Vælg dit sprog

Crosby Straightpoint

Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se.

UK: + 44 (0) 2392 484491 USA: + 1 918 834 4611

STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR LEVERING AF VARER OG TJENESTER AF Straightpoint UK Ltd.

straightpoint salgsbetingelser
1 DEFINITIONER

I dette dokument følgende ord skal have følgende betydninger:

1.1 "Aftale" betyder disse vilkår og betingelser sammen med vilkårene for enhver anvendelse
Specifikationsdokument;
1.2 "Kunde" betyder den organisation eller person, der køber varer og tjenesteydelser fra
Leverandør;
1.3 "Intellectual Property Rights" betyder alle patenter, registrerede og uregistrerede designs,
Ophavsret, varemærker, knowhow og alle andre former for intellektuel ejendomsret, hvor som helst i
Verden håndhæves
1.4 "Specifikationsdokument" betyder en erklæring om arbejde, citat eller lignende
Dokument, der beskriver de varer og tjenesteydelser, der skal leveres af leverandøren
1.5 "Leverandør" betyder Straightpoint UK Ltd, Dakota Park, Havant, Hampshire, UK.

1.6 "databeskyttelsesdirektivet" betyder direktiv 95 / 46 / EF om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger

1.7 "Databeskyttelseslove" betyder [før 25 May 2018, databeskyttelsesloven 1998 og databeskyttelsesdirektivet og fra 25 May 2018] den generelle databeskyttelsesforordning sammen med [(både før og efter 25 May 2018)] UK Privacy og elektroniske kommunikationsforskrifter 2003 og [databeskyttelsesloven 2018];

1.8 "Personlige data" har den betydning, der er angivet i databeskyttelsesloven 1998 eller de generelle databeskyttelsesforskrifter.

1.9 "Beskyttelse af personlige oplysninger" betyder Straightpoints 'personlige oplysninger, fra tid til anden, som angivet på: www.straightpoint.com/privacy-policy.html


2 GENERAL
2.1 Disse vilkår og betingelser gælder for alle kontrakter om levering af varer og varer
Leverandørens ydelser til Kunden.
2.2 Før leverandørens påbegyndelse skal leverandøren forelægge kunden a
Specifikationsdokument, som skal angive de varer og tjenesteydelser, der skal leveres, og prisen
betales. Kunden skal straks underrette Leverandøren om Kunden ikke er enig med
Indhold af specifikationsdokumentet. Alle specifikationsdokumenter er underlagt disse vilkår
Og betingelser.
2.3 Leverandøren skal anvende alle rimelige bestræbelser for at gennemføre ydelserne indenfor
Anslåede tidsrammer, men tid skal ikke være afgørende for udførelsen af ​​nogen tjenester.

3 PRIS OG BETALING

3.1 Prisen for levering af varer og tjenesteydelser er som angivet i Specifikationen
Dokument.
3.2 Fakturerede beløb skal betales inden for 30 dage efter modtagelse af faktura. Leverandøren
Har ret til at opkræve renter på forfaldne fakturaer fra den dato, hvor betalingen forfalder
Fra dag til dag frem til betalingsdatoen med en sats på 12% pr. År over basissatsen for
Bank of England. I tilfælde af at kundens procedurer kræver, at der fremlægges en faktura
Mod en købsordre til betaling er kunden ansvarlig for udstedelsen af ​​et sådant køb
Bestil før varerne og tjenesteydelserne leveres.

4 SPECIFIKATION AF VARERNE
Alle varer skal kun være i overensstemmelse med specifikationen i Specifikationsdokumentet. Til
Undgåelse af tvivl ingen beskrivelse, specifikation eller illustration indeholdt i noget produkt
Brochurer eller anden salgs- eller markedsføringslitteratur hos Leverandøren og ingen repræsenteret skriftlig eller
Mundtlig, korrespondance eller erklæring skal indgå i kontrakten.

