Правила и условия
Изберете вашия език

Точката на Кросби

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Вие трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите.

Великобритания: + 44 (0) 2392 484491 САЩ: + 1 918 834 4611

СТАНДАРТНИ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА НА СТОКИ И УСЛУГИ НА Straightpoint UK Ltd.

правилни условия за продажби
1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В този документ следните думи имат следните значения:

1.1 "Споразумение" означава тези Общи условия заедно с условията на приложимите
Документ за спецификация;
1.2 "Клиент" означава организацията или лицето, което купува стоки и услуги от
доставчик;
1.3 "Права на интелектуална собственост" означава всички патенти, регистрирани и нерегистрирани дизайни,
Авторските права, търговските марки, ноу-хау и всички други форми на интелектуална собственост, независимо къде се намирате в
Световно приложими;
1.4 "Документ за спецификация" означава декларация за работа, котировка или друго подобно
Документ, описващ стоките и услугите, които трябва да бъдат предоставени от доставчика;
1.5 "Доставчик" означава Straightpoint UK Ltd, Dakota Park, Havant, Hampshire, Великобритания.

1.6 "Директива за защита на личните данни" означава Директива 95 / 46 / EC за защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни;

1.7 "Закони за защита на данните" означава [преди 25 May 2018, Закона за защита на данните 1998 и Директивата за защита на данните и от 25 May 2018] Общия регламент за защита на данните заедно с [(както преди, и след 25 май 2018) и Правила за електронни съобщения 2003 и Закона за защита на данните 2018;

1.8 "Лични данни" има значението, дадено в Закона за защита на данните 1998 или Общите правила за защита на данните, според случая.

1.9 "Декларация за поверителност" означава известие за поверителност на Straightpoints от време на време, както е посочено на адрес: www.straightpoint.com/privacy-policy.html


2 ОБЩО
2.1 Тези Общи условия се прилагат за всички договори за доставка на стоки и услуги
Услуги от Доставчика на Клиента.
2.2 Преди да започне предоставянето на услугите, Доставчикът предоставя на Клиента a
Спецификационен документ, в който се посочват стоките и услугите, които трябва да се предоставят, и цената
платим. Клиентът незабавно уведомява Доставчика, ако Клиентът не се съгласи с
Съдържанието на документа за спецификация. Всички документи за спецификация подлежат на настоящите Условия
И условия.
2.3 Доставчикът трябва да полага всички разумни усилия, за да завърши услугите в него
Очакваните времеви рамки, но времето не е от съществено значение за изпълнението на услугите.

3 ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ

3.1 Цената за доставка на стоки и услуги е посочена в спецификацията
Документ.
3.2 Фактурираните суми са дължими и дължими в рамките на 30 дни от получаването на фактурата. Доставчикът
Има право да начислява лихва върху просрочени фактури от датата на плащане
От ден на ден до датата на плащане в размер на 12% годишно над базовата ставка на
Банка на Англия. В случай, че процедурите на Клиента изискват подаване на фактура
Срещу поръчка за покупка до плащане, Клиентът отговаря за издаването на такава покупка
Поръчка преди доставката на стоките и услугите.

4 СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СТОКИ
Всички стоки трябва да отговарят само на спецификацията в документа за спецификация. За
Избягване на съмнение няма описание, спецификация или илюстрация, съдържащи се във всеки продукт
Брошура или друга търговска или маркетингова литература на Доставчика и няма писмена или писмено изявление
Устно, кореспонденция или изявление представляват част от договора.

5 ДОСТАВКА
5.1 Датата на доставка, посочена от Доставчика, е само прогнозна. Времето за доставка няма да бъде същността на договора и Доставчикът не носи отговорност за загуби, разходи, щети, такси или разходи, причинени пряко или косвено от всяко забавяне на доставката на стоките.
5.2 Целият риск в стоките преминава към Клиента при доставка.

6 TITLE
Заглавието в Стоките не се предава на Клиента, докато Доставчикът не бъде платен изцяло за Стоките.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА НА 7
7.1 За да даде възможност на доставчика да изпълни задълженията си по настоящото споразумение, клиентът:
7.1.1 си сътрудничи с Доставчика;
7.1.2 предоставя на Доставчика всякаква информация, разумно изисквана от Доставчика;
7.1.3 получава всички необходими разрешения и съгласия, които може да са необходими преди началото на услугите; и
7.1.4 отговарят на други изисквания, които могат да бъдат изложени в документа за спецификация или друго договорено между страните.
7.2 Клиентът е длъжен да обезщети Доставчика за всички разходи, направени от Доставчика в резултат на неспазването от Клиента на Клауза 7.1.

