Terme en voorwaardes
Kies jou taal

Crosby Straightpoint

Hierdie e-pos adres is teen spambotte beskerm,. Jy het Javascript nodig om dit te kan sien.

Verenigde Koninkryk: + 44 (0) 2392 484491 VSA: + 1 918 834 4611

STANDAARDVOORWAARDES EN VOORWAARDES VIR DIE VOORSIENING VAN GOEDERE EN DIENSTE VAN Straightpoint UK Ltd.

regstreekse verkoopsvoorwaardes
1 DEFINISIES

In hierdie dokument die volgende woorde sal die volgende betekenisse:

1.1 "Ooreenkoms" beteken hierdie bepalings en voorwaardes saam met die bepalings van enige toepaslike
Spesifikasie dokument;
1.2 "Klant" beteken die organisasie of persoon wat goedere en dienste van die
verskaffer;
1.3 "Intellektuele Eiendomsregte" beteken alle patente, geregistreerde en ongeregistreerde ontwerpe,
Kopiereg, handelsmerke, knowhow en alle ander vorme van intellektuele eiendom waar ookal in die
Wêreld afdwingbaar;
1.4 "Spesifikasie Dokument" beteken 'n verklaring van werk, kwotasie of ander soortgelyke
Dokument wat die goedere en dienste beskryf wat deur die Verskaffer voorsien moet word;
1.5 "Leverancier" beteken Straightpoint UK Ltd, Dakota Park, Havant, Hampshire, Verenigde Koninkryk.

1.6 "Databeskermingsrichtlijn" beteken 95 / 46 / EG-richtlijn betreffende die beskerming van individue met betrekking tot die verwerking van persoonsgegevens en die vrye verkeer van sulke data;

1.7 "Data Protection Laws" beteken [voor 25 May 2018, die Data Protection Act 1998 en die Data Protection Directive en 25 May 2018] die Algemene Databeskermingsregulasie tesame met [(voor en na 25 May 2018) en Elektroniese Kommunikasie Regulasies 2003 en die [Data Protection Act 2018];

1.8 "Persoonlike Data" het die betekenis wat in die Wet op Databeskerming 1998 of die Algemene Databeskermingsregulasies gegee word, soos toepaslik.

1.9 "Privaatheidskennisgewing" beteken Straightpoints se privaatheidskennisgewing van tyd tot tyd soos uiteengesit by: www.straightpoint.com/privacy-policy.html


2 ALGEMEEN
2.1 Hierdie bepalings en voorwaardes is van toepassing op alle kontrakte vir die verskaffing van goedere en
Dienste deur die verskaffer aan die kliënt.
2.2 Voor die aanvang van die dienste sal die verskaffer aan die kliënt voorlê a
Spesifikasiedokument wat die goedere en dienste wat verskaf moet word en die prys moet spesifiseer
betaalbaar. Die kliënt sal die verskaffer onmiddellik in kennis stel indien die kliënt nie met die
Inhoud van die spesifikasiedokument. Alle spesifikasie dokumente sal onderworpe wees aan hierdie bepalings
En voorwaardes.
2.3 Die Verskaffer sal alle redelike pogings gebruik om die dienste te voltooi
Geskatte tydsraamwerke, maar tyd sal nie van die essensie wees in die uitvoering van enige dienste nie.

3 PRYS EN BETALING

3.1 Die prys vir die verskaffing van goedere en dienste is soos uiteengesit in die spesifikasie
Dokument.
3.2 gefaktureerde bedrae sal verskuldig en betaalbaar wees binne 30 dae van ontvangs van faktuur. Die Verskaffer
Is geregtig om rente op agterstallige fakture te hef vanaf die datum waarop betaling betaalbaar is
Van dag tot dag tot die datum van betaling teen 'n koers van 12% per jaar bo die basiskoers van die
Bank van Engeland. Indien die kliënt se prosedures vereis dat 'n faktuur ingedien word
Teen betaling van 'n bestelling, is die kliënt verantwoordelik vir die uitreiking van sodanige aankoop
Bestel voordat die goedere en dienste verskaf word.

4 SPESIFIKASIE VAN DIE GOEDERE
Alle goedere sal slegs vereis word om te voldoen aan die spesifikasie in die spesifikasiedokument. vir
Die vermyding van twyfel geen beskrywing, spesifikasie of illustrasie vervat in enige produk nie
Pamflet of ander verkoop- of bemarkingsliteratuur van die Verskaffer en geen voorstelling geskryf of
Mondeling, korrespondensie of verklaring sal deel uitmaak van die kontrak.