5 LEVERING
5.1 Leveringsdatoen specificeret af Leverandøren er kun et skøn. Leveringstidspunktet er ikke afgørende for kontrakten, og Leverandøren hæfter ikke for tab, omkostninger, skader, omkostninger eller omkostninger, der direkte eller indirekte skyldes forsinkelser i varens levering.
5.2 Alle risici i varerne skal overføres til kunden ved levering.

6 TITLE
Titel i varerne må ikke overgå til kunden, før leverandøren er blevet betalt fuldt ud for varerne.

7 KUNDENS FORPLIGTELSER
7.1 For at gøre det muligt for Leverandøren at opfylde sine forpligtelser i henhold til denne Aftale skal kunden:
7.1.1 samarbejder med Leverandøren;
7.1.2 giver Leverandøren alle oplysninger, som rimeligt kræves af Leverandøren;
7.1.3 opnår alle nødvendige tilladelser og samtykker, som måtte være nødvendige før tjenesteydelsen påbegyndes og
7.1.4 overholder sådanne andre krav, som det fremgår af Specifikationsdokumentet eller på anden måde aftalt mellem parterne.
7.2 Kunden er forpligtet til at kompensere Leverandøren for eventuelle omkostninger, der påhviler Leverandøren som følge af Kundens manglende overholdelse af paragraf 7.1.

7.3 Uden at det berører andre rettigheder, som Leverandøren kan have ret til, såfremt Kunden ulovligt ophæver eller annullerer de varer og tjenesteydelser, der er aftalt i Specifikationsdokumentet, skal Kunden betale til Leverandøren som aftalte erstatninger og Ikke som en bøde, det fulde beløb for eventuelle tredjepartsudgifter, som Leverandøren har forpligtet sig til og i forbindelse med aflysninger på mindre end fem arbejdsdage skriftligt varsel det fulde beløb for de varer og tjenesteydelser, der er indgået i henhold til specifikationsdokumentet, Og Kunden er enig i dette er et ægte skøn over Leverandørens tab i et sådant tilfælde. For at undgå tvivl anses Kundens manglende overholdelse af forpligtelser i henhold til 7.1 som en ophævelse af varerne og tjenesteydelserne og med forbehold for betaling af de skader, der er anført i dette afsnit.
7.4 Hvis kunden eller en tredjepart, som ikke er underleverandør af leverandøren, udelader eller begår noget, der forhindrer eller forsinker leverandøren fra at opfylde eller overholde sine forpligtelser i henhold til denne aftale, skal leverandøren Give kunden besked så hurtigt som muligt og:
7.4.1 Leverandøren er ikke ansvarlig for eventuel forsinkelse af gennemførelsen af ​​et projekt.
7.4.2, hvis det er relevant, vil tidsplanen for projektet blive ændret i overensstemmelse hermed
7.4.3 skal leverandøren underrette Kunden samtidig, hvis han agter at gøre krav på yderligere omkostninger.

8 ÆNDRINGER TIL SPECIFIKATIONSDOKUMENTET
8.1 Parterne kan til enhver tid indbyrdes aftale og udføre nye specifikationsdokumenter. Eventuelle ændringer i anvendelsesområdet for varer og / eller tjenesteydelser, der skal leveres i henhold til denne aftale, fremgår af Specifikationsdokumentet, som skal afspejle de ændrede varer og / eller tjenesteydelser og pris og eventuelle andre aftaler aftalt mellem parterne.
8.2 Kunden kan til enhver tid anmode om ændringer til Specifikationsdokumentet ved skriftlig meddelelse til Leverandøren. Ved modtagelsen af ​​anmodningen om ændringer skal Leverandøren inden for 5 arbejdsdage eller en anden periode, som aftalt mellem parterne, give kunden skriftlig meddelelse om virkningen af ​​sådanne ændringer, om nogen, på prisen og andre Vilkår, der allerede er aftalt mellem parterne.
8.3 Såfremt Leverandøren skriftligt meddeler Kunden, at han accepterer at foretage ændringer på andre vilkår end dem, der allerede er aftalt mellem Parterne, skal Kunden inden for 5 arbejdsdage efter modtagelsen af ​​en sådan meddelelse eller en anden periode, som aftalt mellem parterne , Rådgiver Leverandøren med skriftlig meddelelse om, hvorvidt den ønsker ændringer.
8.4 Hvis leverandøren giver skriftlig meddelelse til kunden om at acceptere ændringer på vilkår, der er forskellige fra dem, der allerede er aftalt mellem parterne, og kunden skriftligt bekræfter, at det ønsker ændringer i henhold til disse vilkår, skal specifikationsdokumentet ændres for at afspejle Sådanne ændringer og derefter skal leverandøren udføre denne aftale på grundlag af sådanne ændrede vilkår.