7.3 Без да се засягат други права, на които Доставчикът може да има право, в случай че Клиентът неправомерно прекрати или отмени стоките и услугите, договорени в Документа за Спецификации, от Клиента се изисква да заплати на Доставчика договорените щети и А не като санкция пълният размер на всички разходи на трета страна, на които Доставчикът е извършил, а по отношение на анулации с писмено предизвестие по-малко от пет работни дни пълната сума на договорените стоки и услуги, както е посочено в документа за спецификация, И Клиентът се съгласява, че това е истинска предварителна оценка на загубите на Доставчика в такъв случай. За да се избегнат съмнения, неспазването от страна на Клиента на каквито и да е задължения по Клауза 7.1 се счита за анулиране на стоките и услугите и за изплащането на щетите, посочени в тази клауза.
7.4 В случай, че Клиентът или трето лице, не е подизпълнител на доставчика, трябва да се пропусне или да извърши нещо, което предотвратява или забавя Доставчика от предприятие или спазването на някое от задълженията си по настоящото споразумение, а след това, доставчикът следва да Уведомете Клиента възможно най-скоро и:
7.4.1 Доставчикът не носи отговорност за забавяне на завършването на който и да е проект;
7.4.2, ако е приложимо, графикът за проекта ще бъде съответно променен;
7.4.3 Доставчикът уведомява Клиента едновременно, ако възнамерява да предяви иск за допълнителни разходи.

8 ИЗМЕНЕНИЯ НА ДОКУМЕНТА ЗА СПЕЦИФИКАЦИЯ
8.1 Страните могат по всяко време взаимно да се споразумеят и да изпълняват нови спецификации. Всякакви промени в обхвата на стоките и / или услугите, които се предоставят съгласно настоящото споразумение, се съдържат в документа за спецификация, който отразява променените стоки и / или услуги и цената и всички други условия, договорени между страните.
8.2 Клиентът може по всяко време да поиска промени в спецификационния документ чрез писмено предизвестие до Доставчика. При получаване на искането за промени Доставчикът в рамките на 5 работни дни или друг период, който може да бъде договорен между страните, уведомява Клиента с писмено предизвестие за ефекта от такива промени, ако има такива, върху цената и всяка друга Вече съгласувани между страните.
8.3 Когато Доставчикът даде писмено известие на Клиента, че се съгласява да извърши промени при условия, различни от вече договорените между страните, Клиентът в рамките на 5 работни дни след получаване на такова уведомление или друг период, който може да бъде договорен между страните , Съветва доставчика с писмено предизвестие дали желае или не промени.
8.4 Когато Доставчикът даде писмено известие на Клиента, че се съгласява да извърши промени при условия, различни от вече договорените между страните, и Клиентът потвърди писмено, че желае промените да продължат при тези условия, Документът за спецификация се изменя така, че да отразява Такива изменения и след това доставчикът изпълнява това Споразумение въз основа на такива изменени условия.

9 ГАРАНЦИЯ
9.1 Доставчикът гарантира, че от датата на доставката за период от 24 месеца стоките и всички техни съставни части, където е приложимо, нямат дефекти в дизайна, изработката, строителството или материалите.

9.2 Доставчикът гарантира, че услугите, извършвани съгласно настоящото споразумение, се извършват с разумни умения и грижа и с качество, съответстващо на общоприетите промишлени стандарти и практики.
9.3 С изключение на изрично упоменатите в това Споразумение, всички гаранции, независимо дали са изрични или подразбиращи се, по силата на закон или по друг начин, се изключват по отношение на стоките и услугите, които трябва да бъдат предоставени от Доставчика.

10 ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
Клиентът ще обезщети Доставчика срещу всички искове, разходи и разноски, които Възложителят може да понесе и които възникнат пряко или косвено от нарушението на Клиента от което и да е от задълженията му по това Споразумение, включително всички искове срещу Доставчика, И / или услуги, предоставени от Доставчика в съответствие с документа за спецификация, нарушават патент, авторско право или търговска тайна или друго подобно право на трета страна.

