Uvjeti
Odaberite jezik

Crosby Straightpoint

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota. Ako ste isključili Javascript da bi je vidjeli.

UK: + 44 (0) 2392 484491 SAD: + 1 918 834 4611

STANDARDNI UVJETI ZA UVOZ ROBU I USLUGE Straightpoint UK Ltd.

pravni uvjeti prodaje
DEFINICIJE 1-a

U ovom dokumentu se sljedeće riječi imaju sljedeća značenja:

1.1 "Ugovor" znači ove Uvjete i odredbe zajedno s uvjetima bilo koje primjenjivo
Dokument specifikacije;
1.2 "Kupac" označava organizaciju ili osobu koja kupuje robu i usluge iz
Dobavljač;
1.3 "Prava intelektualnog vlasništva" označava sve patente, registrirane i neregistrirane projekte,
Autorskog prava, zaštitnih znakova, know-how i svih drugih oblika intelektualnog vlasništva, bilo gdje u
Svjetski izvršni;
1.4 "Specifikacijski dokument" označava izjavu o radu, citatu ili slično
Dokument koji opisuje robu i usluge koje će isporučiti Dobavljač;
1.5 "dobavljač" znači Straightpoint UK Ltd, Dakota Park, Havant, Hampshire, UK.

1.6 "Direktiva o zaštiti podataka" označava Direktivu 95 / 46 / EC o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka;

1.7 "Zakoni o zaštiti podataka" znači [prije 25 svibnja 2018, Zakon o zaštiti podataka 1998 i Direktiva o zaštiti podataka i 25 svibnja 2018], Opću uredbu o zaštiti podataka zajedno s [(i prije i poslije 25 svibnja 2018)] i Pravilnik o elektroničkim komunikacijama 2003 i [Zakon o zaštiti podataka 2018];

1.8 "Osobni podaci" imaju značenje navedeno u Zakonu o zaštiti podataka 1998 ili Općim propisima o zaštiti podataka, prema potrebi.

1.9 "Obavijest o privatnosti" označava povremenu obavijest o povremenim pravima, kako je navedeno na: www.straightpoint.com/privacy-policy.html


2 OPĆENITO
2.1 Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve ugovore o isporuci dobara i
Usluge dobavljaču kupcu.
2.2 Prije početka usluga Dobavljač će dostaviti Kupcu a
Specifikacija Dokument koji će navesti robu i usluge koje treba isporučiti i cijenu
plaća. Klijent će odmah obavijestiti Dobavljača ako se Kupac ne slaže s
Sadržaj dokumenta o specifikaciji. Svi Specifikacijski dokumenti podliježu ovim Uvjetima
I uvjeta.
2.3 Dobavljač mora koristiti sve razumne nastojanja da dovrši usluge unutar
Procijenjene vremenske okvire, ali vrijeme ne mora biti bitno u obavljanju bilo kakvih usluga.

3 CIJENA I PLAĆANJE

3.1 Cijena isporuke dobara i usluga je kako je navedeno u Specifikaciji
Dokument.
3.2 Fakturirani iznosi dospijevaju i plaćaju se u roku od 30 dana od primitka fakture. Dobavljač
Ima pravo naplatiti kamate na dospjele fakture od datuma dospijeća plaćanja
Od dana do dana do datuma plaćanja po stopi od 12% godišnje iznad osnovne stope
Bank of England. U slučaju da postupak kupca zahtijeva slanje fakture
Protiv narudžbenice za plaćanje, Kupac će biti odgovoran za izdavanje takve kupnje
Narudžbu prije isporuke dobara i usluga.

4 SPECIFIKACIJA ROBE
Sve robe moraju biti u skladu samo s specifikacijom u Specifikacijskom dokumentu. Za
Izbjegavanje sumnje nema opisa, specifikacije ili ilustracije sadržanih u bilo kojem proizvodu
Pamflet ili neku drugu prodajnu ili marketinšku literaturu dobavljača i bez pisane ili pisane izjave
Dopisivanje ili izjava sastavni su dio ugovora.