5 AFLEWERING
5.1 Die datum van aflewering wat deur die Verskaffer gespesifiseer is, is slegs 'n skatting. Tyd vir aflewering is nie van die wese van die kontrak nie en die Verskaffer sal nie aanspreeklik wees vir enige verlies, koste, skade, koste of uitgawes wat direk of indirek veroorsaak word deur enige vertraging in die lewering van die goedere nie.
5.2 Alle risiko in die goedere sal by aflewering aan die kliënt oorhandig word.

6 TITLE
Titel in die Goedere sal nie aan die Kliënt oorgedra word alvorens die Verskaffer ten volle vir die Goedere betaal is nie.

7 KLANT SE VERPLIGTINGE
7.1 Om die Verskaffer in staat te stel om sy verpligtinge ingevolge hierdie Ooreenkoms te verrig, sal die Kliënt:
7.1.1 werk saam met die Verskaffer;
7.1.2 voorsien die Verskaffer van enige inligting wat die Verskaffer redelikerwys benodig;
7.1.3 verkry alle nodige toestemmings en toestemmings wat benodig mag word voor die aanvang van die dienste; en
7.1.4 voldoen aan sulke ander vereistes soos uiteengesit in die Spesifikasiedokument of anders ooreengekom tussen die partye.
7.2 Die Kliënt is verplig om die Verskaffer te vergoed vir enige uitgawes aangegaan deur die Verskaffer as gevolg van die kliënt se versuim om te voldoen aan klousule 7.1.

7.3 Onverminderd enige ander regte waarop die Verskaffer geregtig mag wees, indien die kliënt onwettig die goedere en dienste wat in die Spesifikasiedokument ooreengekom is, onwettig beëindig of kanselleer, word die Kliënt verplig om aan die Verskaffer te betaal as ooreengekome skadevergoeding en Nie as 'n boete die volle bedrag van enige derdeparty-koste wat die Verskaffer verbind het nie en ten opsigte van kansellasies op minder as vyf werksdae se skriftelike kennisgewing die volle bedrag van die goedere en dienste waarvoor gekontrakteer is soos uiteengesit in die Spesifikasiedokument, En die kliënt stem saam dat dit 'n ware voorskatting is van die verskaffer se verliese in so 'n geval. Om twyfel te voorkom, sal die kliënt se versuim om enige verpligtinge ingevolge klousule 7.1 na te kom, geag word 'n kansellasie van die goedere en dienste te wees en onderhewig aan die betaling van die skade wat in hierdie klousule uiteengesit word.
7.4 In die geval dat die Kliënt of enige derde party nie 'n subkontrakteur van die Verskaffer is nie, sal iets weglaat of begaan wat die Verskaffer verhinder of vertraag om enige van sy verpligtinge ingevolge hierdie Ooreenkoms te nakom of te voldoen, sal die Verskaffer Stel die kliënt so spoedig moontlik in kennis en:
7.4.1 die Verskaffer sal nie aanspreeklik wees vir enige vertraging tot die voltooiing van enige projek nie;
7.4.2, indien van toepassing, sal die rooster vir die projek dienooreenkomstig verander word;
7.4.3 sal die Verskaffer terselfdertyd die Kliënt in kennis stel indien hy van voorneme is om enige eis vir addisionele koste te eis.