11 ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
11.1 С изключение на смърт или телесна повреда поради небрежност, за която не се прилага лимит, цялата отговорност на Доставчика към Клиента по отношение на всяка претенция или нарушение на това Споразумение, независимо дали произтича от небрежност или не, е ограничена Към цената, платена от Клиента, за който се отнася претенцията.
11.2 В никакъв случай Доставчикът не носи отговорност пред Клиента за загуба на бизнес, загуба на възможност или загуба на печалба или за каквато и да е друга косвена или последваща загуба или щета. Това се прилага дори когато такава загуба е разумно предвидима или Доставчикът е бил уведомен за възможността на Клиента да понесе такава загуба.
11.3 Нищо в настоящите Общи условия не изключва или не ограничава отговорността на Доставчика за смърт или телесна повреда в резултат на небрежност на Доставчика или на неговите служители, агенти или подизпълнители.

12 ПРЕКРАТЯВАНЕ
Всяка от страните може да прекрати настоящото споразумение незабавно чрез писмено предизвестие до другата, ако:
12.1 другата страна извърши съществено нарушение на настоящото споразумение и в случай на нарушение, което може да бъде отстранено, не успее да я отстрани в рамките на 30 календарни дни, след като е писмено уведомено от другата страна за това;
12.2 другата страна извърши съществено нарушение на настоящото споразумение, което не може да бъде отстранено при никакви обстоятелства;
12.3 другата страна приема решение за ликвидация (с изключение на целта за сливане или реконструкция на разтворители), или компетентен съд постановява заповед за това;
12.4 другата страна престава да извършва своята дейност или по същество цялата си дейност; или
12.5 другата страна е обявена в несъстоятелност или свиква събрание или прави или предлага да сключи споразумение или състава със своите кредитори; Или ликвидатор, получател, административен получател, управител, попечител или подобен служител се назначава върху всеки от своите активи.

13 ПРАВА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Всички права върху интелектуална собственост, произведени от или възникнали в резултат на изпълнението на настоящото споразумение, доколкото вече не са придобити, се превръщат в абсолютна собственост на Доставчика и Клиентът прави всичко, което е разумно необходимо, за да гарантира, че тези права В Доставчика чрез изпълнение на подходящи инструменти или сключване на споразумения с трети страни.

14 FORCE MAURE
Нито една от страните не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на някое от задълженията си, ако забавянето или неуспехът са резултат от събития или обстоятелства извън нейния разумен контрол, включително, но без да се ограничава само до богове, стачки, заключения, инциденти, война, пожар , Действието или бездействието на правителството, властите в магистралата или всеки телекомуникационен превозвач, оператор или администрация или друг компетентен орган или забавяне или неуспех при производството, производството или доставката от трети лица на оборудване или услуги и страната има право да Разумно разширяване на задълженията си, след като нотифицира другата страна за естеството и обхвата на такива събития.

15 НЕЗАВИСИМИ ДОГОВОРИ
Доставчикът и Клиентът са контрагенти независими една от друга и нито има право да обвързва другото с трета страна, нито да действа по какъвто и да е начин като представител на другата, освен ако не е изрично договорено писмено от двете страни. Доставчикът може, освен собствените си служители, да ангажира подизпълнители да предоставят всички или част от услугите, които се предоставят на Клиента, и такова ангажиране не освобождава Доставчика от задълженията си по това Споразумение или всеки приложим Специален документ.

16 ОПРЕДЕЛЯНЕ
Клиентът няма право да прехвърля правата или задълженията си или да делегира задълженията си по това Споразумение без предварителното писмено съгласие на Доставчика.

17 НЕРАВНОСТ
Ако някоя от клаузите на това Споразумение се счита за невалидна, незаконна или неприложима по каквато и да е причина от който и да е съд в компетентната юрисдикция, такава разпоредба ще бъде прекъсната, а останалата част от разпоредбите тук ще продължи да действа в пълна сила и сила, като че ли това Споразумение е било договорено с Невалидна незаконна или неприложима разпоредба е елиминирана.

18 WAIVER
Неуспехът на която и да е от страните да изпълни по всяко време или за който и да е период едно или повече от настоящите Общи условия няма
Да се ​​откажете от тях или от правото по всяко време впоследствие да приложите всички Общи условия на това Споразумение.