5 ISPORUKE
5.1 Datum isporuke koji specificira Dobavljač je samo procjena. Vrijeme isporuke ne smije biti bitom ugovora i Dobavljač neće biti odgovoran za bilo kakve gubitke, troškove, štete, troškove ili troškove koji su prouzročeni izravno ili neizravno od kašnjenja u isporuci robe.
5.2 Svi rizici u robi moraju se proslijediti Kupcu po isporuci.

6 TITLE
Naslov u robi ne smije prijeći Kupca sve dok Dobavljač nije isplaćen u cijelosti za robu.

OBVEZE KUPCU 7
7.1 Kako bi omogućio Dobavljaču da izvrši svoje obveze prema ovom Ugovoru, Kupac će:
7.1.1 surađuje s Dobavljačem;
7.1.2 pruža dobavljaču sve informacije koje opravdano zahtijeva dobavljač;
7.1.3 dobiva sve potrebne dozvole i suglasnosti koje mogu biti potrebne prije početka usluge; i
7.1.4 udovoljava takvim drugim zahtjevima koji su navedeni u Specifikacijskom dokumentu ili na drugi način dogovoreni između stranaka.
7.2 Korisnik je dužan nadoknaditi dobavljača za sve troškove koji nastanu od Dobavljača zbog nepoštivanja Klauzule 7.1.

7.3 Ne dovodeći u pitanje bilo koja druga prava na koja Dobavljač može imati pravo, u slučaju da Korisnik protupravno prekine ili otkaže robu i usluge koje su pristale u Specifikacijskom dokumentu, Kupac će se morati isplatiti Dobavljaču kao ugovorenu štetu i A ne kao kaznu, puni iznos troškova bilo koje treće strane za koje je opskrbljivač počinio te u vezi s pismenim otkazom za manje od pet radnih dana, puni iznos ugovorenih roba i usluga kako je navedeno u Specifikacijskom dokumentu, A Kupac se slaže da je to pravi predračun gubitaka dobavljača u takvom slučaju. Radi izbjegavanja sumnje, smatrat će se da je Korisnik propustio ispuniti sve obveze iz Odjeljka 7.1 otkazivanje robe i usluga i podliježe plaćanju štete navedene u ovoj točki.
7.4 U slučaju da Klijent ili bilo koja treća strana, a ne kao podizvođač Dobavljača, izostaviti ili počiniti bilo što što sprečava ili odgode dobavljača da poduzme ili ispunjava bilo koju od svojih obveza prema ovom Ugovoru, Dobavljač će Obavijestiti Korisnika što je prije moguće i:
7.4.1 dobavljač neće biti odgovoran za bilo kakvu zakašnjenja do završetka bilo kojeg projekta;
7.4.2 ako je primjenjivo, raspored projekta bit će izmijenjen u skladu s tim;
7.4.3 dobavljač će istodobno obavijestiti kupca ako namjerava podnijeti zahtjev za dodatne troškove.

8 IZMJENA NA DOKUMENTACIJU SPECIFIKACIJE
8.1 Stranke mogu u bilo koje vrijeme međusobno dogovoriti i izvršiti nove Specifikacije dokumenata. Svaka promjena u opsegu robe i / ili usluga koje će se osigurati prema ovom Ugovoru bit će navedena u Specifikacijskom dokumentu, koji će odražavati promijenjenu robu i / ili usluge i cijenu te sve druge uvjete dogovorene između stranaka.
8.2 Korisnik može u bilo kojem trenutku zatražiti izmjene Specifikacijskog dokumenta s pismenim obavijestima Dobavljaču. Po primitku zahtjeva za izmjene, Dobavljač će, u roku od 5 radnih dana ili u bilo kojem drugom razdoblju koji se dogovore između stranaka, obavijestiti Korisnika pisanom obaviješću o učincima takvih promjena, ako ih ima, na cijenu i bilo koje druge Pojmovi koji su već dogovoreni između stranaka.
8.3 Kada Dobavljač pismeno obavijesti Korisnika da pristane na izvršenje bilo kakvih promjena po uvjetima koji su različiti od onih koji su već dogovoreni između stranaka, Kupac će, u roku od 5 radnih dana od primitka takve obavijesti ili drugog razdoblja za koje se dogovore između stranaka , Obavijestiti dobavljača pisanom obaviješću o tome želi li promjene nastaviti.
8.4 Ako Dobavljač pismeno obavijesti Korisnika da pristane na izmjene pod uvjetima koji su različiti od onih koji su već dogovoreni između stranaka, a Kupac pismenim putem potvrdi da želi da se promjene mijenjaju pod tim uvjetima, Specifikacijski dokument bit će izmijenjen tako da odražava Takve izmjene i nakon toga Dobavljač će izvršiti ovaj Ugovor na temelju takvih izmijenjenih uvjeta.

