Obchodní podmínky
Vyberte svůj jazyk

Crosby Straightpoint

  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript.

 Velká Británie: + 44 (0) 2392 484491    USA: +1 918 834

STANDARDNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB společnosti Straightpoint UK Ltd.

přímých prodejních podmínek
1 DEFINITIONS

V tomto dokumentu se uvedou slova mají následující význam:

1.1 "Smlouva" znamená tyto Smluvní podmínky společně s podmínkami platných
Specifikační dokument;
1.2 "Zákazník" znamená organizaci nebo osobu, která nakupuje zboží a služby od společnosti
Dodavatel;
1.3 "Práva duševního vlastnictví" znamenají všechny patenty, registrované a neregistrované vzory,
Autorských práv, ochranných známek, know-how a všech ostatních forem duševního vlastnictví všude, kde se nacházejí
Svět vynutitelný;
1.4 "Specifikační dokument" znamená prohlášení o práci, citace nebo jiné podobné
Dokument popisující zboží a služby, které má poskytnout dodavatel;
Dodavatel "1.5" znamená společnost Straightpoint UK Ltd, Dakota Park, Havant, Hampshire, Spojené království.

1.6 "směrnice o ochraně údajů" znamená směrnici 95 / 46 / ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů;

1.7 "Zákony na ochranu dat" znamenají [před 25 May 2018, zákon o ochraně údajů 1998 a směrnici o ochraně dat a od 25 May 2018] obecné nařízení o ochraně údajů společně s [(před a po 25 May 2018) a předpisy pro elektronické komunikace 2003 a zákon o ochraně osobních údajů 2018;

1.8 "Osobní údaje" má význam uvedený v zákoně o ochraně osobních údajů 1998 nebo v obecných předpisech o ochraně údajů.

1.9 "oznámení o ochraně osobních údajů" znamená čas od času oznámení o ochraně soukromí Straightpoints, jak je stanoveno na adrese: www.straightpoint.com/privacy-policy.html


2 GENERAL
2.1 Tyto smluvní podmínky se vztahují na všechny smlouvy o dodání zboží a služeb
Služeb poskytovatelem zákazníkovi.
 2.2 Před zahájením poskytování služeb předloží dodavatel zákazníkovi
Specifikační dokument, který specifikuje zboží a služby, které mají být dodány, a cenu
Splatné. Zákazník neprodleně uvědomí dodavatele, pokud zákazník nesouhlasí
Obsahu specifikačního dokumentu. Všechny specifikační dokumenty podléhají těmto podmínkám
A podmínek.
2.3 Dodavatel vynaloží veškeré přiměřené úsilí k dokončení služeb v rámci
Předpokládané časové rámce, ale čas nebude mít podstatu při provádění jakýchkoli služeb.

3 CENA A PLATBA

3.1 Cena za dodání zboží a služeb je stanovena ve specifikaci
Dokument.
3.2 Fakturované částky jsou splatné a splatné do 30 dnů od obdržení faktury. Dodavatel
Je oprávněn účtovat úroky z prodlení na faktury od data splatnosti platby
Ze dne na den až do data platby ve výši 12% ročně nad základní sazbou
Bank of England. V případě, že postupy zákazníka vyžadují předložení faktury
Proti nákupní objednávce k úhradě je zákazník odpovědný za vydání takového nákupu
Objednávky před dodáním zboží a služeb.

4 SPECIFIKACE ZBOŽÍ
Veškerý výrobek musí být pouze v souladu se specifikací specifikačního dokumentu. Pro
Vyloučení pochybností bez popisu, specifikace nebo ilustrace obsažené v produktu
Brožurku nebo jiné prodejní nebo marketingové literatuře dodavatele a žádné zastoupení napsané nebo
Ústní, korespondenční nebo prohlášení tvoří součást smlouvy.

