין
על ידי הספק ללקוח.
2.2 לפני תחילת השירותים יגיש הספק ללקוח א
מפרט מסמך אשר יפרט את הסחורות והשירותים שיסופקו ואת המחיר
לתשלום. הלקוח יודיע על כך לספק באופן מיידי אם הלקוח אינו מסכים עם הספק
תוכן מסמך המפרט. כל המפרט המסמכים יהיו כפופים לתנאים אלה
ותנאים.
2.3 הספק ישתמש בכל המאמצים הסבירים להשלמת השירותים בתוך
מסגרות זמן משוערות אבל הזמן לא יהיה מהותי בביצוע של שירותים כלשהם.

3 מחיר ותשלום

3.1 מחיר אספקת הסחורות והשירותים הוא כמפורט במפרט
מסמך.
3.2 סכומי החשבונית יחויבו וישולמו בתוך 30 ימים של קבלת חשבונית. הספק
יהיה זכאי לגבות ריבית על חשבוניות שמועד פרעונן חל מהמועד שבו התשלום מתבצע
מיום ליום ועד למועד התשלום בשיעור של 12% לשנה מעל שער הבסיס של
בנק אוף אנגליה. במידה והנהלים של הלקוח מחייבים הגשת חשבונית
כנגד הזמנת רכש לתשלום, יהיה הלקוח אחראי על ביצוע רכישה כאמור
לפני שהמוצרים והשירותים מסופקים.

4 מפרט של הטובין
כל הטובין יידרשו רק כדי להתאים למפרט במסמך המפרט. ל
מניעת ספק ללא תיאור, מפרט או איור המצוי בכל מוצר
עלון או על ספרות שיווקית או שיווקית אחרת של הספק ולא ייכתב כתב או
בעל פה, התכתבות או הצהרה יהוו חלק מהחוזה.

5 משלוח
5.1 תאריך המסירה שצוין על ידי הספק הוא אומדן בלבד. זמן המסירה לא יהיה במהותו של החוזה, והספק לא יהיה אחראי לכל הפסד, עלויות, נזקים, חיובים או הוצאות הנגרמות, במישרין או בעקיפין, על ידי עיכוב כלשהו במסירת הטובין.
5.2 כל הסיכונים במוצר יעברו ללקוח עם מסירתו.

6 כותרת
הבעלות על הטובין לא תעביר ללקוח עד שהספק ישולם במלואו עבור הטובין.

מחויבות הלקוח 7
7.1 כדי לאפשר לספק לבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה הלקוח:
7.1.1 משתפת פעולה עם הספק;
7.1.2 מספקת לספק את כל המידע הנחוץ באופן סביר על ידי הספק;
7.1.3 תקבל את כל ההרשאות וההסכמות הדרושות אשר עשויות להידרש לפני תחילת השירותים; ו
7.1.4 עומדת בדרישות אחרות, כפי שייקבעו במסמך המפרט או יוסכם אחרת בין הצדדים.
7.2 הלקוח יהיה חייב לפצות את הספק על כל הוצאות שנגרמו על ידי הספק כתוצאה מאי עמידת הלקוח בסעי זה 7.1.

7.3 מבלי לפגוע בזכויות אחרות שהספק רשאי להיות זכאי בהן, במקרה שהלקוח יסתיים או יבטל את הטובין והשירותים שהוסכם עליהם במסמך המפרט, יידרש הלקוח לשלם למוסד כנזקים מוסכמים לא כעונש על מלוא הסכום של כל עלויות צד ג 'שהספק ביצע, וביחס לביטולים בהודעה מוקדמת של פחות מחמישה ימי עבודה, את מלוא הסכום של הסחורות והשירותים שחוזקו כפי שנקבע במסמך המפרט, והלקוח מסכים כי מדובר בהערכה מוקדמת אמיתית של הפסדי הספק במקרה זה. למען הסר ספק, אי עמידת הלקוח בהתחייבויות כלשהן לפי סעיף 7.1 תיחשב לביטול הטובין והשירותים וכפוף לתשלום הנזקים המפורטים בסעיף זה.
7.4 במקרה שהלקוח או כל צד שלישי, שאינו קבלן משנה של הספק, ישמטו או יבצעו כל דבר המונע או מעכב את הספק מלהתחייב או לעמוד בכל אחת מחובותיו על פי הסכם זה, להודיע ​​ללקוח בהקדם האפשרי ו:
7.4.1 הספק לא תהיה אחראית בכל עיכוב להשלמת כל פרויקט;
7.4.2 אם ישים, לוח הזמנים של הפרויקט ישתנה בהתאם;
7.4.3 הספק יודיע ללקוח באותו זמן אם בכוונתו להגיש תביעה בגין עלויות נוספות.