8 WYSIGINGS AAN DIE SPESIFIKASIE DOKUMENT
8.1 Die partye kan te eniger tyd saamstem en nuwe spesifikasiedokumente uitvoer. Enige veranderinge in die omvang van goedere en / of dienste wat ingevolge hierdie Ooreenkoms voorsien sal word, word in die Spesifikasiedokument uiteengesit, wat die gewysigde goedere en / of dienste en prys en enige ander bepalings tussen die partye ooreengekom moet weerspieël.
8.2 Die kliënt kan te enige tyd veranderinge aan die spesifikasiedokument versoek deur skriftelike kennisgewing aan die verskaffer. By ontvangs van die versoek om veranderings sal die Verskaffer binne 5 werksdae of sodanige ander tydperk as wat tussen die partye ooreengekom is, die kliënt skriftelik in kennis stel van die effek van sodanige veranderinge, indien enige, op die prys en enige ander Terme wat reeds deur die partye ooreengekom is.
8.3 Waar die Verskaffer skriftelik kennis gee aan die Klant om enige veranderinge aan te bring op ander voorwaardes as dié wat reeds tussen die partye ooreengekom is, sal die Kliënt binne 5 werksdae na ontvangs van sodanige kennisgewing of sodanige ander tydperk as wat tussen die partye ooreengekom word. , Moet die verskaffer skriftelik kennis gee of hy die veranderinge wil aanneem al dan nie.
8.4 Waar die Verskaffer skriftelik kennis gee aan die Kliënt wat instem om veranderinge te doen aan ander terme as dié wat reeds tussen die partye ooreengekom is en die Kliënt skriftelik bevestig dat die veranderinge op die bepalings voortgaan, sal die spesifikasiedokument gewysig word om te weerspieël Sodanige veranderings en daarna sal die Verskaffer hierdie Ooreenkoms uitvoer op grond van sodanige gewysigde bepalings.

9 WAARBORG
9.1 Die verskaffer waarborg dat die goedere en al hul komponente vanaf die datum van aflewering vir 'n tydperk van 24 maande, waar van toepassing, vry is van enige gebreke in ontwerp, vakmanskap, konstruksie of materiale.

9.2 Die verskaffer waarborg dat die dienste wat ingevolge hierdie Ooreenkoms uitgevoer word, met redelike vaardigheid en versorging uitgevoer word, en van 'n gehalte wat voldoen aan algemeen aanvaarde bedryfstandaarde en -praktyke.
9.3 Behalwe soos uitdruklik in hierdie Ooreenkoms vermeld, word alle waarborge, uitdruklik of geïmpliseer, deur wetgewing of andersins uitgesluit, uitgesluit met betrekking tot die goedere en dienste wat deur die Verskaffer voorsien moet word.

10 INDEMNIFICATION
Die Kliënt sal die Verskaffer vrywaar teen alle eise, koste en uitgawes wat die Verskaffer mag aangaan en wat direk of indirek voortspruit uit die Kliënt se verbreking van enige van sy verpligtinge ingevolge hierdie Ooreenkoms, insluitende enige eise wat teen die Verskaffer ingestel word, wat beweer dat enige goedere En / of dienste wat deur die Verskaffer verskaf word ooreenkomstig die Spesifikasiedokument, inbreuk maak op 'n patent, kopiereg of handelsgeheim of ander soortgelyke reg van 'n derde party.

11 BEPERKING VAN AANSPREEKLIKHEID
11.1 Behalwe ten opsigte van dood of persoonlike besering as gevolg van nalatigheid waarvoor geen beperking van toepassing is nie, sal die volle aanspreeklikheid van die Verskaffer aan die Kliënt ten opsigte van enige eis of oortreding van hierdie Ooreenkoms, al dan nie voortspruitend uit nalatigheid, beperk word Tot die prys betaal deur die kliënt waarop die eis betrekking het.
11.2 In geen geval sal die Verskaffer aan die Kliënt aanspreeklik wees vir enige verlies van besigheid, verlies van geleentheid of verlies van winste of vir enige ander indirekte of gevolglike verlies of skade hoegenaamd nie. Dit sal ook van toepassing wees indien so 'n verlies redelik voorsienbaar was of die Verskaffer bewus gemaak is van die moontlikheid dat die Kliënt so 'n verlies aangaan.
11.3 Niks in hierdie bepalings en voorwaardes sal die verskaffer se aanspreeklikheid vir dood of persoonlike besering as gevolg van verskaffer se nalatigheid of dié van sy werknemers, agente of subkontrakteurs uitsluit of beperk nie.

12 BEËINDIGING
Enige party kan hierdie Ooreenkoms onmiddellik beeindig by skriftelike kennisgewing aan die ander indien:
12.1 die ander party pleeg 'n wesenlike oortreding van hierdie Ooreenkoms en, in die geval van 'n verbreking wat in staat is om reg te stel, versuim om dit reg te stel binne 30 kalenderdae nadat skriftelike kennisgewing van die ander party gegee word;
12.2 die ander party pleeg 'n wesenlike oortreding van hierdie Ooreenkoms wat onder geen omstandighede reggestel kan word nie;
12.3 die ander party 'n besluit vir likwidasie (anders as met die oog op oplosmiddelsamalgamasie of rekonstruksie), of 'n hof met bevoegde jurisdiksie 'n bevel daartoe gee;
12.4 die ander party ophou om sy besigheid of wesenlik die hele besigheid voort te sit; of
12.5 die ander party insolvent verklaar word, of 'n vergadering byeenkom of maak of voornemens is om enige reëling of samestelling met sy krediteure te maak; Of 'n likwidateur, ontvanger, administratiewe ontvanger, bestuurder, trustee of soortgelyke beampte word aangestel oor enige van sy bates.