5 DODÁNÍ
5.1 Doručení uvedené dodavatelem je pouze odhadem. Doba dodání není podstatou smlouvy a Dodavatel nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu, náklady, škody, poplatky nebo výdaje způsobené přímo nebo nepřímo jakýmkoli zpožděním při dodání zboží.
5.2 Veškeré riziko ve zboží předává zákazníkovi při dodání.

6 TITLE
Název Zboží nesmí proběhnout Zákazníkovi, dokud nebude Dodavateli v plné výši uhrazena Zboží.

ZÁVAZKY ZÁKAZNÍKŮ 7
7.1 Aby mohl dodavatel plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy, zákazník:
7.1.1 spolupracuje s dodavatelem;
Společnost 7.1.2 poskytuje dodavateli veškeré informace, které od dodavatele přiměřeně vyžadují;
Společnost 7.1.3 získá všechna nezbytná oprávnění a souhlasy, které mohou být požadovány před zahájením služeb; a
7.1.4 splňuje další požadavky, které mohou být stanoveny v dokumentu o specifikaci nebo jinak dohodnuty mezi stranami.
7.2 Zákazník je povinen odškodnit dodavatele za veškeré výdaje vzniklé dodavateli v důsledku nedodržení ustanovení 7.1 ze strany zákazníka.

7.3 Aniž jsou dotčena jiná práva, na která má dodavatel nárok, v případě, že zákazník protiprávně ukončí nebo zruší zboží a služby dohodnuté ve specifikačním dokumentu, je povinen zaplatit dodavateli dohodnuté škody a Nikoliv jako sankci plnou výši veškerých nákladů třetích stran, ke kterým se dodavatel zavázal, a pokud jde o zrušení za méně než pět pracovních dnů písemné oznámení o plné výši zboží a služeb, na které se vztahuje smlouva, jak je stanoveno v Specifikačním dokumentu, A zákazník souhlasí, že se jedná o skutečný předběžný odhad ztrát dodavatele v takovém případě. Aby se předešlo pochybnostem, nedodržení závazků Zákazníka podle ustanovení 7.1 Zákazníkem bude považováno za zrušení zboží a služeb a za to, že bude zaplacena náhrada škody uvedená v tomto článku.
7.4 V případě, že zákazník nebo třetí strana, která není subdodavatelem dodavatele, vynechá nebo se dopustí jakéhokoli, co brání nebo prodlužuje dodavatele, aby podnikl nebo splnil kteroukoli ze svých závazků vyplývajících z této smlouvy, pak dodavatel Informovat zákazníka co nejdříve a:
7.4.1 nenese dodavatel žádnou odpovědnost za jakékoli zpoždění při dokončení jakéhokoli projektu;
7.4.2, je-li to vhodné, časový rozvrh projektu bude odpovídajícím způsobem upraven;
7.4.3 dodavatel současně oznámí zákazníkovi, zda zamýšlí uplatnit nárok na dodatečné náklady.

ZMĚNY 8 DO SPECIFIKAČNÍHO DOKUMENTU
8.1 Strany se mohou kdykoli vzájemně dohodnout a vyhotovit nové specifikační dokumenty. Jakékoli změny rozsahu zboží a / nebo služeb, které mají být poskytnuty podle této dohody, budou uvedeny v specifikačním dokumentu, který bude odrážet změněné zboží a / nebo služby a cenové a jiné podmínky dohodnuté mezi stranami.
8.2 Zákazník může kdykoliv požádat dodavatele o změny specifikačního dokumentu písemným oznámením. Po obdržení žádosti o změny dodavatel ve lhůtě 5 nebo v jiné lhůtě, kterou může mezi sebou dohodnout, informuje zákazníka písemně o tom, jaký vliv má případná změna na cenu a jakoukoli jinou Dohodnutých mezi stranami.
8.3 Pokud dodavatel písemně oznámí zákazníkovi, že se dohodne na provedení jakýchkoli změn za podmínek odlišných od podmínek dohodnutých mezi stranami, zákazník v rámci 5 pracovních dnů od obdržení takového oznámení nebo jiné lhůty, kterou mohou strany dohodnout , Poskytne dodavateli písemné upozornění, zda si přeje, aby změny proběhly.
8.4 Pokud dodavatel písemně oznámí zákazníkovi, že se dohodne na provedení změn za podmínek odlišných od podmínek dohodnutých mezi stranami a zákazník písemně potvrdí, že si přeje změny provést s těmito podmínkami, specifikační dokument se změní, aby odrážel Takových změn a dodavatel tuto smlouvu na základě takových pozměněných podmínek provede.