19 ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Вие приемате и се съгласявате, че ние (и нашите контрагенти и доставчици) може да използваме получените от Вас Лични Данни във връзка с предоставянето на Оборудване, Продукти и / или Услуги или по друг начин по време на срока на Договора ("Вашите данни") следните цели:

19.1.1 администриране на договора (включително, но не само, връзка с трети страни, които са свързани с предоставянето на оборудване, продукти и / или услуги, подпомагане на заявки и / или поръчки за обработка);

19.1.2 ви уведомява за промени в оборудването, продуктите и / или услугите или каквито и да е условия и условия;

19.1.3, които ни дават възможност (и / или изпълнител или доставчик) да направим оборудването, продуктите и / или услугите Ви на разположение на вас / делегат, номиниран от Вас;

19.1.4 за целите на фактурирането; и

19.1.5, както е разрешено при тези условия, и известието за поверителност на Straightpoint.

19.2 Ние няма да предаваме Вашите данни (както са дефинирани по-горе) на трети страни, освен ако (а) не е необходимо да направите това за целите на Договора или (б) в съответствие с нашия законен интерес да извършим директен маркетинг , или в) когато имаме вашето съгласие за директен маркетинг. При тези обстоятелства може да предадем Вашите данни на избрани трети страни (включително на нашите изпълнители и доставчици). Ние и тези други лица може да се свържем с вас (и вашите представители) за маркетингови цели (по пощата, SMS, телефон, електронна поща и други електронни средства) и може да изпратите (и вашите представители) информация за техните продукти и услуги, които ви интересуват в съответствие с нашето известие за поверителност

19.3 Признавате, че за целите на Закона за защита на личните данни 1998 Общият регламент за защита на данните 2018, Директивата за защита на данните заедно с (както преди, така и след 25 май 2018)] Правилата на Обединеното кралство за защита на личните данни и електронните съобщения 2003 и [Данни Закон за защита 2018];

Straightpoint (UK) Limited е администратор на лични данни, които предоставяте. Подробности за начина, по който използваме вашите данни и как да упражняваме вашите права съгласно законите за защита на данните, са изложени в нашето известие за поверителност.

19.4 Приемате, че ние или някой, действащ от наше име, може да наблюдава и записва обаждания, направени от или от Вас (и / или от вашите служители или персонал) за целите на обучението, за да подобрим качеството на нашите / техните клиентски услуги и да съдействаме с обработка на жалби. Вие се задължавате да запознаете служителите и персонала си с разпоредбите на това условие, включително с нашата Декларация за поверителност, и да се уверите, че сте спазили разпоредбите на Законите за защита на личните данни и вашата собствена политика за поверителност във връзка с предоставянето на Вашите данни на нас.

20 NOTICES
Всяко известие, което трябва да бъде дадено от едната страна на другата, може да бъде връчено по електронна поща, факс, лично връчване или по пощата на адреса на другата страна, посочен в документа за спецификация или друг такъв адрес, който от време на време може да съобщи Писмено на другата и ако е изпратено по електронна поща, освен ако не се докаже обратното, се счита за получено в деня на изпращането му, ако се изпрати по факс, се счита за връчено при получаване на доклад за грешка при предаване без грешка, С писмо се счита, че е връчено в момента, в който листът е предаден лично или ако е изпратен по пощата, се счита, че е бил предаден в обичайния курс на пост.

ЦЯЛОСТНО СПОРАЗУМЕНИЕ
Настоящото споразумение съдържа цялото споразумение между страните относно предмета и замества всички предишни споразумения, договорености, ангажименти или предложения, устни или писмени. Освен ако изрично не е предвидено другаде в настоящото споразумение, настоящото споразумение може да бъде променяно само с документ, подписан от двете страни.

22 НЕ ТРЕТИ СТРАНИ
Нищо в настоящото Споразумение не е предназначено и няма да предоставя никакви права на трета страна.

23 УПРАВЛЯВАЩО ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ
Настоящото споразумение се урежда и се тълкува в съответствие с правото на Англия и страните по този начин се подчиняват на изключителната юрисдикция на английските съдилища.

Моля, да споделите с нас вашето име.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Моля, нека знаете своя имейл адрес.

Вашият имейл не съвпада, моля въведете отново

Invalid Input

Invalid Input

След като изпратите този формуляр, той веднага ще достигне представител на SP, директно, който ще отговори на вашето запитване по имейл най-накрая. Или ако предпочитате обаждане, моля да ни уведомите в съобщението.

enzh-TWnlfrdenoes