9 JAMSTVO
9.1 Dobavljač jamči da od datuma isporuke za razdoblje od 24 mjeseci roba i svi njezini sastavni dijelovi, gdje je to primjenjivo, ne sadrže bilo kakve nedostatke u dizajnu, izradi, gradnji ili materijalu.

9.2 Dobavljač jamči da će usluge koje se obavljaju temeljem ovog Ugovora provoditi primjenom odgovarajuće stručnosti i skrbi te kvalitete koja odgovara opće prihvaćenim industrijskim standardima i praksi.
9.3 Osim što je izričito navedeno u ovom Ugovoru, sva jamstva, bilo izričita ili implicirana, zakonom ili na drugi način, isključuju se u odnosu na robu i usluge koje će isporučiti Dobavljač.

POTRAŠIVANJE 10-a
Klijent je dužan nadoknaditi Prodavatelja protiv svih potraživanja, troškova i izdataka koje može nastati Dobavljač, a koji nastaju, izravno ili neizravno, od kršenja Korisnika od bilo koje od svojih obveza prema ovom Ugovoru, uključujući bilo kakve zahtjeve protiv Dobavljača navodeći da bilo koja dobra I / ili usluga dobavljača u skladu s Specifikacijskim dokumentom krši patent, autorsko pravo ili poslovnu tajnu ili slično pravo treće strane.

11 OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
11.1 Osim u pogledu smrti ili osobne ozljede zbog nepažnje za koju se ne odnosi granica, cjelokupna odgovornost Dobavljača Klijentu u svezi s bilo kojim zahtjevom ili kršenjem ovog Sporazuma, bez obzira na to jesu li ili ne proizašle iz nepažnje, bit će ograničena Na cijenu koju plaća Klijent kojem se zahtjev odnosi.
11.2 Ni u kojem slučaju Dobavljač neće biti odgovoran Kupcu za bilo kakav gubitak posla, gubitak prilika ili gubitak dobiti ili bilo kakav drugi neizravni ili posljedični gubitak ili štetu. To se primjenjuje čak i kad je takav gubitak bio razumno predvidljiv ili je Dobavljaču bio upoznat s mogućnošću da je Kupac takav gubitak.
11.3 Ništa u ovim Uvjetima i Uvjetima neće isključiti ili ograničiti odgovornost Dobavljača za smrt ili osobne ozljede koje proizlaze iz nepažnje Dobavljača ili njegovih zaposlenika, agenata ili podizvođača.

12 RJEŠENJE
Svaka ugovorna stranka može odmah raskinuti ovaj Ugovor pisanom obaviješću drugom ako:
12.1 druga strana počinje materijalno kršenje ovog Sporazuma i, u slučaju kršenja koja se može otkloniti, ne otkloni ga u roku od 30 kalendarskih dana od pismene obavijesti druge stranke da to učini;
12.2 druga strana počinje materijalno kršenje ovog Sporazuma koje se ni u kom slučaju ne može otkloniti;
12.3 druga strana donosi rješenje za likvidaciju (osim u svrhu pripajanja ili rekonstrukcije otapala), ili sud nadležne jurisdikcije donosi naredbu za to;
12.4 druga strana prestaje obavljati svoje poslovanje ili bitno cijelo svoje poslovanje; ili
12.5 druga stranka je proglašena nesolventnom, ili saziva sastanak ili čini ili predlaže da bilo koji aranžman ili sastav sa svojim vjerovnicima; Ili likvidator, prijemnik, upravni prijemnik, upravitelj, stečajni upravitelj ili slični časnik imenovan je nad bilo kojom od svojih sredstava.