9 GARANTI
9.1 Leverandøren garanterer, at varerne og alle deres bestanddele fra og med leveringsdatoen i en periode på 24 måneder er fri for eventuelle fejl i design, håndværk, konstruktion eller materialer.

9.2 Leverandøren garanterer, at de ydelser, der udføres i henhold til denne Aftale, skal udføres ved brug af rimelig dygtighed og pleje og af en kvalitet, der er i overensstemmelse med almindeligt anerkendte industristandarder og praksis.
9.3 Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i denne Aftale, er alle garantier, udtrykkeligt eller underforstået, ved lov eller på anden måde udelukket i forhold til de varer og tjenesteydelser, der skal leveres af Leverandøren.

10 INDEMNIFICATION
Kunden hæfter Leverandøren for alle krav, omkostninger og omkostninger, som Leverandøren måtte lide, og som direkte eller indirekte skyldes Kundens tilsidesættelse af sine forpligtelser i henhold til denne Aftale, herunder eventuelle påstande mod Leverandøren om, at varer Og / eller tjenester leveret af Leverandøren i overensstemmelse med Specifikationsdokumentet krænker et patent, ophavsret eller handelshemmelighed eller anden tilsvarende ret til en tredjepart.

11 BEGRÆNSNING AF ANSVAR
11.1 Med undtagelse af død eller personskade på grund af uagtsomhed, for hvilken der ikke gælder nogen begrænsning, begrænses Leverandørens samlede ansvar til Kunden med hensyn til ethvert krav eller overtrædelse af denne Aftale, uanset om de skyldes uagtsomhed eller ikke. Til den pris, der betales af kunden, som kravet vedrører.
11.2 Under ingen omstændigheder skal Leverandøren være ansvarlig over for Kunden for ethvert tab af forretning, tab af mulighed eller fortabt fortjeneste eller for andre indirekte eller følgeskader eller tab. Dette gælder også selv om et sådant tab var rimeligt forudsigeligt, eller Leverandøren var blevet gjort opmærksom på muligheden for, at Kunden måtte lide et sådant tab.
11.3 Intet i disse vilkår og betingelser skal udelukke eller begrænse leverandørens ansvar for død eller personskade som følge af leverandørens uagtsomhed eller dens medarbejdere, agenter eller underleverandører.

12-AFSLUTNING
Enhver part kan straks opsige denne aftale ved skriftlig meddelelse til den anden, hvis:
12.1 den anden part begår en væsentlig overtrædelse af denne aftale, og i tilfælde af et brud, der kan afhjælpes, undlader at afhjælpe det inden for 30 kalenderdage efter skriftlig meddelelse fra den anden part om at gøre det
12.2 den anden part begår en væsentlig overtrædelse af denne aftale, som under ingen omstændigheder kan afhjælpes
12.3 den anden part afgiver en opløsning til afvikling (bortset fra med henblik på opløsningsmiddel sammenlægning eller genopbygning), eller en kompetent domstol træffer afgørelse herom
12.4 den anden part ophører med at udøve sin virksomhed eller i det væsentlige hele sin virksomhed eller
12.5 den anden part erklæres insolvent eller indkaldes til et møde eller foretager eller foreslår at indgå arrangement eller sammensætning med sine kreditorer Eller en likvidator, modtager, administrativ modtager, leder, trustee eller lignende officer udpeges over nogen af ​​sine aktiver.