8 שינויים מסמך תיעוד
8.1 הצדדים רשאים בכל עת להסכים הדדית ולבצע מסמכי מפרט חדשים. כל שינוי בהיקף המוצרים ו / או השירותים שיינתן על פי הסכם זה יפורט במסמך המפרט, אשר ישקף את הסחורות ו / או השירותים המשתנים ואת המחיר וכל תנאי אחר שיוסכם בין הצדדים.
8.2 הלקוח רשאי בכל עת לבקש שינויים למסמך המפרט בהודעה בכתב לספק. עם קבלת הבקשה לשינוי, על הספק, בתוך ימי עבודה של 5 או במועד אחר, כפי שיוסכם בין הצדדים, להודיע ​​ללקוח בהודעה בכתב על השפעת שינויים כאמור, אם בכלל, על המחיר ועל כל מחיר אחר מונחים שכבר הסכימו בין הצדדים.
8.3 כאשר הספק נותן הודעה בכתב ללקוח המסכים לבצע שינויים כלשהם בתנאים שונים מאלה שכבר הסכימו בין הצדדים, הלקוח, בתוך ימי העבודה של 5 מיום קבלת ההודעה או תקופה אחרת כפי שיוסכם בין הצדדים , לייעץ לספק על ידי הודעה בכתב אם הוא רוצה או לא רוצה להמשיך את השינויים.
8.4 כאשר הספק נותן הודעה בכתב ללקוח המסכים לבצע שינויים בתנאים שונים מאלו שכבר הסכימו בין הצדדים, והלקוח מאשר בכתב כי הוא מעוניין שהשינויים יבוצעו בתנאים אלה, יש לשנות את מסמך המפרט כך שישקף שינויים אלה ולאחר מכן הספק יבצע הסכם זה על בסיס תנאים מתוקנים.

אחריות 9
9.1 הספק מתחייב כי החל ממועד המסירה לתקופה של 24 חודשים, הסחורה וכל חלקי הרכיבים שלהם, אם הדבר רלוונטי, חופשיים מכל פגמים בתכנון, ביצוע, בבניה או בחומרים.

9.2 הספק מתחייב כי השירותים המבוצעים במסגרת הסכם זה יבוצעו תוך שימוש במיומנות ובטיפול סבירים, ובאיכות התואמת לתקנים ולנהלים המקובלים בתעשייה.
9.3 למעט אם צוין במפורש בהסכם זה, כל האחריות, בין מפורשת ובין משתמעת, על ידי הפעלת החוק או אחרת, מוצגת בזאת ביחס לטובין ולשירותים שיסופקו על ידי הספק.

10 שיפוי
הלקוח ישפה את הספק כנגד כל התביעות, העלויות וההוצאות אשר הספק עלול להיווצר ושהן נובעות, במישרין או בעקיפין, מהפרת הלקוח מכל אחת מחובותיו על פי הסכם זה, לרבות תביעות שהוגשו נגד הספק בטענה כי כל טובין ו / או השירותים המסופקים על ידי הספק בהתאם למסמך המפרט מפר זכויות יוצרים, זכויות יוצרים או סוד מסחרי או זכות דומה אחרת של צד שלישי.

הגבלת 11 של חבות
11.1 למעט בגין תמותה או פגיעה גופנית עקב רשלנות שלא חלה עליה חבות, כל אחריותו של הספק כלפי הלקוח בגין תביעה כלשהי או הפרה של הסכם זה, בין אם נובעת מרשלנות ובין אם לאו, תהיה מוגבלת למחיר ששילם הלקוח אליו מתייחסת התביעה.
11.2 בשום מקרה הספק לא יהיה אחראי כלפי הלקוח בגין אובדן עסקים, אובדן הזדמנויות או אובדן רווחים או בגין אובדן או נזק עקיף אחר או תוצאתי כלשהו. זה יחול גם אם הפסד זה היה צפוי מראש או שהספק היה מודע לאפשרות שהלקוח יגרום להפסד כזה.
11.3 שום דבר בתנאים וההגבלות הללו לא יכלול או יגביל את חבות הספק למוות או לפגיעה גופנית הנובעת מרשלנות הספק או מעובדיו, סוכניו או קבלני משנה שלו.