13 PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA
Sva prava intelektualnog vlasništva proizašla iz ili nastala kao posljedica izvršenja ovog Ugovora će, ako ih već nije povjerena, postati apsolutna svojstva Dobavljača, a Korisnik će učiniti sve što je razumno potrebno kako bi se osiguralo da takva prava U dobavljaču izvršavanjem odgovarajućih instrumenata ili izradom ugovora s trećim stranama.

14 FORCE MAJEURE
Nijedna stranka neće biti odgovorna za kašnjenje ili neizvršavanje bilo koje od svojih obveza ako kašnjenje ili neuspjeh proizlazi iz događaja ili okolnosti izvan razumne kontrole, uključujući, ali ne ograničavajući se na Božje djelo, štrajkove, zaključavanje, nesreće, rat, požar , Djelo ili propust vlade, autora autocesta ili bilo kojeg telekomunikacijskog prijevoznika, operatora ili uprave ili drugih nadležnih tijela, ili kašnjenja ili neuspjeha u proizvodnji, proizvodnji ili opskrbi od strane trećih osoba opreme ili usluga, a stranka ima pravo Razumno produljenje svojih obveza nakon obavijesti drugoj stranci o prirodi i opsegu takvih događaja.

15 NEZAVISNI IZVOĐAČI
Dobavljač i Kupac su ugovaratelji neovisni jedni od drugih, niti imaju ovlasti vezati drugu trećoj strani ili djelovati ni na koji način kao predstavnik druge strane, osim ako drugačije nije izričito dogovoreno da su obje strane u pisanom obliku. Dobavljač može, uz svoje zaposlenike, angažirati podizvođače da pružaju cjelokupnu ili dio usluga koje se pružaju Kupcu i takav angažman neće osloboditi Dobavljača svojih obveza prema ovom Ugovoru ili bilo kojem primjenjivom Specifikacijskom dokumentu.

16 ASSIGNMENT
Klijent nema pravo prenijeti svoja prava ili obveze niti prenijeti svoje obveze prema ovom Sporazumu bez prethodne pismene suglasnosti Dobavljača.

17 SEVERABILITY
Ako se neka odredba ovog Ugovora smatra nevaljanom, nezakonitom ili neizvršivom iz bilo kojeg razloga bilo kojeg Suda nadležnoga suda, takva se odredba prekida, a ostatak odredaba ove odredbe nastavit će u punoj snazi ​​i djelovati kao da je ovaj Sporazum dogovoren s Uklonjena je nevažeća ilegalna ili neprovediva odredba.

18 OTKRIVANJE
Neuspjeh bilo koje stranke da u bilo kojem trenutku ili za bilo koje razdoblje provede bilo koji od ovih Uvjeta i odredbi ne smije
Biti odricanje od njih ili pravo u bilo kojem trenutku naknadno provoditi sve uvjete i odredbe ovog Ugovora.

19 ZAŠTITA PODATAKA

Prihvaćate i slažete se da mi (i naši izvođači i dobavljači) mogu koristiti osobne podatke dobivene od vas u vezi s pružanjem Opreme, Proizvoda i / ili Usluga ili na drugi način tijekom trajanja Ugovora ("Vaši podaci") sljedeće svrhe:

19.1.1 koji upravlja ugovorom (uključujući, bez ograničenja, vezu s bilo kojim trećim stranama koje su relevantne za pružanje Opreme, Proizvoda i / ili usluga, pomažući zahtjevima i / ili obradi narudžbi);

19.1.2 vas obavještava o promjenama u Opremi, Proizvodi i / ili Uslugama ili bilo kojim uvjetima i odredbama;

19.1.3 koji nam omogućava (i / ili izvođača ili dobavljača) da Vas opremu, proizvode i / ili usluge dostavi na raspolaganje / Delegat koji vam je predložio;

19.1.4 za potrebe fakturiranja; i

19.1.5 kao što je drugačije dopušteno pod tim uvjetima i Straightpointova obavijest o privatnosti.