9 ZÁRUKA
9.1 Dodavatel zaručuje, že od data dodání po dobu 24 měsíců zboží a veškeré jejich součásti, jsou-li použitelné, neobsahují žádné vady v konstrukci, provedení, konstrukci nebo materiálech.

9.2 Dodavatel zaručuje, že služby poskytované podle této Smlouvy budou prováděny za použití přiměřených dovedností a péče a kvality odpovídajících všeobecně uznávaným odvětvovým normám a postupům.
9.3 S výjimkou výslovně uvedených v této smlouvě jsou veškeré záruky, výslovné nebo implicitní, ze zákona nebo jinak, vyloučeny ve vztahu k výrobkům a službám, které má poskytnout dodavatel.

ODŠKODNĚNÍ 10
Zákazník je povinen odškodnit Dodavatele proti veškerým nárokům, nákladům a výdajům, které může vzniknout Dodavateli a které vzniknou přímo nebo nepřímo z porušení jakéhokoli závazku Zákazníka podle této Smlouvy Zákazníkem, včetně jakýchkoli nároků vůči Dodavateli, A / nebo služby poskytované dodavatelem v souladu se specifikačním dokumentem porušují patent, autorská práva nebo obchodní tajemství nebo jiné podobné právo třetí strany.

11 OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
11.1 S výjimkou úmrtí nebo zranění z důvodu nedbalosti, pro kterou není stanovena žádná omezení, je veškerá odpovědnost dodavatele vůči zákazníkovi za jakýkoli nárok nebo porušení této smlouvy, ať už vzniká z nedbalosti nebo není, omezena Na cenu zaplacenou Zákazníkem, na který se nárok vztahuje.
11.2 V žádném případě nebude dodavatel odpovědný vůči zákazníkovi za ztrátu podnikání, ztrátu příležitosti nebo ztrátu zisku nebo za jakoukoli jinou nepřímou nebo následnou ztrátu nebo škodu. To platí i v případě, kdy byla taková ztráta odůvodnitelně předvídatelná nebo pokud byl dodavatel informován o možnosti ztráty ze strany objednatele.
11.3 Nic v těchto podmínkách nevylučuje ani neomezuje odpovědnost dodavatele za úmrtí nebo zranění vyplývající z nedbalosti dodavatele nebo jeho zaměstnanců, agentů nebo subdodavatelů.

ZRUŠENÍ 12
Každá ze stran může tuto smlouvu okamžitě vypovědět písemným oznámením druhé straně, pokud:
12.1 druhá strana závažným způsobem poruší tuto Smlouvu a v případě porušení, která může být napravena, ji nenapraví v kalendářních dnech 30 po oznámení od druhé strany písemným oznámením;
12.2 druhá strana se dopustí závažného porušení této dohody, kterou nelze za žádných okolností napravit;
12.3 druhá strana předá usnesení k likvidaci (jiný než za účelem sloučení rozpouštědel nebo rekonstrukce) nebo příslušný soud rozhodne v tomto smyslu;
12.4 druhá strana přestává vykonávat své podnikání nebo podstatně celou svou činnost; nebo
12.5 druhá strana je prohlášena za insolventní nebo svolává schůzku s jejími věřiteli nebo navrhuje nebo navrhuje provést jakékoli uspořádání nebo složení; Nebo likvidátor, správce, správní správce, správce, správce nebo podobný úředník je jmenován nad některým z jeho aktiv.