13 INTELLEKTUELE EIENDOMSREGTE
Alle Intellektuele Eiendomsregte wat voortspruit uit of ontstaan ​​as gevolg van die uitvoering van hierdie Ooreenkoms sal, sover dit nie reeds gevestig is, die absolute eiendom van die Verskaffer word nie en die Kliënt sal alles doen wat redelikerwys nodig is om te verseker dat sodanige regte vestig In die verskaffer deur die uitvoering van toepaslike instrumente of die maak van ooreenkomste met derde partye.

14 FORCE MAJEURE
Geen party sal aanspreeklik wees vir enige vertraging of versuim om enige van sy verpligtinge uit te voer indien die vertraging of mislukking uit gebeurtenisse of omstandighede buite sy redelike beheer ontstaan ​​nie, insluitend maar nie beperk nie tot dade van God, stakings, uitsluiting, ongelukke, oorlog, vuur , Die handeling of versuim van die regering, snelweg owerhede of enige telekommunikasievervoerder, operateur of administrasie of ander bevoegde owerheid, of die vertraging of versuim in vervaardiging, produksie of verskaffing van toerusting of dienste deur derde partye, en die party sal geregtig wees op 'N redelike uitbreiding van sy verpligtinge na kennisgewing aan die ander party van die aard en omvang van sodanige gebeurtenisse.

15 ONAFHANKLIKE KONTRAKTEURS
Die Verskaffer en die Kliënt is kontrakteurs wat onafhanklik van mekaar is en het nie die mag om die ander aan enige derde party te bind of op te tree as die verteenwoordiger van die ander nie, tensy andersins skriftelik deur beide partye skriftelik ooreengekom. Die Verskaffer mag, benewens sy eie werknemers, onderaannemers aangaan om alle of 'n gedeelte van die dienste aan die Kliënt te voorsien en sodanige verbintenis sal die Verskaffer van sy verpligtinge ingevolge hierdie Ooreenkoms of enige toepaslike Spesifikasiedokument nie verlig nie.

16 OPDRAG
Die Kliënt sal nie geregtig wees om sy regte of verpligtinge toe te ken of sy pligte ingevolge hierdie Ooreenkoms te delegeer sonder vooraf skriftelike toestemming van die Verskaffer nie.

17 SEERABILITY
As enige bepaling van hierdie Ooreenkoms ongeldig of onverklaarbaar is vir enige rede deur enige jurisdiksiehof, word sodanige bepaling geskrap en die res van die bepalings hierin sal ten volle in werking tree asof hierdie Ooreenkoms met die Ooreenkoms ooreengekom is. Ongeldige onwettige of onafdwingbare voorsiening uitgeskakel.

18 AFWYKER
Die versuim van enige party om te eniger tyd of vir enige tydperk enige of meer van die bepalings en voorwaardes hierin te afdwing, sal nie
'N afstand doen van hulle of van die reg op enige tyd daarna om alle bepalings en voorwaardes van hierdie ooreenkoms af te dwing.

19 DATA BESKERMING

U erken en stem in dat ons (en ons kontrakteurs en verskaffers) Persoonsdata wat u verkry het met betrekking tot die voorsiening van Toerusting, Produkte en / of Dienste, of andersins gedurende die termyn van die Kontrak ("u data") kan gebruik vir die volgende doeleindes:

19.1.1 Administrasie van die Kontrak (insluitende, sonder beperking, skakeling met enige derde partye wat relevant is vir die voorsiening van die Toerusting, Produkte en / of Dienste, bystand met versoeke en / of verwerkingsopdragte);

19.1.2 u in kennis stel van veranderinge aan die Toerusting, Produkte en / of Dienste of enige bepalings en voorwaardes;

19.1.3 wat ons (en / of 'n kontrakteur of verskaffer) in staat stel om die toerusting, produkte en / of dienste aan u beskikbaar te stel / 'n afgevaardigde wat deur u genomineer is;

19.1.4 vir fakturering doeleindes; en

19.1.5 soos anders toegelaat onder hierdie voorwaardes en Straightpoint se privaatheidskennisgewing.