19.2 Nećemo Vaše podatke (kao što je gore definirano) proslijediti trećim stranama, osim ako (a) to nije potrebno u svrhu Ugovora, ili (b) u skladu s našim legitimnim interesom za obavljanje izravnog marketinga , ili (c) gdje imamo vaš pristanak za izravni marketing. U tim okolnostima možemo proslijediti Vaše podatke na odabrane treće strane (uključujući naše izvođače i dobavljače). Mi i takve druge osobe mogu vas kontaktirati (i vaši predstavnici) u marketinške svrhe (poštom, SMS-om, telefonom, e-poštom i drugim elektroničkim sredstvima) i mogu vam poslati (i vaše predstavnike) podatke o njihovim proizvodima i uslugama koje smatramo od interesa za vas u skladu s našom obavijesti o privatnosti

19.3 Prihvaćate da u smislu Zakona o zaštiti podataka 1998, Pravilnikom o zaštiti podataka 2018, Direktivi o zaštiti podataka, zajedno s (i prije i poslije 25 svibnja 2018)], Uredbe o privatnosti i elektroničke komunikacije 2003 i [Data Zakon o zaštiti 2018];

Straightpoint (UK) Limited je kontrolor podataka o bilo kojem osobnom podacima koje pružate. Pojedinosti o upotrebi vaših podataka i načinu ostvarivanja vaših prava prema Zakonima o zaštiti podataka navedeni su u našoj obavijesti o privatnosti.

19.4 Slažete se da mi ili bilo tko tko djeluje u naše ime može nadzirati i zapisivati ​​pozive koje ste dobili od vas (i / ili bilo koji od vaših djelatnika ili osoblja), u svrhu obuke, poboljšati kvalitetu naših / njihovih službi za korisnike i pomoći s postupkom pritužbe. Obvezujete se da vaši zaposlenici i osoblje budu svjesni odredbi ovog uvjeta, uključujući i našu obavijest o privatnosti i kako bismo bili sigurni da ste se pridržavali odredbi Zakona o zaštiti podataka i vašim pravilima o privatnosti u vezi s pružanjem podataka.

20 OBAVIJESTI
Svaka obavijest koju mora dostaviti bilo koja stranka drugoj može se dostaviti putem e-pošte, telefaksom, osobnom službom ili poštom na adresu druge stranke koja je navedena u Specifikacijskom dokumentu ili na drugu adresu koju takva stranka može s vremena na vrijeme priopćiti A ako se pošalje e-poštom, ako se ne dokaže da je suprotno dokazano primljeno danom slanja, ako se pošalje faksom, smatra se dostavljenom po primitku izvješća o prijenosu bez pogrešaka, ako je dana Smatrat će se da je pismeno dostavljen u vrijeme kada je pismo dostavljeno osobno ili ako se poštom pošiljatelj smatra da je dostavljen na redovnom putu pošte.

21 CIJELA SPORAZUMA
Ovaj Ugovor sadrži cjelokupni ugovor između stranaka koji se odnose na predmet i zamjenjuje sve prethodne sporazume, aranžmane, poduzetnike ili prijedloge, usmeno ili pismeno. Osim ako nije drugačije navedeno u ovom Ugovoru, ovaj Ugovor može se mijenjati samo s dokumentom koji su potpisale obje strane.

22 NE TREĆE STRANE
Ništa u ovom Ugovoru nije namijenjeno, niti daje nikakva prava na treću stranu.

23 UPRAVLJANJE ZAKONOM I NADLEŽNOSTI
Ovaj će Ugovor biti uređen i tumačen u skladu sa zakonom Engleske, a stranke ovime podvrgavaju isključivoj nadležnosti engleskih sudova.

Molimo, javite nam vaše ime.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Molimo, javite nam svoju adresu e-pošte.

Vaša e-pošta ne odgovara. Unesite ga ponovo

Invalid Input

Invalid Input

Nakon što pošaljete ovaj obrazac, odmah ćete doći do SP predstavnika, izravno, tko će odgovoriti na vaš upit putem e-pošte. Ili, ako želite nazvati ponovo, javite nam u poruci.

enzh-TWnlfrdenoes