Käyttöehdot
Valitse kieli

Crosby Straightpoint

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Javascript nähdäksesi osoitteen.

UK: + 44 (0) 2392 484491 Yhdysvallat: + 1 918 834 4611

Straightpoint UK Ltd: n tavaroiden ja palveluiden toimittamista koskevat STANDARDIT EHDOT

suorat myyntiehdot
MÄÄRITELMÄT 1

Tässä asiakirjassa seuraavat sanat on seuraavat merkitykset:

1.1 "-sopimus" tarkoittaa näitä ehtoja yhdessä kaikkien sovellettavien ehtojen kanssa
Erittelyasiakirja;
1.2 "Asiakas" tarkoittaa organisaatiota tai henkilöä, joka ostaa tavaroita ja palveluja
toimittaja;
1.3 "Immateriaalioikeudet" tarkoittaa kaikkia patentteja, rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä malleja,
Tekijänoikeudet, tavaramerkit, tietotaito ja kaikki muut henkisen omaisuuden muodot missä tahansa
Maailman täytäntöönpanokelpoinen;
1.4 "erittelyasiakirjalla" tarkoitetaan työnantajaa, noteerausta tai muuta vastaavaa
Asiakirja, joka kuvaa toimittajan toimittamia tavaroita ja palveluja;
1.5 "toimittaja" tarkoittaa Straightpoint UK Ltd, Dakota Park, Havant, Hampshire, Yhdistynyt kuningaskunta.

1.6 "tietosuojadirektiivi" tarkoittaa henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annettua direktiiviä 95 / 46 / EY;

1.7 "tietosuojalakeilla" tarkoitetaan [ennen 25 May 2018: ia, tietosuojalaki 1998: ia ja tietosuojadirektiiviä sekä 25 May 2018] yleistä tietosuojaa koskevaa asetusta yhdessä [sekä ennen 25: n toukokuun 2018: n että sen jälkeen] ja sähköisen viestinnän määräykset 2003 ja [tietosuojalaki 2018];

1.8 "Henkilötiedoilla" tarkoitetaan tarkoitetulla tavalla tietosuojalaki 1998 tai yleisiä tietosuojasääntöjä.

1.9 "Yksityisyydensuoja" tarkoittaa suoraviivaista tietosuojailmoitusta ajoittain seuraavassa: www.straightpoint.com/privacy-policy.html


2 YLEISTÄ
2.1 Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin tavaranhankintoja koskeviin sopimuksiin ja
Toimittajan toimittama palvelu asiakkaalle.
2.2 Ennen palvelujen aloittamista Toimittajan on toimitettava Asiakkaalle a
Selvitysasiakirja, jossa on mainittava toimitettavat tavarat ja palvelut sekä hinta
maksettava. Asiakkaan on ilmoitettava toimittajalle välittömästi, jos Asiakas ei ole samaa mieltä
Määrittelyasiakirjan sisältö. Kaikkien teknisten asiakirjojen on täytettävä nämä ehdot
Ja edellytykset.
2.3 Toimittajan on käytettävä kaikki kohtuulliset pyrkimykset suorittaa palvelun sisällä
Arvioitu aikakehys, mutta aika ei saa olla olennaista kaikkien palvelujen suorituksessa.

3 HINTA JA MAKSUT

3.1 Tavaroiden ja palveluiden hintataso on eriteltynä
Asiakirja.
3.2 Laskutetut määrät on maksettava ja maksettava 30 päivän kuluessa laskun vastaanottamisesta. Toimittaja
On oikeutettu veloittamaan erääntyneitä laskuja maksupäivästä
Päivästä päivään, kunnes maksupäivä on 12% vuosivauhtia
Bank of England. Siinä tapauksessa, että asiakkaan menettelytavat edellyttävät laskun lähettämistä
Ostotilauksen maksua vastaan, Asiakas on vastuussa tällaisen ostoksen antamisesta
Tilaus ennen tavaroiden ja palvelujen toimittamista.

TAVAROIDEN 4-TEKNISET TIEDOT
Kaikkien tavaroiden on oltava ainoastaan ​​eritelmän asiakirjan eritelmän mukaisia. varten
Epäilyttävyys ei ole missään tuotteessa oleva kuvaus, erittely tai kuvio
Pamfletti tai muu myyjän myynti- tai markkinointikirjallisuus eikä kirjallisen tai
Suullinen, kirjeenvaihto tai lausuma on osa sopimusta.