סיום 12
כל צד רשאי לסיים הסכם זה מיד עם הודעה בכתב לשני אם:
12.1 הצד האחר מבצע הפרה מהותית של הסכם זה, ובמקרה של הפרה הניתנת לתיקון, אינו מצליח לתקן זאת בתוך 30 ימים קלנדריים לאחר קבלת הודעה בכתב מהצד האחר לעשות כן;
12.2 הצד האחר מבצע הפרה מהותית של הסכם זה אשר לא ניתן לתקן בשום פנים ואופן;
12.3 הצד האחר מקבל החלטה לפירוק (למעט לצורך מיזוג ממס או שחזור), או שבית משפט בעל סמכות שיפוטית יורה על כך;
12.4 הצד השני מפסיק להמשיך בעסקיו או באופן משמעותי את כל העסק שלו; אוֹ
12.5 הצד השני מוכרז חדל פירעון או מכנס ישיבה או עושה או מציע לעשות כל הסדר או הרכב עם נושיה; או מפרק, כונס נכסים, כונס נכסים מינהלי, מנהל, נאמן או נושא משרה דומה, על נכס מנכסיו.

זכויות קניין רוחני 13
כל זכויות הקניין הרוחני הנובעות או הנובעות כתוצאה מביצוע הסכם זה, יהפכו, ככל שטרם הבשילו, לנכס המוחלט של הספק, והלקוח יעשה את כל מה שנדרש באופן סביר כדי להבטיח כי זכויות אלה יהפכו בספק על ידי ביצוע של מכשירים מתאימים או ביצוע הסכמים עם צדדים שלישיים.

14 כוח
אף אחד מהצדדים לא יישא באחריות לכל איחור או אי ביצוע של אחת מחובותיו אם העיכוב או הכישלון נובעים מאירועים או נסיבות מחוץ לשליטתו הסבירה, לרבות אך לא רק פעולות של אלוהים, שביתות, מנעולים, תאונות, מלחמה, אש , מעשה או מחדל של הממשלה, שלטונות כבישים או כל ספק תקשורת, מפעיל או מנהל או רשות מוסמכת אחרת, או עיכוב או כשל בייצור, ייצור או אספקה ​​על ידי צדדים שלישיים של ציוד או שירותים, והמפלגה תהיה רשאית הרחבה סבירה של התחייבויותיה לאחר שהודיעה לצד האחר על מהות האירועים והיקפם.

15 קבלנים עצמאיים
הספק והלקוח הם קבלנים בלתי תלויים זה בזה, ואין להם סמכות לחייב את הצד האחר לצד שלישי כלשהו או לפעול בכל דרך שהיא כנציג האחר, אלא אם הוסכם אחרת במפורש בכתב על ידי שני הצדדים. הספק רשאי, בנוסף לעובדיו, לעבד קבלני משנה על מנת לספק את כל השירותים הניתנים על ידי הלקוח או חלקם, וכי התקשרות זו לא תשחרר את הספק מחובותיו על פי הסכם זה או כל מסמך מפרט רלוונטי.

16 הקצאה
הלקוח לא יהיה רשאי להמחות את זכויותיו או התחייבויותיו או להאציל את חובותיו על פי הסכם זה ללא הסכמה מראש ובכתב של הספק.

17 היציבות
אם כל הוראה של הסכם זה מוחזקת פסולה, בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה מכל סיבה שהיא על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוט כאמור, ינותק ויתרת ההנחיות שבהמשך תמשך במלואן ותוקפן כאילו הסכם זה הוסכם עם הוראה בלתי חוקית בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה בוטלה.

18 ויתור
הכישלון של כל אחד מהצדדים לאכוף בכל עת או בכל תקופה כל אחד או יותר מהתנאים וההגבלות שבמסמך זה לא
להיות ויתור עליהם או על הזכות בכל עת לאחר מכן לאכוף את כל התנאים וההגבלות של הסכם זה.

הגנת נתונים 19

הינך מאשר ומסכים לכך שאנו (וכן הקבלנים והספקים שלנו) רשאים להשתמש בנתונים אישיים המתקבלים ממך ביחס לאספקת ציוד, מוצרים ו / או שירותים, או בדרך אחרת במהלך תקופת החוזה ("הנתונים שלך"), עבור המטרות הבאות:

19.1.1 ניהול החוזה (לרבות, ללא הגבלה, קשר עם כל צד שלישי שהוא רלוונטי למתן ציוד, מוצרים ו / או שירותים, סיוע בבקשות ו / או עיבוד הזמנות);

19.1.2 מודיעה לך על שינויים בציוד, במוצרים ו / או בשירותים או בכל התנאים וההגבלות;

19.1.3 מאפשרת לנו (ו / או לקבלן או לספק) להפוך את הציוד, המוצרים ו / או השירותים הזמינים לך / נציג המועמד על ידך;

19.1.4 למטרות חשבוניות; ו

19.1.5 מותרת אחרת בתנאים אלה והודעת הפרטיות של סטריפוינט.