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 13
Veškerá práva duševního vlastnictví vytvořená nebo vyplývající z plnění této smlouvy se, pokud se již nestanoví, stanou absolutním majetkem Dodavatele a Zákazník provede vše, co je přiměřeně nezbytné pro zajištění toho, aby tato práva byla U dodavatele provedením vhodných nástrojů nebo uzavřením smluv s třetími stranami.

14 FORCE MAJEURE
Žádná strana neodpovídá za zpoždění nebo neplnění svých povinností, pokud zpoždění nebo selhání vyplývá z událostí nebo okolností, které jsou mimo její přiměřenou kontrolu, mimo jiné včetně Božích činů, stávek, uzamknutí, nehod, války, požáru , Jednání nebo opomenutí vlády, dálnic nebo jakéhokoli telekomunikačního dopravce, provozovatele nebo správního orgánu nebo jiného příslušného orgánu nebo zpoždění nebo neúspěch ve výrobě, výrobě nebo dodávce vybavení nebo služeb třetími stranami a strana má právo Přiměřené prodloužení svých závazků poté, co oznámí druhé straně povahu a rozsah takových událostí.

15 NEZÁVISLÉ ZÁKAZNÍCI
Dodavatel a Zákazník jsou dodavateli nezávislí na sobě a ani jedna z nich nemá pravomoc zavázat druhou třetí stranu nebo jednat jakýmkoli způsobem jako zástupce druhé strany, pokud není výslovně písemně písemně dohodnuto oběma stranami. Dodavatel může kromě svých vlastních zaměstnanců zapojit také subdodavatele, aby poskytli veškeré nebo část služeb poskytovaných Zákazníkovi a taková zakázka nezbavuje Dodavatele svých povinností vyplývajících z této Smlouvy nebo z jakéhokoli příslušného specifikačního dokumentu.

Přidělení 16
Zákazník není oprávněn postoupit své práva nebo povinnosti ani přenést své povinnosti podle této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele.

17 SEVERABILITY
Pokud je jakékoliv ustanovení této Smlouvy považováno za neplatné, protiprávní nebo nevymahatelné z jakéhokoli důvodu jakýmkoli soudem příslušné jurisdikce, toto ustanovení bude odděleno a zbývající část těchto ustanovení bude nadále plná a účinná, jako kdyby byla tato dohoda sjednána s Neplatné neplatné nebo nevynutitelné ustanovení.

18 WAIVER
Neúspěch kterékoli ze smluvních stran kdykoli nebo za jakoukoli dobu uplatnit některý z těchto podmínek nesmí
Být zřízen z nich nebo z práva kdykoli později prosadit všechny smluvní podmínky této smlouvy.

19 OCHRANA ÚDAJŮ

 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že my (a našich dodavatelů a dodavatelů) smíme používat Osobní údaje získané od vás ve vztahu k poskytování zařízení, výrobků a / nebo služeb nebo jinak během doby trvání Smlouvy ("Vaše údaje") těchto účelů:

19.1.1 správa Smlouvy (včetně, ale bez omezení, spolupráce s jakýmikoli třetími stranami, které jsou relevantní pro poskytování Zařízení, Produktů a / nebo Služeb, pomoc s požadavky a / nebo zpracováním objednávek);

19.1.2 oznamování změn zařízení, produktů a / nebo služeb nebo jakýchkoli podmínek a podmínek;

19.1.3 umožnění nám (a / nebo dodavateli nebo dodavateli) zpřístupnit vám zařízení, produkty a / nebo služby / vámi jmenovaný delegát;

19.1.4 pro účely fakturace; a

19.1.5 pokud není za těchto podmínek a oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Straightpoint povoleno jinak.