5 TOIMITUS
5.1 Toimittajan ilmoittama toimituspäivä on vain arvio. Toimitusaika ei ole sopimuksen ydin, eikä Toimittaja ole vastuussa tavaroiden toimittamisen viivästyksestä suoraan tai välillisesti aiheutuneista menetyksistä, kustannuksista, vahingoista, maksuista tai kuluista.
5.2 Kaikki tavaroiden riskit siirtyvät asiakkaalle toimituksen yhteydessä.

6 TITLE
Tavaran nimi ei saa kulkea asiakkaalle, ennen kuin tavaran toimittaja on maksettu kokonaisuudessaan.

7-ASIAKKAIDEN VELVOITTEET
7.1 Jotta toimittaja voisi täyttää tämän sopimuksen mukaiset velvoitteensa, Asiakkaan tulee:
7.1.1 toimii yhteistyössä toimittajan kanssa;
7.1.2 toimittaa toimittajalle kaikki toimittajalle kohtuudella vaadittavat tiedot;
7.1.3 hankkii kaikki tarvittavat luvat ja suostumukset, joita voidaan vaatia ennen palvelujen aloittamista; ja
7.1.4 noudattaa muita vaatimuksia, jotka voidaan esittää erittelyasiakirjassa tai osapuolten välillä sovitulla tavalla.
7.2 Asiakas on velvollinen korvaamaan Toimittajalle aiheutuneet kulut, jotka aiheutuvat Asiakkaan 7.1-lausekkeen noudattamatta jättämisestä.

7.3 Asiakkaalla on oikeus maksaa toimittajalle sovittuna vahingonkorvauksena, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita oikeuksia, joihin Toimittajalle voi olla oikeus, jos asiakas laittomasti päättää tai peruuttaa eritelty asiakirjassa sovitut tavarat ja palvelut. Ei seuraamuksena kokonaisuudessaan kolmansille osapuolille aiheutuneita kustannuksia, joihin toimittaja on sitoutunut, ja vähemmän kuin viiden työpäivän kirjallisen ilmoituksen perusteella peruuttamien tavaroiden ja palveluiden kokonaismäärä, Ja Asiakas on samaa mieltä siitä, että tämä on aito ennakkoarvio toimittajan tappioista tällaisessa tapauksessa. Epäselvyyden välttämiseksi asiakkaan ei ole täyttänyt 7.1-lausekkeen mukaisia ​​velvoitteita, katsotaan tavaroiden ja palveluiden peruuttamiseksi ja tämän kohdan mukaisten vahinkojen maksamisen edellytyksenä.
7.4 Jos Asiakas tai jokin kolmas osapuoli, joka ei ole toimittajan alihankkija, tulee jättää tai tehdä mitään, mikä estää tai viivästyttää toimittajaa tekemästä tai täyttämään tämän sopimuksen mukaisia ​​velvoitteitaan, Ilmoittaa asiasta mahdollisimman pian ja:
7.4.1 toimittajalle ei ole minkäänlaista vastuuta viivästyksestä hankkeen loppuunsaattamiseen;
7.4.2 soveltuvin osin, projektin aikataulua muutetaan vastaavasti;
7.4.3 toimittaja ilmoittaa asiakkaalle samanaikaisesti, jos se aikoo esittää lisäkustannuksia koskevan vaatimuksen.

8-MUUTOKSET MÄÄRITYSASIAKIRJAAN
8.1 Osapuolet voivat milloin tahansa sopia keskenään ja toteuttaa uusia erittelyasiakirjoja. Kaikki tämän sopimuksen nojalla tarjottavien tavaroiden ja / tai palveluiden muutokset on esitettävä erittelyasiakirjassa, joka vastaa muuttuneita tavaroita ja / tai palveluita ja hintaa sekä muita sopimuspuolten sopimia ehtoja.
8.2 Asiakas voi milloin tahansa pyytää muutoksia tekniseen dokumenttiin toimittamalla kirjallisesti toimittajalle. Kun toimittaja on vastaanottanut muutospyynnön, toimittajan on 5-arkipäivän sisällä tai osapuolten välillä sovittavan muun ajan kuluessa neuvoteltava asiakkaalle kirjallisesti, mikäli sellainen on, mahdollisten muutosten vaikutuksesta hintaan ja muihin Osapuolten välillä sovitut ehdot.
8.3 Jos toimittaja antaa kirjallisen ilmoituksen asiakkaalle, joka suostuu tekemään muutoksia eri ehdoilla kuin osapuolten välillä on jo sovittu, Asiakkaan on 5-työpäivän kuluessa tällaisen ilmoituksen vastaanottamisesta tai osapuolten välillä sovitusta määräajasta , Neuvoo toimittaja kirjallisesti ilmoittamalla siitä, haluaako muutokset edetä.
8.4 Jos toimittaja antaa kirjallisen ilmoituksen asiakkaalle, joka suostuu tekemään muutoksia eri ehdoilla kuin osapuolten välillä on jo sovittu, ja Asiakas vahvistaa kirjallisesti, että se haluaa muuttaa muutoksia näillä ehtoilla, erittelyasiakirjaa muutetaan vastaamaan Tällaiset muutokset ja tämän jälkeen Toimittajan on noudatettava tätä sopimusta muutettujen ehtojen perusteella.