19.2 Ons sal u data (soos hierbo omskryf) nie aan derde partye oorhandig nie, tensy (a) dit nodig is vir die doeleindes van die Kontrak, of (b) in ooreenstemming met ons regmatige belangstelling om direkte bemarking aan u uit te voer , of (c) waar ons toestemming het vir direkte bemarking. In sulke omstandighede kan ons u data oor stuur aan geselekteerde derde partye (insluitend ons kontrakteurs en verskaffers). Ons en sulke persone mag u (en u verteenwoordigers) vir bemarkingsdoeleindes kontak (per pos, sms, telefoon, e-pos en ander elektroniese middele) en mag u (en u verteenwoordigers) inligting oor hul produkte en dienste stuur wat ons van mening mag wees van belang vir u in ooreenstemming met ons privaatheidskennisgewing

19.3 U erken dat vir die doeleindes van die Wet op Databeskerming 1998 die Algemene Databeskermingsregulasie 2018, die Databeskermingsriglyne, tesame met (beide voor en na 25 May 2018)] die Britse Privaatheids- en Elektroniese Kommunikasie Regulasies 2003 en die [Data Beskermingswet 2018];

Straightpoint (UK) Limited is 'n data kontroleerder van enige persoonlike data wat u verskaf. Besonderhede van hoe ons u data gebruik en hoe om u regte uit te oefen ingevolge die Wet op Databeskerming, word uiteengesit in ons Privaatheidsbeleid.

19.4 U stem in dat ons of enigiemand wat namens ons optree, oproepe aan en deur u (en / of enige van u werknemers of personeel) kan monitor en opteken, om opleiding te vergemaklik om die kwaliteit van ons / hul kliëntediens te verbeter en om te help met klagtehantering. U onderneem om u werknemers en personeel bewus te maak van die bepalings van hierdie voorwaarde, insluitende ons privaatheidskennisgewing, en om te verseker dat u voldoen het aan die voorsiening van die Databeskermingswette en u eie privaatheidsbeleid ten opsigte van die verskaffing van u data aan ons.

20 KENNISGEWINGS
Enige kennisgewing wat deur enigeen van die partye aan die ander gegee word, kan per e-pos, faks, persoonlike diens of per pos gestuur word aan die adres van die ander party wat in die Spesifikasiedokument of enige ander adres gegee word, soos wat van tyd tot tyd deur die party gekommunikeer kan word. Skriftelik aan die ander en indien dit per e-pos gestuur word, word, tensy die teendeel bewys word, geag ontvang te wees op die dag waarop dit gestuur is. Indien per faks gestuur word, word dit geag te wees gedien by ontvangs van 'n foutvrye versendingsverslag, indien gegee By brief word geag te wees gedien op die tydstip waarop die brief persoonlik afgelewer is of as per pos gestuur word, geag in die gewone verloop van die pos afgelewer te wees.

21 ENTIRE OOREENKOMS
Hierdie ooreenkoms bevat die volledige ooreenkoms tussen die partye wat verband hou met die onderwerp en vervang enige vorige ooreenkomste, reëlings, ondernemings of voorstelle, mondeling of skriftelik. Tensy uitdruklik elders in hierdie Ooreenkoms voorsien word, mag hierdie ooreenkoms slegs deur 'n dokument onderteken word wat deur beide partye onderteken word.

22 GEEN DERDE PARTYE NIE
Niks in hierdie Ooreenkoms is bedoel om, of sal dit ook enige regte op 'n derde party verleen nie.

23 BEHEERREG EN JURISDIKSIE
Hierdie Ooreenkoms sal onderworpe wees aan en uitgelê word in ooreenstemming met die Engelse wetgewing en die partye onderwerp hiermee aan die eksklusiewe jurisdiksie van die Engelse howe.

Laat weet ons asseblief jou naam.

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Laat weet ons asseblief jou e-pos adres.

Voer asseblief weer u e-posadres in

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Sodra u hierdie vorm gestuur het, sal dit direk 'n SP-verteenwoordiger bereik, wat direk op u navraag sal reageer per e-pos. Of as jy 'n terugbespreking verkies, laat weet ons asseblief in die boodskap.

enzh-TWnlfrdenoes