13 INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER
Alle intellektuelle ejendomsrettigheder, der frembringes af eller opstår som følge af udførelsen af ​​denne aftale, skal, for så vidt som de ikke allerede er etableret, blive leverandørens absolutte ejendom, og kunden skal gøre alt, hvad der er rimeligt nødvendigt for at sikre, at sådanne rettigheder I leverandøren ved udførelse af passende instrumenter eller indgåelse af aftaler med tredjeparter.

14 FORCE MAJEURE
Ingen af ​​parterne hæfter for enhver forsinkelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, hvis forsinkelsen eller fejlen skyldes begivenheder eller omstændigheder uden for hans rimelige kontrol, herunder men ikke begrænset til Guds handlinger, strejker, lockouts, ulykker, krig, brand , Handling eller undladelse fra regeringen, motorvejsmyndigheder eller enhver teleselskab, operatør eller administration eller anden kompetent myndighed eller forsinkelse eller manglende fremstilling, produktion eller levering af udstyr eller tjenesteydelser af tredjemand, og parten har ret til En rimelig udvidelse af sine forpligtelser efter at have underrettet den anden part om arten og omfanget af sådanne begivenheder.

15 UAFHÆNGIGE KONTRAKTER
Leverandøren og Kunden er entreprenører uafhængige af hinanden og har heller ikke beføjelse til at binde den anden til nogen tredjepart eller handle på nogen måde som repræsentant for den anden, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt af begge parter. Leverandøren kan ud over sine egne medarbejdere inddrage underleverandører om at levere hele eller en del af ydelserne til Kunden, og dette engagement skal ikke aflaste Leverandøren af ​​sine forpligtelser i henhold til denne Aftale eller ethvert relevant Specifikationsdokument.

16 ASSIGNMENT
Kunden har ikke ret til at tildele sine rettigheder eller forpligtelser eller delegere sine opgaver i henhold til denne Aftale uden forudgående skriftligt samtykke fra Leverandøren.

17 SEVERABILITY
Hvis nogen bestemmelse i denne Aftale holdes ugyldig, skal en sådan bestemmelse af en eller anden grund ulovlig eller uhensigtsmæssig af en hvilken som helst Domstol med kompetent jurisdiktion adskilles, og resten af ​​bestemmelserne heri fortsætter fuldt ud med virkning som om denne aftale var aftalt med Ugyldig ulovlig eller ikke-håndhævet bestemmelse elimineret.

18 VÆLGER
Enhver parts misligholdelse til enhver tid eller for en hvilken som helst periode en eller flere af Betingelserne heri skal ikke håndhæves
Være et frafald af dem eller af retten til enhver tid senere at håndhæve alle vilkår og betingelser i denne aftale.

19 DATA BESKYTTELSE

Du anerkender og accepterer, at vi (og vores leverandører og leverandører) må anvende Personlige Oplysninger, der er indhentet af dig i forbindelse med levering af udstyr, produkter og / eller tjenester eller på anden måde i løbet af kontraktens løbetid ("dine data") for følgende formål:

19.1.1 administrerende kontrakt (herunder, uden begrænsning, kontakt med tredjeparter, der er relevante for udbuddet af udstyret, produkterne og / eller tjenesteydelserne, bistå med anmodninger og / eller behandlingsordrer)

19.1.2 giver dig besked om ændringer i udstyret, produkter og / eller tjenester eller vilkår og betingelser;

19.1.3 giver os (og / eller en entreprenør eller leverandør) mulighed for at stille udstyret, produkter og / eller tjenester til rådighed for dig / en delegeret udpeget af dig;

19.1.4 til fakturering og

19.1.5 som ellers tilladt under disse betingelser og Straightpoint's Privacy Notice.