9 TAKUU
9.1 Toimittaja takaa, että 24-kuukauden toimituspäivästä lähtien tavarat ja kaikki niiden osat, soveltuvissa tapauksissa, eivät sisällä vikoja suunnittelussa, valmistuksessa, rakennuksessa tai materiaaleissa.

9.2 Toimittaja takaa, että tämän sopimuksen nojalla suoritetut palvelut on suoritettava kohtuullisella ammattitaidolla ja hoidolla sekä yleisesti hyväksytyillä alan standardeilla ja käytännöillä.
9.3 Jollei tässä Sopimuksessa nimenomaisesti toisin mainita, kaikki takuut, jotka ovat nimenomaisia ​​tai epäsuoria, laissa tai muutoin, jätetään pois toimittajan toimittamien tavaroiden ja palvelujen suhteen.

10-KORVAUS
Asiakas on velvollinen korvaamaan Toimittajalle kaikki korvausvaatimukset, kustannukset ja kulut, jotka Toimittajalle voi aiheutua ja jotka syntyvät suoraan tai epäsuorasti Asiakkaan tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteiden rikkomisesta, mukaan lukien kaikki toimittajalle esitetyt vaatimukset, Ja / tai Palvelun toimittajan toimittamat palvelut rikkovat patentti-, tekijänoikeus- tai kauppasalaisuutta tai muuta vastaavaa kolmannen osapuolen oikeutta.

11 VASTUUN RAJOITUS
11.1 Lukuun ottamatta kuolemantapausta tai henkilövahinkoa, joka johtuu laiminlyönnistä, jolle ei ole asetettu mitään rajoitusta, Toimittajan koko vastuu asiakkaalle mistään vaatimuksesta tai tämän Sopimuksen rikkomisesta, huolimattomuudesta johtuen tai ei, on rajoitettava Sen asiakkaan maksamaa hintaa, johon vaatimus liittyy.
11.2 Toimittaja ei missään tapauksessa ole vastuussa Asiakkaalle liiketoiminnan menettämisestä, mahdollisen menetyksen tai voiton menettämisestä tai muusta epäsuorasta tai välillisestä menetyksestä tai vahingosta. Tätä sovelletaan myös silloin, kun tällainen menetys oli kohtuullisesti ennakoitavissa tai toimittajalle oli ilmoitettu mahdollisuudesta, että asiakas menettää tällaisen tappion.
11.3 Mikään näissä käyttöehdoissa ei sulje pois tai rajoittaa toimittajan vastuuta kuolemasta tai henkilövahingoista, jotka johtuvat toimittajan huolimattomuudesta tai sen työntekijöiden, edustajien tai alihankkijoiden huolimattomuudesta.

12-TIIVISTELMÄ
Kumpikin osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen viipymättä kirjallisesti toiselle osapuolelle, jos:
12.1 toinen osapuoli tekee tämän sopimuksen olennaisen rikkomuksen, ja jos kyseessä on rikkominen, joka voidaan korjata, se ei korjaa sitä 30 kalenteripäivän kuluessa siitä, kun toinen osapuoli on kirjallisesti ilmoittanut asiasta;
12.2 toinen osapuoli tekee tämän sopimuksen olennaisen rikkomuksen, jota ei missään tapauksessa voida korjata;
12.3 toinen osapuoli päättää selvitystilaan (muut kuin liuotinten yhdistämisen tai jälleenrakentamisen tarkoituksiin), tai toimivaltainen tuomioistuin tekee asiasta määräyksen;
12.4 toinen osapuoli lakkaa harjoittamasta liiketoimintaansa tai olennaisesti koko liiketoimintaansa; tai
12.5 toinen osapuoli julistetaan maksukyvyttömäksi tai kokoontuu tai tekee tai ehdottaa järjestelyn tai kokoonpanon tekemistä velkojiensa kanssa; Tai selvittäjä, vastaanottaja, hallintovirkamies, johtaja, toimitsijamies tai vastaava virkamies nimitetään mihinkään omaisuudestaan.