19.2 Vaše údaje nebudeme předávat (jak je definováno výše) žádným třetím stranám, ledaže (a) je to nezbytné pro účely Smlouvy, nebo (b) v souladu s naším oprávněným zájmem provádět vám přímý marketing nebo (c) pokud máme váš souhlas s přímým marketingem. Za těchto okolností můžeme vaše údaje předat vybraným třetím stranám (včetně našich dodavatelů a dodavatelů). My a takové další osoby vás mohou kontaktovat (a vaše zástupce) pro marketingové účely (poštou, SMS, telefonem, e-mailem a jinými elektronickými prostředky) a mohou vám (a vašim zástupcům) zasílat informace o jejich produktech a službách, které považujeme za které vás zajímají v souladu s naším oznámením o ochraně osobních údajů

19.3 Berete na vědomí, že pro účely zákona o ochraně údajů z roku 1998, obecného nařízení o ochraně údajů z roku 2018, směrnice o ochraně údajů, společně s (před a po 25. květnu 2018)] britskými předpisy o ochraně osobních údajů a elektronických komunikacích z roku 2003 a [údaji Zákon o ochraně z roku 2018];

Straightpoint (UK) Limited je správce dat osobních údajů, které poskytnete. Podrobnosti o tom, jak používáme Vaše údaje a jak provádět vaše práva podle zákonů na ochranu osobních údajů, jsou uvedeny v našem oznámení o ochraně osobních údajů.

19.4 Souhlasíte s tím, že my nebo kdokoli jednající naším jménem můžeme sledovat a zaznamenávat hovory uskutečněné na vás nebo vámi (a / nebo kterýmkoli z vašich zaměstnanců nebo zaměstnanců), za účelem školení, ke zlepšení kvality našich / jejich zákaznických služeb a pomoci s vyřizováním stížností. Zavazujete se, že budete informovat své zaměstnance a zaměstnance o ustanoveních této podmínky, včetně našeho Oznámení o ochraně osobních údajů, a ujistíte se, že jste dodrželi ustanovení zákonů o ochraně osobních údajů a vaše vlastní zásady ochrany osobních údajů v souvislosti s poskytováním vašich údajů nám.

20 UPOZORNĚNÍ
Jakékoli oznámení, které má jedna strana doručit druhé straně, může být doručeno e-mailem, faxem, osobním doručením nebo poštou na adresu druhé strany uvedenou v dokumentu o specifikaci nebo na jiné adrese, kterou může tato osoba čas od času sdělit Druhému písemně a pokud je zaslána e-mailem, pokud se neprokáže opak, považuje-li se za přijatý v den jejího odeslání, je-li zaslána faxem, považuje se za doručenou po obdržení zprávy o bezchybném přenosu, Dopisem se považuje za doručený v okamžiku, kdy byl dopis doručen osobně nebo je-li zaslán poštou, považován za doručený v běžném postu.

21 VŠEOBECNÁ SMLOUVA
Tato dohoda obsahuje celou dohodu mezi stranami týkající se předmětu a nahrazuje všechny předchozí dohody, ujednání, závazky nebo návrhy, ústní nebo písemné. Není-li výslovně uvedeno jinak v této smlouvě, může být tato smlouva měněna pouze dokumentem podepsaným oběma stranami.

22 NE TŘETÍ STRANY
Nic v této smlouvě není zamýšleno, ani neposkytuje žádné třetí straně.

23, který řídí zákon a soudní pravomoc
Tato smlouva se řídí a vykládá v souladu s anglickým právem a strany se tak stávají výlučnou příslušností anglických soudů.

 

Prosím, dejte nám vědět vaše jméno.

neplatný vstup

neplatný vstup

neplatný vstup

Prosím, dejte nám prosím vědět e-mailovou adresu.

Váš e-mail se neshoduje, zadejte prosím znovu

neplatný vstup

neplatný vstup

Po odeslání tohoto formuláře se okamžitě dostane zástupce SP přímo, který na váš dotaz odpoví na email nejrychleji. Nebo pokud byste preferovali volání zpět, dejte nám vědět ve zprávě.

enzh-TWnlfrdenoes