19.2 לא נעביר את הנתונים שלך (כפי שהוגדרו לעיל) לצדדים שלישיים כלשהם, אלא אם (א) יש צורך לעשות זאת למטרות החוזה, או (ב) על פי האינטרס הלגיטימי שלנו לבצע שיווק ישיר עבורך , או (ג) כאשר יש לנו את הסכמתך לשיווק ישיר. בנסיבות אלה אנו עשויים להעביר את הנתונים שלך אל, צדדים שלישיים נבחרים (כולל הקבלנים שלנו וספקים). אנו ואנשים אחרים רשאים לפנות אליך (ולנציגים שלך) למטרות שיווקיות (באמצעות דואר, SMS, טלפון, דואר אלקטרוני ואמצעים אלקטרוניים אחרים), וייתכן וישלחו אליך (ונציגיך) מידע על המוצרים והשירותים שלהם שמעניינים אותך בהתאם להודעת הפרטיות שלנו

19.3 אתה מאשר כי לענין חוק הגנת הנתונים 1998, תקנה כללית להגנת נתונים 2018, הוראת הגנת הנתונים, יחד עם (גם לפני ואחרי 25 May 2018)] תקנות הפרטיות והתקנות האלקטרוניות של בריטניה 2003 ו- [Data חוק הגנה 2018];

Straightpoint (UK) Limited הוא בקר נתונים של כל הנתונים האישיים שאתה מספק. פרטים על אופן השימוש בנתונים שלך וכיצד לממש את זכויותיך על פי חוקי הגנת הנתונים מפורטים בהודעת הפרטיות שלנו.

19.4 אנו מסכימים לכך שאנו או מי מטעמנו רשאים לעקוב אחר השיחות שבוצעו על ידכם או על ידי העובדים שלכם או אנשי הצוות שלכם, למטרות הדרכה, כדי לשפר את איכות שירותי הלקוחות שלנו ולסייע עם טיפול בתלונות. אתם מתחייבים להפוך את עובדיכם ואת עובדיכם מודעים להוראות תנאי זה, כולל הודעת הפרטיות שלנו, וכדי לוודא שעמדתם בחוקי הגנת המידע ובמדיניות הפרטיות שלכם ביחס למסירת הנתונים שלכם אלינו.

הודעות 20
כל הודעה שתינתן על ידי כל צד לשני עשויה להיות מוגשת בדואר אלקטרוני, בפקס, בשירות אישי או בהודעה לכתובת של הצד האחר הנתון במסמך המפרט או בכתובת אחרת, כפי שיודיע צד זה מעת לעת בכתב, ואם נשלח בדואר אלקטרוני, אלא אם כן הוכח שההיפך מתקבל ביום שבו נשלחה, אם נשלח בפקס יראו אותו כמתקבל בעת קבלת דוח שידור ללא שגיאות, אם ניתנה במכתב ייראה כאילו הוגשה בעת מסירת המכתב באופן אישי או אם נשלח על ידי הדואר ייראה כאילו הוא נמסר במהלך המשרה הרגילה.

21 הסכם
הסכם זה כולל את כל ההסכם בין הצדדים הנוגעים לנושא ומחליף כל הסכם, הסדרים, התחייבויות או הצעות קודמות, בעל פה או בכתב. אלא אם צוין במפורש במקום אחר בהסכם זה, הסכם זה עשוי להשתנות רק במסמך חתום על ידי שני הצדדים.

22 אין צדדים שלישיים
שום דבר בהסכם זה לא נועד, ולא יקנה זכויות כלשהן על צד שלישי.

23 חוק ממשלתי וסמכות שיפוטית
הסכם זה יחול על-פי חוק אנגליה והצדדים המוגשים בזאת לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט האנגליים.

אנא הודע לנו את שמך.

קלט לא תקף

קלט לא תקף

קלט לא תקף

אנא הודיעו לנו כתובת הדוא"ל שלך.

כתובת הדוא"ל שלך אינה תואמת, אנא הכנס שוב

קלט לא תקף

קלט לא תקף

לאחר שתשלח טופס זה הוא יגיע באופן מיידי SP ייצוגי, ישירות, מי יגיב על שאלתך על ידי דוא"ל בהקדם האפשרי. או אם אתה מעדיף להתקשר חזרה אנא יידע אותנו בהודעה.

enzh-TWnlfrdenoes