13 INTELLEKTIOINTI OIKEUDET
Kaikki tämän sopimuksen täyttämisestä johtuvat tai siitä johtuvat teollis- ja tekijänoikeudet, jos ne eivät ole jo luovutettuja, tulevat toimittajan ehdottomaksi omaisuudeksi, ja asiakkaan on tehtävä kaikki, mikä on kohtuullisen tarpeellista sen varmistamiseksi, että tällaiset oikeudet Toimittajalle sopivilla välineillä tai kolmansien osapuolten tekemien sopimusten tekemisellä.

14 FORCE MAJEURE
Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa mistään velvoitteidensa viivästymisestä tai laiminlyönnistä, jos viivästyminen tai epäonnistuminen johtuu tapahtumista tai olosuhteista, jotka ovat kohtuullisen valvonnan ulkopuolella, mukaan lukien muun muassa Jumalan teko, lakko, lukitus, onnettomuudet, sota, Valtioneuvoston tai muun teleyrityksen operaattorin, toimijan tai hallinnon tai muun toimivaltaisen viranomaisen toimesta tai laiminlyönnistä taikka kolmannen osapuolen laitteiden tai palvelujen valmistamisesta, tuottamisesta tai toimittamisesta aiheutuvasta viivästymisestä tai epäonnistumisesta ja osapuolella on oikeus Velvoitteiden kohtuullista laajentamista sen jälkeen, kun toiselle osapuolelle on ilmoitettu tällaisten tapahtumien luonteesta ja laajuudesta.

15 RIIPPUMATTOMAT SOPIMUKSET
Toimittaja ja asiakas ovat sopimuspuolia toisistaan ​​riippumattomia, eikä niillä ole valtuuksia sitoa toista kolmatta osapuolta tai toimia millään tavoin toisen edustajina, jollei kummankin osapuolen nimenomaisesti ole toisin päästy kirjallisesti. Toimittaja voi omien työntekijöidensä ohella sitoutua alihankkijoille toimittamaan kaikki tai osa asiakkaalle tarjottavista palveluista ja tällainen sitoutuminen ei vapauta toimittajaa tämän sopimuksen mukaisista velvoitteistaan ​​tai sovellettavista erittelyasiakirjoista.

16-OSOITUS
Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan eikä siirtää tämän sopimuksen mukaisia ​​velvoitteitaan ilman Toimittajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

17 SEVERABILITY
Jos jokin tämän sopimuksen määräys pidetään pätemättömäksi, lainvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi mistä tahansa syystä mistä tahansa toimivaltaisesta tuomioistuimesta, tällainen säännös on katkaistava, ja jäljellä oleva määräys on voimassa täysipainoisesti ja vaikutukseltaan, jos tämä sopimus olisi sovittu Lainvastainen tai toteuttamaton säännös poistettu.

18 WAIVER
Jommankumman osapuolen epäonnistuminen milloin tahansa tai milloin tahansa jonkin yhden tai useamman ehtojen ja ehtojen täytäntöönpanemiseksi ei ole mahdollista
Olla luopuminen näistä tai oikeuksista milloin tahansa tämän Sopimuksen kaikkien ehtojen noudattamisen jälkeen.

19 TIETOSUOJA

Hyväksyt ja hyväksyt, että me (ja urakoitsijat ja tavarantoimittajat) voivat käyttää Teiltä, ​​Palveluista, tuotteista ja / tai palveluista, tai muutoin Sopimuksen voimassaolon aikana ("Sinun Tietosi") seuraaviin tarkoituksiin:

19.1.1, joka hallinnoi Sopimusta (mukaan lukien rajoituksetta yhteydenpito kolmansien osapuolien kanssa, jotka ovat olennaisia ​​laitteiden, tuotteiden ja / tai palveluiden toimittamisen kannalta, avustaen pyyntöjen ja / tai tilausten käsittelyn);

19.1.2 ilmoittaa sinulle muutoksista laitteisiin, tuotteisiin ja / tai palveluihin tai mihin tahansa käyttöehtoihin;

19.1.3, joka mahdollistaa meille (ja / tai sopimuspuolelle tai toimittajalle) laitteiden, tuotteiden ja / tai palvelujen saatavuuden ja /

19.1.4 laskutustarkoituksiin; ja

19.1.5, mikäli näissä olosuhteissa sallitaan ja Straightpointin tietosuojatiedot.