19.2 Vi vil ikke videregive dine data (som defineret ovenfor) til tredjeparter, medmindre (a) det er nødvendigt at gøre det i forbindelse med kontrakten eller (b) i overensstemmelse med vores legitime interesse for at udføre direkte markedsføring til dig , eller (c) hvor vi har dit samtykke til direkte markedsføring. Under disse omstændigheder kan vi videregive dine data til udvalgte tredjeparter (herunder vores leverandører og leverandører). Vi og andre personer kan kontakte dig (og dine repræsentanter) til markedsføringsformål (via post, sms, telefon, e-mail og andre elektroniske midler) og kan sende dig (og dine repræsentanter) oplysninger om deres produkter og tjenester, som vi anser muligvis af interesse for dig i overensstemmelse med vores fortrolighedserklæring

19.3 Du anerkender, at i henhold til databeskyttelsesloven 1998, den generelle databeskyttelsesforordning 2018, databeskyttelsesdirektivet sammen med (både før og efter 25 May 2018)] Det Forenede Kongeriges databeskyttelsesreglement 2003 og [Data Protection Act 2018];

Straightpoint (UK) Limited er en datastyring af de personlige data, du angiver. Oplysninger om, hvordan vi bruger dine data, og hvordan du udøver dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesloven, er beskrevet i vores fortrolighedserklæring.

19.4 Du accepterer, at vi eller enhver, der handler på vores vegne, kan overvåge og registrere opkald foretaget til eller af dig (og / eller dine medarbejdere eller personale) i uddannelsesøjemed for at forbedre kvaliteten af ​​vores / deres kundeservice og hjælpe med klagehåndtering. Du forpligter dig til at gøre dine medarbejdere og medarbejdere opmærksomme på bestemmelserne i denne betingelse, herunder vores fortrolighedserklæring og for at sikre, at du har overholdt bestemmelserne om databeskyttelsesloven og din egen privatlivspolitik i forbindelse med at levere dine data til os.

20 OPLYSNINGER
Enhver meddelelse, der gives af den ene part til den anden, kan sendes via e-mail, fax, personlig service eller post til den anden parts adresse, der er angivet i Specifikationsdokumentet eller en anden adresse, som denne part fra tid til anden har meddelt Til den anden skriftligt, og hvis der sendes pr. E-mail, anses det modsatte at være modtaget den dag, det blev sendt, såfremt det sendes pr. Telefax, anses for at blive tjent ved modtagelse af en fejlfri transmissionsrapport, hvis givet Ved brev anses for at være blevet forkyndt på det tidspunkt, hvor brevet blev leveret personligt, eller hvis det sendes pr. Post, anses for at være blevet afgivet i almindelig post.

21 HELE AFTALE
Denne aftale indeholder hele aftalen mellem parterne om emnet og erstatter eventuelle tidligere aftaler, ordninger, tilsagn eller forslag, mundtligt eller skriftligt. Medmindre andet udtrykkeligt er fastsat andetsteds i denne aftale, kan denne aftale kun varieres ved et dokument underskrevet af begge parter.

22 NO THIRD PARTIES
Intet i denne Aftale er beregnet til, og det tillægger heller ikke nogen rettigheder til tredjemand.

23 LOVGIVNING OG JURISDIKTION
Denne aftale reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med engelsk lov, og parterne hermed forelægger de engelske domstole enekompetence.

Lad os vide dit navn.

ugyldigt input

ugyldigt input

ugyldigt input

Lad os vide, din e-mailadresse.

Din e-mail stemmer ikke overens. Angiv igen

ugyldigt input

ugyldigt input

Når du har sendt denne formular, vil den straks nå en SP-repræsentant, som direkte vil svare på din forespørgsel via e-mail. Eller hvis du foretrækker et tilbagekald, så lad os vide det i meddelelsen.

enzh-TWnlfrdenoes