19.2 Emme siirrä tietojasi (kuten edellä on määritelty) kolmansille osapuolille, ellei a) sitä tarvita sopimuksen tekemiseen, tai (b) oikeutetun edun mukaista suoramarkkinointia varten , tai (c) jos meillä on suostumuksesi markkinoinnin ohjaukseen. Näissä olosuhteissa voimme siirtää Sinun Tietosi valitulle kolmannelle osapuolelle (mukaan lukien urakoitsijat ja tavarantoimittajat). Me ja muut henkilöt voivat ottaa yhteyttä sinuun (ja edustajiin) markkinointitarkoituksiin (postitse, tekstiviestillä, puhelimitse, sähköpostilla ja muilla sähköisesti) ja lähettää sinulle (ja edustajillemme) tietoja tuotteista ja palveluista, joita pidämme mielestämme kiinnostaa sinua tietosuojatietojemme mukaisesti

19.3 Tiedät, että tietosuojalain 1998, yleinen tietosuojadirektiivi 2018, tietosuojadirektiivi sekä (sekä ennen 25 toukokuu 2018ia että sen jälkeen)] ovat Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojaa ja sähköistä viestintää koskevat säännöt 2003 ja [ Protection Act 2018];

Straightpoint (UK) Limited on kaikkien antamiesi henkilötietojen rekisterinpitäjä. Yksityisyydensuosituksessamme on tietoja siitä, miten käytämme tietojasi ja miten voimme käyttää oikeuksiasi tietosuojalakeissa.

19.4 Hyväksyt, että me tai kuka tahansa, joka toimii meidän puolestamme, voi seurata ja tallentaa puheluja, jotka olette lähettäneet (ja / tai työntekijöitänne tai henkilökunnalle) koulutustarkoituksiin, parantamaan asiakaspalvelumme laatua ja auttamaan valituksen käsittelyllä. Sitoudut ilmoittamaan työntekijänne ja henkilökunnalleen tämän ehdon säännöksistä, myös yksityisyydensuojailmoituksestani, ja varmistaaksemme, että olet noudattanut tietosuojalakeja ja omia tietosuojakäytäntöjäsi tietojen antamisessa meille.

20-ILMOITUKSET
Jokainen osapuoli voi ilmoittaa toiselle osapuolelle sähköpostilla, faksilla, henkilökohtaisella palvelulla tai postitse toisen osapuolen osoitteeseen, joka on annettu erittelyasiakirjassa tai muussa sellaisessa muussa osoitteessa, josta osapuoli voi ajoittain ilmoittaa Ja jos se lähetetään sähköpostitse, ellei päinvastoin osoiteta, että sen katsotaan vastaanotetuksi lähetyspäivänä, lähetettäessä faksina lähetetään virheellistä lähetysraporttia, jos se on annettu Kirjeen katsotaan toimitetuksi sinä päivänä, jona kirje toimitettiin henkilökohtaisesti tai postitse lähetetty, katsotaan toimitetuksi tavanomaisen postitoimipaikan aikana.

21 KAIKKI SOPIMUS
Tämä sopimus sisältää koko asianosaisten välisen sopimuksen, joka korvaa aiemmat sopimukset, järjestelyt, sitoumukset tai ehdotukset suullisesti tai kirjallisesti. Jollei tässä sopimuksessa toisin mainita, tätä sopimusta voidaan muuttaa vain molempien osapuolten allekirjoittamalla asiakirjalla.

22 EI KOLMAS OSAPUOLTIA
Mikään tässä sopimuksessa ei ole tarkoitettu tai se ei anna mitään oikeuksia kolmannelle osapuolelle.

23 - LAINSÄÄDÄNTÖ JA LAINSÄÄDÄNTÖ
Tätä sopimusta säännellään Englannin lain mukaan ja sitä tulkitaan siten, että osapuolet antavat täten yksinomaisen toimivallan Englannin tuomioistuimille.

Kerro meille nimesi.

virheellinen syöte

virheellinen syöte

virheellinen syöte

Kerro meille sähköpostiosoitteesi.

Sähköpostiosoitteesi ei vastaa, kirjoita uudelleen

virheellinen syöte

virheellinen syöte

Kun olet lähettänyt tämän lomakkeen, se saapuu välittömästi SP-edustajaan suoraan, joka vastaa kyselyynsi sähköpostitse. Tai jos haluat soittaa takaisin, ilmoita meille viestistä.

enzh-TWnlfrdenoes